Kabinet: zzp'ers in de thuiszorg blijft mogelijk

Kabinet wil belemmeringen voor zorg-zzp'ers wegnemen

Het kabinet schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de mogelijkheden voor zzp’ers om in de zorg aan de slag te gaan, goed geregeld worden. Het kabinet vindt het belangrijk dat belemmeringen voor zzp’ers in de zorg worden weggehaald en dat voor een ieder duidelijk is waaraan een zzp’er dient te voldoen. Eerder bleek dat een aantal zzp’ers in de thuiszorg niet voldoet aan de criteria voor fiscaal ondernemerschap, waardoor ze niet meer als zzp’er konden werken in de zorg.

Het kabinet hanteert daarbij drie oplossingsrichtingen:

 • Directe contractering van zzp’ers;
 • Juridische belemmering in de Kwaliteitswet wegnemen;
 • Modelovereenkomsten ontwikkelen voor zorg door zzp’ers.

Directe contractering van zzp’ers
Het kabinet gaat met Zorgverzekeraars Nederland concrete afspraken maken om vanaf 2016 directe contractering van zzp’ers in de thuiszorg meer mogelijk te maken. Op dit moment kan dat alleen in een landelijke pilot. Deze pilot laat de meerwaarde hiervan zien voor de kwaliteit van zorgverlening. Praktische belemmeringen worden weggenomen, zodat zorgverzekeraars en zorgkantoren geen beletsel meer zien om zzp’ers te contracteren.

Juridische belemmering Kwaliteitswet
De Kwaliteitswet zorginstellingen heeft alleen betrekking op zorginstellingen. De opvolger van de Kwaliteitswet, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) biedt een oplossing doordat deze ook van toepassing is op solistisch werkende zorgverleners (lees zzp’ers). De Wkkgz treedt in werking per 1 juli 2015. Het kabinet maakt het mogelijk om daar nu al op te anticiperen. Dat wil zeggen dat vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wkkgz daarmee in overeenstemming te brengen contracten tussen zzp’ers en zorginstellingen worden gerespecteerd.

Modelovereenkomsten voor zzp’ers
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Financiën zullen samen met veldpartijen verschillende modelovereenkomsten maken die ondersteuning bieden voor zzp’ers om zich daadwerkelijk als een zzp’er te kwalificeren. Met deze oplossingsrichtingen wordt duidelijk waar een zzp’er aan moet voldoen. Als een zzp’er in de zorg in aanmerking wil komen voor de fiscale ondernemersfaciliteiten, moeten zij voldoen aan de daarvoor geldende fiscale criteria.

Gevolgen Kamerbrief voor ZZP in de zorgsector

De onlangs gestuurde brief naar de Tweede Kamer over de ZZP’ers in de zorg heeft een positieve insteek. Het kabinet heeft het belang van zelfstandigen in de AWBZ-zorg in natura eindelijk onderschreven en is met een aantal oplossingen gekomen (met ingang van 1-1-2015):

 • De zorgpilot die per 1 januari 2015 zou stoppen wordt verlengd.
 • ZZP’ers vanaf 1 januari 2015 zich laten inhuren door cliënten
 • ZZP’ers mogen zich laten inhuren door zorginstellingen.
 • ZZP’ers mogen zich laten bemiddelen door bemiddelingsbureaus
  • Let op: bemiddelen is iets anders dan detacheren. Bij bemiddeling in opdracht van de zelfstandige vraagt een bemiddelaar een bedrag aan de bemiddelde ZZP’er die uitsluitend rechtstreeks factureert aan een zorginstelling of cliënt en voor eigen rekening en risico. Bij detacheren wordt de ZZP’er ingehuurd door de detacheerder en weer doorverhuurd aan een zorginstelling of cliënt, dit wordt niet gezien als zelfstandig werken maar als een loondienstverband..
 • ZZP’ers mogen rechtstreeks een contract sluiten met een zorgkantoor
  • Let op: bij zorgverzekeraars en zorgkantoren is een terughoudendheid ten aanzien van rechtstreeks inhuren van zelfstandigen omdat met dit ervaart als een verhoging van de administratieve lasten

Criteria zelfstandig ondernemer

Zelfstandigen dienen wel te voldoen aan de criteria om als zelfstandig ondernemer aangemerkt te worden. Het gaat daarbij met name om de volgende elementen:

 • de duurzaamheid en de omvang van de werkzaamheden;
 • organisatie van kapitaal en arbeid;
 • de grootte van de bruto-baten;
 • de winstverwachting;
 •  het lopen van (ondernemers)risico t.a.v. onder meer omzet, aansprakelijkheid, en debiteuren;
 • de mate van zelfstandigheid bij het verrichten van werkzaamheden;
 • de beschikbare tijd;
 • de bekendheid die naar buiten aan de werkzaamheid wordt gegeven, bijvoorbeeld door het maken van reclame, website, visitekaatje etc;
 • het aantal opdrachtgevers;
 • het spraakgebruik, wat in objectieve zin als zodanig wordt aangemerkt.
  Hiermee bedoelt men dat u spreekt als ondernemer en niet als werknemer

Niet ieder punt weegt even zwaar, de belangrijkste punten zijn eisen die voor iedere ondernemer gelden zoals, het aantal opdrachtgevers, het lopen van ondernemersrisico, de mate van zelfstandig kunnen en mogen handelen, en de presentatie naar opdrachtgevers.

Zorg en de VAR-verklaring

Mooi dat bovenstaand bericht het mogelijk maakt om te werken in de AWBZ, maar hoe zit dat dan met de VAR-verklaringen?

 • Voor iedereen die beschikt over een VAR-WUO is er geen probleem
 • Is uw VAR-WUO ingetrokken dan kunt u vanaf nu een nieuwe aanvraag doen mits u voldoet aan de nieuwe regels zoals die in de brief zijn opgesteld en hierboven vermeld zijn bij de eisen van het ondernemerschap.

Deel deze pagina: