Reactie op het ambtelijk rapport “Onderzoek varianten Kwalificaties Arbeidsrelatie “

Rapport ontkent mislukken DBA en negatieve gevolgen daarvan

Het rapport ‘Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie’ (pdf) is opgesteld om uitkomst te bieden voor de netelige situatie waarin de uitvoering van de Wet DBA is terecht gekomen. De uitvoering van deze wet, die was bedoeld om schijnconstructies tegen te gaan door helder onderscheid te maken tussen werknemers en ondernemers, heeft tot gevolg gehad, dat veel echte ondernemers opdrachten hebben verloren, terwijl schijnconstructies niet worden bestreden. In het rapport wordt echter gesteld, dat niet is bewezen, dat zzp’ers te kampen hebben met minder opdrachten door de Wet DBA.  Dat opdrachtgevers moeten wennen aan de nieuwe regels en dat zzp’ers die nu geen opdrachten verkrijgen, waarschijnlijk schijnzelfstandigen zullen zijn. In deze uitspraken wordt het mislukken van de DBA ontkent en de schadelijke gevolgen voor vele duizenden zelfstandigen eveneens.

Uitgangspunten

Uitgangspunten van de ambtelijke werkgroep, zoals beschreven in het rapport:

  • Het arbeidsovereenkomstenrecht is dwingend recht en bedoeld om werknemers, die meer dan 80 % van de beroepsbevolking vormen, te beschermen. De arbeidsovereenkomst is leidend en andere arbeidsrelaties zijn afgeleide varianten.
  • Werkenden zonder arbeidsovereenkomst onttrekken zich aan de sociale zekerheid (werknemersverzekeringen) en profiteren van de fiscale voorzieningen voor ondernemers.
  • Werkgevers laten werknemers werken als ondernemers om loonkosten te drukken.
  • Een vrije keuze voor het ondernemerschap is niet wenselijk, omdat dan het stelsel van sociale zekerheid wordt uitgehold en er minder loonbelasting kan worden geheven
  • Verplicht werknemerschap aan de “onderkant” is noodzakelijk om werkenden te beschermen. Verplichte bijdrage van premies werknemersverzekeringen aan de “bovenkant” is eveneens noodzakelijk uit solidariteit met de “onderkant”.

Niet dwingen

Stichting ZZP Nederland kan zich totaal niet vinden in deze uitgangspunten, omdat het onbestaanbaar is om zelfstandige ondernemers tot gedwongen werknemer te maken. Voor het ontbreken van keuzevrijheid en de gedwongen solidariteit zoals het rapport bepleit, is geen maatschappelijk draagvlak meer.  Van de ingebrachte standpunten en bevindingen van de zelfstandigenorganisaties is nagenoeg niets terug te vinden in de rapportage. De zienswijze van de zelfstandigenorganisaties is beschreven in de notitie “Zelfstandige ondernemers hebben toekomst op de arbeidsmarkt” (pdf). Daarin is geen plaats meer voor modelcontracten en de DBA moet van tafel, in welke variant dan ook.

Keuzevrijheid

De gepresenteerde varianten hebben als doel werknemers te beschermen, de kenmerken van het werknemerschap afbakenen, schijnconstructies voorkomen. Er wordt niet gesproken over de positie van zelfstandige ondernemers, laat staan stimulering van ondernemerschap. De door Stichting ZZP Nederland bepleite keuzevrijheid voor het ondernemerschap wordt in het rapport gezien als een bedreiging van het sociale stelsel en afgewezen.

ZZP’ers verminderen

In de verschillende varianten wordt het ondernemers alleen maar moeilijker gemaakt. Zo stelt men eisen aan een (maximale) duur van de opdracht, het tarief en het soort werk. Men wil een wetswijziging, zodat persoonlijke arbeid altijd in dienstverband moet worden verricht. Ook bepleit men sectorale beroepsverboden voor zzp’ers door een “eis van dienstbetrekking” op te nemen in sectorale regelgeving. Het achterliggende doel is duidelijk: het aantal zzp’ers moet verminderen.

Stichting ZZP Nederland zal de Tweede Kamer op de hoogte brengen van bovengenoemde bezwaren en tevens dringend verzoeken om zelfstandige ondernemers niet langer te belemmeren, maar een eigen onafhankelijke positie te geven met een vrije keuze voor ondernemerschap.

Deel deze pagina: