Pensioenen stijgen in 2007 met 2,8%

De uitkeringen van pensioengerechtigden en pensioenaanspraken van actieve deelnemers en slapers bij ABP stijgen per 1 januari 2007 met 2,82%. Ook is er sprake van een uitkering ineens van 2,47%. De gedeeltelijke indexatie ­ het pensioen groeit voor 77% mee met de loonontwikkeling ­ is mogelijk door de verbetering van de financiële positie van ABP. De premie voor het ABP KeuzePensioen respectievelijk OP/NP-premie wordt in 2007 19,2%. Daarmee blijft deze premie nagenoeg gelijk aan de pensioenpremie in 2006 (19,4%). Dit heeft het Bestuur van ABP vandaag bekend gemaakt.
 
Dekkingsgraad en indexatie
De graadmeter voor de financiële positie van het ABP- de dekkingsgraad, zijnde de verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen - bedroeg op 1 november jongstleden ­de peildatum voor het premie- en indexatiebesluit ­ 131,2% ten opzichte van 119,7% eind 2005. De contractloonontwikkeling bij overheid en onderwijs die ABP hanteert bij de bepaling van de indexatie bedraagt 3,66%(CAO-afspraken uit 2006 en deels 2005 inclusief levensloop (0,8%)).
 
De verbetering van de dekkingsgraad van ABP maakt het mogelijk dat vanaf 1 januari aanstaande 2,82% als indexatie wordt uitgekeerd, zijnde 77% van de contractloonontwikkeling. Volledige indexatie zou mogelijk zijn geweest bij een dekkingsgraad van ongeveer 140%. Naast de structurele verhoging van de pensioenen volgt - ook in lijn met de CAO-afspraken ­ een uitkering ineens en nabetaling ter grootte van 2,47%.
 
De te verwachten stijging van de consumentenprijsindex voor 2007 beloopt volgens de prognoses van het Centraal Planbureau 1,5%. De Stichting Pensioenfonds ABP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg onder nummer 41074000
 
Pensioenpremie
De kostprijspremie voor het Ouderdoms- en Nabestaandenpensioen (OP/NP) is voor 2007 vastgesteld op 19,2% (over de pensioengrondslag, dat is het salaris minus de franchise van 9.850,- per 1 januari 2007). Van deze 19,2% betaalt de werkgever 13,44 %-punten en de werknemer 5,76 %-punten. De premie in het kader van de ANW-reparatie (Algemene Nabestaandenwet) blijft in 2007 gehandhaafd op 0,4% en de gemiddelde premie van het nieuwe AOP (het ArbeidsongeschiktheidsPensioen, voorheen IP/HPT-premie) daalt met name door vermindering van de instroom van arbeidsongeschikten van 1,2% in 2006 naar 0,8% in 2007. Uitgedrukt in termen van het salaris dalen de premies als gevolg van de daling van het AOP gemiddeld in totaal met circa 0,4% van het salaris. De premie ten behoeve van de zogenoemde overgangsregeling FPU (voorheen
 
VUT/FPU) zal later dit jaar worden vastgesteld. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij het bestuur van het VUT-fonds.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ABP-Mediavoorlichting telefoon: 045-5798100 of Hans ten Brinke 06-10927051.
 
 
 
 

Deel deze pagina: