​Zzp Geschillencommissie Wkkgz

Klachten- en geschillen commissie Wkkgz

De overheid heeft de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in het leven geroepen om de kwaliteit van de verleende zorg te verbeteren. De wet schrijft onder meer voor dat zorgaanbieders moeten beschikken over een Geschillencommissie waar de cliënt zijn klacht kan indienen.

Het verplicht deelnemen aan een Geschillencommissie brengt ook kosten met zich mee. ZZP Nederland heeft een collectieve overeenkomst gemaakt waardoor de kosten van aangesloten zelfstandigen beduidend lager uitvallen dan wanneer je je individueel aansluit bij een Geschillencommissie.

Voor een jaarbedrag van 50 euro voldoe je aan de, in de Wkkgz gestelde eis, aangaande de verplichte klachtenfunctionaris (op afroep) en de erkende geschilleninstantie. Deze zijn als je het abonnement afsluit, voor jou geregeld. Naast de jaarlijkse kosten van het abonnement is er geen eigen bijdrage of een eigen risico verschuldigd. Je kunt direct een abonnement afsluiten als je bent aangesloten bij ZZP Nederland.Wie valt onder de Wkkgz

De Wkkgz geldt voor zelfstandigen zonder personeel die:

 • zorg verlenen via de Wet langdurige zorg
 • via de Zorgverzekeringswet zorg verlenen
 • zorg verlenen waarbij de cliënt zelf betaalt
 • in het BIG-register staan vermeld
 • alternatieve geneeswijzen aanbieden
 • cosmetische behandelingen aanbieden.

Er zijn een aantal uitzonderingen. Als men uitsluitend zorg verleent die onder de jeugdwet zorg valt of als men uitsluitend werkt onder de wet WMO is er geen verplichting voor de Wkkgz.

Handige documenten

 1.  
  Download (532 kB)

  PDF Bestand, 8 pagina's, 01-08-2017

Geschillencommissie Wkkgz

Om aan de Wkkgz te voldoen moet je onder andere aangesloten zijn bij een externe- en erkende geschillencommissie. Dit is een laagdrempelig en betaalbaar alternatief voor een procedure bij de civiele rechtbank. Bij het niet nakomen van de Wkkgz-verplichting kan een boete worden geheven. Een geschillencommissie is bevoegd om uitspraak te doen in geschillen tot een bedrag van 25.000 euro per zaak. De uitspraak van een geschillencommissie is bindend.

Omgaan met klachten van cliënten

Als een cliënt een klacht heeft over jouw prestatie dan is het zinvol om eerst te proberen samen tot een oplossing te komen. Bekijk de klacht van de cliënt objectief en ga hier professioneel mee om. Hoewel klachten meestal niet te herleiden zijn naar verwijtbare fouten is het verstandig om te proberen hier iets aan te doen, per slot van rekening ben je zorgverlener en is de cliënt gebaat met goede zorg die tot tevredenheid leidt. Komt hier geen tevreden resultaat uit voor de partijen dan is het verstandig om gebruik te maken van je abonnement van de zzp Geschillencommissie Wkkgz.

Vooraf bemiddeling door Klachtenfunctionaris

De Wkkgz verplicht iedere zorgaanbieder om een Klachtenfunctionaris te hebben. Deze moet de klager voorlichten, ondersteunen, adviseren, begeleiden en bemiddelen. Bij een klacht van een cliënt zijn zorgaanbieders verplicht om binnen een termijn van zes weken te reageren en te komen tot een oplossing. Met een abonnement bij de zzp Geschillencommissie Wkkgz is dit inclusief en zonder kosten. Een Klachtenfunctionaris zal de klacht onderzoeken en daarbij vertrouwelijk hoor- en wederhoor toepassen. Vervolgens zal de Klachtenfunctionaris proberen tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Na de klachtenfunctionaris

Als er geen mogelijkheid bestaat om via de Klachtenfunctionaris tot een bevredigende oplossing te komen zal de klacht door de Geschillencommissie moeten worden behandeld. De Geschillencommissie zal binnen zes weken tot een uitspraak komen. De kosten hiervoor zijn ook bij het abonnement inbegrepen.

Klacht gegrond en kosten

Voor het geval een klacht van jouw cliënt, al dan niet door de bindende uitspraak van de geschillencommissie, leidt tot een claim dan kan de schade snel oplopen tot een fors bedrag. ZZP Nederland heeft hiervoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikbaar. Dit is een collectieve schadeverzekering waardoor de premie zeer laag is. Naar de verzekeringspagina

Beschikbare links:

Deel deze pagina: