UWV: Steeds meer mensen in Wajong

Vereniging Spierziekten Nederland

De afgelopen vier jaar is de instroom van jongeren in de Wajong met veertig procent toegenomen. Dit komt doordat gemeenten jongeren vaker vanuit de bijstand doorsturen naar de Wajong. Dit is een arbeidsongeschiktenregeling voor jongeren vanaf 17 jaar. Dit meldt het UWV in zijn jaarverslag over 2006.

Tussen 2002 en 2006 was de groei van het aantal Wajongers 15 procent.
Wie als arbeidsongeschikte jongere in de Wajong komt, blijft in deze regeling tot zijn 65 ste jaar. De Wajong is aantrekkelijker dan de bijstand, vooral vanwege het minder strenge controleregime. De stijging van de instroom van Wajongers gaat volgens het UWV overigens gepaard met een verandering in de samenstelling ervan: meer mannen en meer jongeren met psychische problemen. Veel leden van de VSN hebben een Wajong-uitkering.

Oorzaken
De CG-raad (Chronisch zieken en Gehandicapten raad Nederland) wijst nog op andere oorzaken voor de gestage stijging van de instroom van Wajongers. De groep is zeer divers, van licht tot zwaar lichamelijk gehandicapten en verstandelijk- en meervoudig gehandicapten tot mensen met een psychische aandoening.
'De handicap bepaalt in belangrijke mate of je werk kunt krijgen,'
verklaart Ad Poppelaars, directeur van de CG-raad. 'Wij vermoeden dat er in bepaalde gevallen ook sprake is van een armoedeval, dus dat je minder inkomen hebt als je gaat werken. Daarnaast zijn er ook mensen bang om hun Wajong-rechten te verliezen als ze werk aanvaarden, dat later toch niet passend blijkt te zijn.' Uit een onderzoek van TNO onder VSN-leden eind jaren negentig bleek dat niet zozeer de ernst van de beperking het belangrijkste knelpunt vormde, maar vooral de wijze waarop mensen met die beperking omgaan.

Slapende Wajongers
Onduidelijk is volgens Poppelaars nog hoe groot de groep zogenoemde 'Slapende Wajongers' is. 'Die zijn aan het werk, of deels aan'het werk, maar staan nog in de Wajong-statistieken.' Volgens Poppelaars hebben vooral gehandicapten met een psychische beperking de grootste moeite om aan het werk te komen. Een recent beeldvormingsonderzoek geeft hem daarin gelijk. Vooroordelen van werkgevers vormen de grootste barrière.


Deel deze pagina: