PwC: Vertrouwen CEO in economie bereikt recordniveau

Pwc

De onder CEO's heersende mate van vertrouwen in omzetgroei heeft een recordniveau bereikt: bijna twee keer zo veel CEO's hebben nu veel vertrouwen in een stijging van de omzetcijfers in het komende jaar vergeleken met vijf jaar geleden, zo blijkt uit de tiende Global CEO Survey van PricewaterhouseCoopers (PwC): een onderzoek dat vandaag bekend is gemaakt op de bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos. Nederlandse CEO's hebben ten opzichte van hun buitenlandse collega's meer vertrouwen in economische groei, maar maken zich tegelijkertijd meer zorgen over de bedreigingen als gevolg van klimaatverandering.

Meer dan 90% van de 1.100 ondervraagde CEO's in 50 landen is optimistisch over een stijging van de omzet over het komende jaar. Dit optimisme zet ook door op de langere
termijn: 93% van de CEO's heeft er vertrouwen in dat de omzetcijfers in de komende drie jaar gaan stijgen. Met het oog op de aanhoudende internationalisering verwachten CEO's dat de uitbreiding van de activiteiten zal worden gestuwd door verbetering van de marktpenetratie, geografische expansie en binnenlandse en grensoverschrijdende fusies en overnames.

CEO's wereldwijd, van grote en kleine ^ondernemingen, worden steeds optimistischer over hun groeimogelijkheden en de voordelen die de internationalisering biedt voor nieuwe markten, nieuwe producten en nieuwe klanten', aldus Samuel A. DiPiazza, CEO van PricewaterhouseCoopers Global. Maar steken de CEO's niet hun hoofd in het zand, vraag PwC zich af. 'CEO's die de vruchten van de internationalisering op de lange termijn willen plukken, moeten zich terdege bewust zijn van de realiteit en de risico's die gepaard gaan met de financiering van groei, activiteiten in verschillende culturen, het beheer van verspreide middelen en de concurrentie met een steeds groter wordende groep mondiale partijen.'

Financiering van groei
Ondanks dat CEO's blaken van vertrouwen, zijn ze over het algemeen voorzichtig wat betreft de financieringsmethode van de verwachte groei. Bijna 80% geeft de voorkeur aan interne kasstromen en minder dan 20% denkt een beroep te moeten doen op de aandelenmarkt. Slechts 10% overweegt durfkapitaal aan te trekken.

Geografisch gezien verwachten de CEO's dat de groei zich doorzet in de bekende BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China), alsook in andere opkomende en ontwikkelde economieën. Naast de BRIC-landen worden Mexico, Indonesië, Vietnam, Korea en Turkije genoemd als de vijf landen met de meeste groeimogelijkheden. CEO's hebben over het algemeen een voorkeur voor groei in het ontwikkelingsland dat het dichtst bij het eigen land ligt.

Klimaatverandering
Ondanks groot optimisme voorspellen CEO's groeibelemmeringen: 73% noemt overregulering als een punt van zorg vergeleken met 64% vorig jaar. In Azië-Pacific zijn CEO's vooral bezorgd over een dreigend tekort aan kennis, wat door 88% van de CEO's in deze regio wordt aangegeven, ten opzichte van 72% van het totale aantal ondervraagden.

Niet-zakelijke bedrijfsrisico's, zoals terrorisme, schaarste van olie en overige natuurlijke hulpbronnen, politieke onstabiliteit en klimaatveranderingen worden als minder bedreigend voor de ^onderneming ervaren, en ongeveer de helft van de CEO's trekt geen geld uit om deze risico's tegen te gaan. De discussie die nu wordt gevoerd over de opwarming van de aarde en klimaatveranderingen krijgt echter scherpere kantjes; 40% van de CEO's uit zijn zorg over de bedreiging die de klimaatveranderingen teweeg brengt. Dit percentage stijgt naar 58% in Azië-Pacific, maar keldert naar slechts 18% in Noord-Amerika. Nederlandse CEO's zijn met 49% bovengemiddeld bezorgd over de bedreiging die klimaatverandering teweeg brengt.

Mondiaal evenwicht
Ongeveer de helft van de ondervraagde CEO's geeft aan dat zij om de omzetcijfers op te stuwen recent een grensoverschrijdende fusie of overname hebben afgerond of deze in het komende jaar denken af te ronden; waarschijnlijk betreft dit een ^onderneming in een aangrenzend land. De honger naar grensoverschrijdende fusies en overnames is het grootst in West-Europa en de meeste kandidaten voor grensoverschrijdende overnames bevinden zich ook in deze regio.

Veruit het meest genoemde reden voor grensoverschrijdende overnames is het aanboren van nieuwe markten en nieuwe klanten, zo zegt bijna tweederde van de CEO's. Echter, CEO's onderschatten de problemen die met grensoverschrijdende overnames en integratieprocessen gepaard kunnen gaan niet. Cultuurverschillen, afwijkende wet- en regelgeving en onverwachte kosten worden door CEO's genoemd als de belangrijkste obstakels voor grensoverschrijdende overnames.

Over het algemeen verwachten CEO's uit Noord-Amerika dat zij meer obstakels op hun weg zullen vinden bij een overname. Zij maken zich hierbij met name zorgen over cultuurverschillen; 58% noemt dit als een probleemgebied. CEO's uit Midden- en Oost-Europa zijn over het algemeen wat losser ten aanzien van de problemen die met een grensoverschrijdende overname gepaard kunnen gaan, hoewel zij zich aanzienlijk meer zorgen maken over politieke inmenging dan CEO's elders in de wereld.

CEO's zijn optimistischer over het effect van internationalisering op cultuurverschillen.
Bijna 50% van de CEO's is van mening dat de internationalisering eventuele cultuurverschillen doet verminderen; dit percentage stijgt tot meer dan 50% bij CEO's uit Noord-Amerika en Midden- en Oost-Europa. Er is echter een interessant verschil zichtbaar tussen CEO's in ontwikkelde en opkomende economieën: 43% van de CEO's afkomstig uit ontwikkelde landen is van mening dat verdere internationalisering leidt tot minder cultuurverschillen; in opkomende economieën is dit 58%.

Samuel DiPiazza, CEO van PricewaterhouseCoopers Global trekt dan ook de volgende
conclusie: 'De mondiale winnaars van de toekomst zijn in staat om hun perspectief wezenlijk te verleggen van een lokale naar een internationale oriëntatie en kunnen zich staande houden in een wereld die meer dan ooit blootstaat aan een steeds breder wordend scala aan invloeden.'

Opvallendste Nederlandse resultaten
- De Nederlandse CEO heeft veel meer vertrouwen in economische groei in de komende 12 maanden dan zijn buitenlandse collega CEO (69% NL tegen 52% wereldwijd).
- De Nederlandse CEO ziet de toekomst als het om economische groei voor de komende drie jaar gaat met meer vertrouwen tegemoet dan zijn buitenlandse collega CEO (54% NL tegen 44% wereldwijd).
- Het vertrouwen in verdere omzetgroei binnen hun ^onderneming is onder Nederlandse CEO's het afgelopen jaar gegroeid van 50% naar 60%.
- De Nederlandse CEO is veel minder bezorgd over het veiligstellen van de energietoevoer in een tijdperk van schaarse energiebronnen dan zijn buitenlandse collega CEO (35% NL versus 54% wereldwijd).
- De Nederlandse CEO maakt zich meer zorgen over terrorisme (68%) en de ontoereikendheid van de basis infrastructuur (65%) in hun land dan zijn buitenlandse collega CEO (respectievelijk 50% en 49%).
- Het percentage CEO's dat in de laatste 12 maanden een buitenlandse fusie of overname heeft afgerond ligt in Nederland hoger dan wereldwijd (42% NL versus 27% wereldwijd).
- Nederlandse CEO's zijn vaker van mening dat internationalisering leidt tot verkleining van cultuurverschillen (77% NL versus 49% wereldwijd).
- Nederlandse CEO's zijn vaker van mening dat de voordelen van meer culturele en gender diversiteit in het management overschat worden (43% NL versus 24% wereldwijd).
- Nederlandse CEO's zijn vaker van mening dat globalisering over het algemeen voor ontwikkelde én opkomende markten goed is (89% NL versus 73% wereldwijd).


Deel deze pagina: