Arbeidsongeschiktheidverzekering voor ZZP’er moet duidelijker en transparanter

Arbeidsongeschiktheidverzekering voor ZZP’er moet duidelijker en transparanter

Verzekeren van inkomen bij ziekte voor zelfstandigen is nog steeds gekoppeld aan onduidelijke voorwaarden en vage uitsluitingen. Dit concludeert de AFM na een onderzoek van 49 verzekeringen voor ZZP’ers. Stichting ZZP Nederland kan zich goed vinden in de kritiek van de AFM en wil meewerken aan een oplossing.

Met een snel stijgend aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP) in Nederland groeit ook de aandacht van verzekeraars richting zelfstandigen. Niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat zelfstandigen over het algemeen slecht verzekerd zijn en dat het een grote groep vormt waar veel omzet valt te behalen.

In diezelfde markt hebben verzekeraars de afgelopen jaren veel nieuwe producten en varianten op het gebied van arbeidsongeschiktheidverzekeringen geïntroduceerd. Dit was voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) reden om een onderzoek te doen naar het uitkeringsgedrag van de verzekeraars.

De algemene conclusie van de AFM is dat er geen aanwijzingen zijn dat verzekeraars onzorgvuldig hebben gehandeld met betrekking tot het doen van uitkeringen op AOV-claims. Tegelijkertijd heeft de AFM ook onderzoek gedaan naar de diverse vormen van AOV’s en de voorlichting van en over de producten. In het onlangs verschenen rapport doet de AFM een aantal aanbevelingen aan verzekeraars en tussenpersonen die moeten leiden naar een transparanter beeld en betere producten op AOV gebied.

Uitgeklede polissen niet altijd de beste
De AFM toont zich geen voorstander van uitgeklede polissen, de zogenaamde “budgetpolissen” of ”instappolissen”. Hoewel de AFM erkent dat deze polissen voor bepaalde groepen nuttig kunnen zijn in combinatie met een goed advies zijn er ook producten die volgens de AFM dusdanig veel uitsluitingen bevatten dat men niet kan bedenken voor wie deze producten bedoeld zijn en wanneer het tot een uitkering kan komen.

Onduidelijke voorlichting over beperkende voorwaarden
Met name de voorlichting over de beperkingen van de polissen laat vaak te wensen over. Als een AOV beperkingen heeft dan is er vaak een flink voordeel in de maandelijkse premies. Dat kan prima zijn wanneer de verzekerde zich terdege bewust is van wanneer een verzekering niet uitbetaalt. Volgens de AFM heeft geen van de onderzochte budgetverzekeringen duidelijke folders waarin duidelijk wordt gemaakt wat de beperkingen inhouden. Tevens worden in de polisvoorwaarden veel vage termen en veel vakjargon gebruikt waardoor de ZZP’ers veelal geen idee heeft wat nu wel en niet verzekerd is. Vaak worden deze polissen afgesloten op het lage maandbedrag zonder een bewustzijn van de risico’s die niet gedekt zijn.

Naar de toekomst
De AFM heeft alle negen betrokken verzekeraars een individuele terugkoppeling gegeven. Daarin wordt voor elk van de verzekeraars een aantal concrete verbeterpunten genoemd. De AFM zal monitoren in hoeverre verzekeraars opvolging geven aan deze verbeterpunten. Ten aanzien van de informatieverstrekking heeft de AFM een wettelijke grondslag op basis waarvan zij, indien nodig, handhavende maatregelen kan nemen. Ook zal de AFM in gesprek gaan met het Verbond van Verzekeraars over de gewenste marktbrede verbeteringen. Daarnaast wil de AFM wederom met vertegenwoordigers en belangenorganisaties van zelfstandig ondernemers in gesprek om de resultaten van het onderzoek te bespreken.

ZZP Nederland: verzekeringen met een beperkte dekking kan, mits…
Stichting ZZP Nederland, belangenbehartiger van meer dan 17.000 zelfstandigen, benadrukt het belang van een inkomensvoorziening van zelfstandigen. Vooral startende ZZP’ers “vergeten” zich vaak te verzekeren bij het starten van een bedrijf. Veelal zijn het de hoge kosten die er voor zorgen dat men “verzekeren maar eerst even uitstelt” terwijl later al lang is begonnen.

Verzekeringen met een beperkte dekking kan dan een goed alternatief zijn vermits men duidelijk wordt gewezen op de risico’s van die beperkte dekking. Termen in polissen zoals “medisch niet objectiveerbare ziekten” geven wat dat betreft geen duidelijke informatie. Tot nu toe richt deze kritiek zich veelal op tussenpersonen, maar het zijn de maatschappijen die dit dienen te verbeteren. ZZP Nederland wil graag meewerken en meedenken om uiteindelijk te komen tot duidelijke verzekeringen, die doen wat ze suggereren en achteraf niet eerst proberen een claim af te wijzen op onduidelijke voorwaarden…

Deel deze pagina: