Lancering Transitieplan DBA in 3 fases

Rijksoverheid

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) komt per 1 april 2016 te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Deze wet DBA ligt nu ter goedkeuring bij de 1e kamer. Om de lancering van de Wet DBA in goede banen te leiden is het Transitieplan DBA opgesteld en bestaat uit 3 fases. Let wel; de Wet DBA is net zoals de oude VAR-verklaring niet verplicht! Het is eerder een handigheid voor ondernemer en opdrachtgever om te toetsen of er loonheffing van toepassing is op het te gebruiken contract.

1. Voorbereidende fase: heden tot 1 april 2016

Momenteel zitten we in de voorbereidende fase. In deze fase kunnen ZZP’ers en opdrachtgevers nog gewoon hun eigen opdrachtovereenkomsten inhoudelijk laten toetsen door de Belastingdienst of er ook loonheffing van toepassing is.

Ook zorgt de Belastingdienst ervoor dat eind november 2015 zowel in de gepubliceerde sectorale voorbeeldovereenkomsten als in de algemene modelovereenkomsten de bepalingen zijn gemarkeerd die fiscaal relevant zijn of voor de werknemersverzekeringen relevant zijn. Zo is het voor partijen duidelijk welke bepalingen zij uit de overeenkomst kunnen aanpassen zonder dat zij het risico lopen dat er een plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen en een verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen uit de overeenkomst voortvloeien

Let op! Werken via een modelovereenkomst betekent enkel en alleen dat er op die werkzaamheden geen loonheffing van toepassing is. Om als ondernemer aangemerkt te worden dient u nog steeds geheel te voldoen aan de ondernemerseisen die de Belastingdienst stelt. Hier leest u meer.

2. Implementatiefase: van 1 april tot 1 januari 2017

Vanaf 1 april 2016 vervalt de huidige VAR-verklaring en worden er geen Verklaringen arbeidsrelaties (VAR’s) meer verstrekt. Ook kan er aan bestaande VAR’s voor de periode na de inwerkingtreding geen vrijwaring worden ontleend.

Partijen kunnen, indien zij twijfelen over de aard van hun arbeidsrelatie, desgewenst een model- of voorbeeldovereenkomst gebruiken of hun individuele overeenkomst die zij aan de Belastingdienst hebben voorgelegd. De algemene modelovereenkomsten die de Belastingdienst (samen met belangenorganisaties) heeft ontwikkeld, hebben een ruim toepassingsbereik in die zin dat ze niet specifiek zijn gericht op een branche of beroep. Dit betekent dat ze in uiteenlopende branches en beroepen kunnen worden gebruikt.

3. Invoering DBA: vanaf 1 januari 2017

De Wet DBA is van kracht. Dat betekent dat er ofwel buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, ofwel loonheffingen worden afgedragen en voldaan. Bij partijen die niet volgens de regels werken, zal worden gehandhaafd. Dit betekent dat de Belastingdienst een correctieverplichting of een naheffingsaanslag zal opleggen als er sprake is van een dienstbetrekking en er geen loonheffingen worden afgedragen en voldaan.

Als deze dienstbetrekking in 2016 al bestond, wordt alleen de periode vanaf 1 april 2016 in de handhaving betrokken, indien voorafgaand aan 1 april 2016 de vrijwarende werking van de VAR van toepassing was. Het wetsvoorstel Wet DBA heeft geen terugwerkende kracht, dus handhavingsmaatregelen kunnen niet van toepassing zijn op een periode waarvoor de opdrachtgever zich nog op de vrijwarende werking van de VAR kan beroepen.

Deel deze pagina: