Nieuws

Nieuws: Steunmaatregelen zelfstandigen coronacrisis

Wij hebben een compleet coronadossier aangelegd, het nieuws wat hieronder staat is inmiddels verouderd.

Ga naar deze pagina voor het coronadossier en de nieuwste ontwikkelingen.

 

 Stichting ZZP Nederland heeft 16 maart jl. in een brandbrief (pdf) voor een noodvoorziening gepleit ten behoeve van zelfstandige ondernemers, die financieel getroffen worden als gevolg van de coronacrisis. Het kabinet heeft veel van het voorstel van ZZP Nederland overgenomen.

Wij hebben de belangrijkste elementen van de regelingen, die betrekking hebben op zelfstandigen, onderstaand op een rijtje gezet met vermelding van opmerkingen en vraagpunten, die wij zullen delen met de betrokken ministeries.

Noodvoorzieningen zelfstandige ondernemers coronacrisis:

1. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

- Inkomensvoorziening ten behoeve van levensonderhoud, duur 3 maanden

Controleer hier of je in aanmerking komt voor de Tozo.

 • Geen vermogenstoets, geen levensvatbaarheidstoets en geen partnerinkomenstoets.
 • De aanvraag voor de Tozo moet je doen bij jouw woongemeente. Omdat nog geen enkele gemeente de eisen weet van de Tozo, maar wel alvast ondernemers de aanvraag wil laten doen, gebruiken nu veel gemeenten nog hun oude aanvraagformulier voor de reguliere Bbz. In de reguliere Bbz is o.a. partnerinkomen en levensvatbaarheid van het bedrijf wél een vereiste. Daarom worden die vragen nog wel gesteld, maar zullen ze voor de Tozo niet meetellen. Uiteindelijk zullen deze vragen, bij het toekennen van een Tozo worden genegeerd.

 • De regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart (direct aanvragen is dus niet nodig). 
 • Uitkering binnen 4 weken na aanvraag. Een voorschot is mogelijk.
 • De uitkering betreft geen lening, maar is een gift. Terugbetalen is dus niet aan de orde.
 • Uitkering is aanvulling op persoonlijke inkomen uit je onderneming.
 • Het is een aanvulling tot het sociaal minimum. Tot hoeveel je maximaal kunt worden aangevuld lees je hier.
 • Uitkering maximaal€ 1.653,65 bruto per maand voor gehuwden/gelijkgestelden, voorlopig gedurende 3 maanden.
 • Is er geen inkomensschade als gevolg van de coronacrisis, dan krijg je ook geen uitkering.
 • De regeling is voor gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Het urencriterium is een voorwaarde. Dit criterium kan om dezelfde reden onder druk komen te staan. We hebben gemeld dat dit criterium niet kan gelden.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;

- Vragen die wij hebben gesteld aan de ministeries:

 • Hoe zit het met de hybride werkenden (werknemer en zelfstandige), waar het ondernemersinkomen ook wegvalt?
 • Kunnen zelfstandigen, die in dienst zijn van hun eigen BV (DGA's) hier ook gebruik van maken?
 • Is er ook een uitkering mogelijk voor zelfstandigen die in Nederland werken en belasting betalen, maar in het buitenland wonen? Waar moet zij de uitkering aanvragen?

- bedrijfskrediet

 • Aanvragen bij gemeente.
 • Maximaal krediet is € 10.157.
 • Uitgestelde aflossing is mogelijk.
 • De rente zal lager worden dan nu gebruikelijk is bij een reguliere Bbz-aanvraag.

2. Compensatieregeling getroffen sectoren

Het noodloket is bedoeld voor zelfstandigen die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. De compensatie dient als tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood. Het gaat om een eenmalige gift van € 4.000 om lopende bedrijfskosten te compenseren.

Voorwaarden:

 • Geen omzet als gevolg van de coronacrisis.
 • Doorlopende vaste bedrijfslasten of gedane investeringen.
 • Fysieke inrichting buitenshuis. (Over deze definitie gaan we nog in gesprek met het ministerie).

Aanvragen
De Rijksoverheid en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werken de regeling op dit moment uit. De regeling ‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de RVO.

Wij zijn ons er van bewust dat er nog heel veel SBI-codes niet onder de TOGS vallen, terwijl dat wel zou moeten. Wij zijn hierover in gesprek met het ministerie. Houd deze pagina in de gaten voor eventuele veranderingen.

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RvO), heeft inmiddels een meldpunt ingesteld, waarop je kunt aangeven welke SBI-codes ze missen en waarom je dat vindt. Hier staat het formulier.

3. Uitstel van belastingafdracht en verlaging van Voorlopige aanslagen op aanvraag

Ondernemers kunnen uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting. Dat kon altijd al. Maar nu kan je, op basis van de aanslag, ook voor de omzetbelasting uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen. 

Let op: pas nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, kan je de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling.

Waarop wordt beoordeeld?
Wat moet er in de brief waarin je uitstel van betaling aanvraagt:

 • dat er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
 • dat jouw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
 • dat jouw onderneming levensvatbaar is.

Ook zal de Belastingdienst de verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld voor het te laat betalen van de btw. Als ondernemers vanwege het virus een lagere winstverwachting hebben, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is.
Lees hier hoe je uitstel van betaling aan kunt vragen.

Verlagen voorlopige aanslag
Ondernemers kunnen vragen om hun voorlopige aanslag te verlagen nu minder omzet wordt verwacht. Zo betalen ze meteen minder belasting.
Via deze link lees je op de website van de Belastingdienst hoe je jouw voorlopige aanslag 2020 kunt verlagen. De verlaging kan je ook bij de boekhouder of administrateur laten regelen.

4. Versnelde openstelling BMKB-regeling

De overheid heeft een versnelde openstelling van de BMKB-regeling beloofd. Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten is bedoeld om de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf te stimuleren. Als je onvoldoende zekerheden hebt voor een krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse Staat voor je garant staan. De Nederlandse staat zal vanwege het coronavirus vanaf eind maart eerder garant staan voor ondernemers. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal tweehonderdvijftig werknemers en voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen. Starters en innovatieve ondernemers kunnen gebruik maken van nog ruimere faciliteiten. Jouw bank kan je alles vertellen over het BMKB. De bank besluit ook of je in aanmerking komt voor een borgstellingkrediet.

De BMKB wordt in omvang verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Je vraagt de BMKB niet zelf aan, dit gebeurt via jouw financier. Lees meer over het aanvraagproces BMKB.

5. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid voor hybride ondernemers

DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid) meegenomen.

Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon. Is dit het geval dan kan je je melden bij het UWV. Je krijgt dan een tegemoetkoming in de loonkosten die maximaal 90 procent van de loonsom bedraagt. Het percentage is afhankelijk van het omzetverlies. De regeling geldt voor drie maanden.

De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. UWV werkt eraan om de regeling zo snel mogelijk in te voeren. Zodra meer bekend is, staat dat hier op de website van UWV.

Andere maatregelen

Uitstel waterschapsbelasting

De mogelijkheid tot uitstel van waterschapsbelastingen geldt ook voor zzp'ers. Je kunt je melden bij het waterschap in jouw regio om uitstel aan te vragen of om een betalingsregeling te treffen.

Uitstel gemeente
Inmiddels werken veel gemeenten mee aan uitstel van betaling bijvoorbeeld voor de toeristenbelasting. Vraag je gemeente waar zij je allemaal mee kunnen helpen.

Regelingen banken

Ook de banken dragen hun steentje bij: gezonde bedrijven krijgen van een aantal banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Met de maatregel willen ze vooral kleine ondernemers wat lucht bieden. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de regeling niet. Wel houden ze de ontwikkelingen voor die groep in de gaten.

Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, raadt de NVB aan om contact op te nemen met hun bank. Klanten met een hypotheek bij o.a. ABN AMRO kunnen bijvoorbeeld een verzoek indienen om rente en aflossing voor 3 maanden op te schorten.

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 26 maart 2020