Veranderingen in milieuwet- en regelgeving op vaste data

Ministerie VROM

Veel bedrijven en instellingen ergeren zich aan het veelvuldig wijzigen van wet- en regelgeving door het jaar heen. Daarom gaat het kabinet dit jaar experimenteren met vaste verandermomenten, onder meer voor milieuwet- en regelgeving. De data zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De eerste vaste datum van inwerkingtreding is 1 juli 2007.

Eerder was al besloten dat er vier vaste data per jaar zouden komen waarop milieuregelgeving met gevolgen voor het bedrijfsleven in werking zou treden. De concrete data zijn nu vastgesteld. Voor de bouwregelgeving gelden al langer maximaal twee vaste verandermomenten (1 januari en 1 juli).

Drie-maandentermijn
Bedrijven en instellingen moeten de tijd hebben om zich voor te bereiden op veranderingen in wet- en regelgeving. Daarom heeft VROM per 1 januari 2007 een termijn vastgesteld voor alle VROM-regelgeving met gevolgen voor het bedrijfsleven: er moeten minimaal drie maanden zitten tussen publicatie en inwerkingtreding.

Uitzonderingen
Afwijkingen van de drie-maandentermijn en de vaste inwerkingtredingsdata zijn denkbaar. Voorbeelden hiervan zijn de implementatie van Europese regelgeving (overschrijding van de verplichte implementatietermijn is niet toegestaan) en spoedeisende regelgeving. Als afwijking noodzakelijk is, wordt dit voorgelegd aan de betrokken bewindspersoon.

Evaluatie
Medio 2008 wordt bekeken of de vaste data werkbaar zijn voor alle betrokken partijen. En of deze werkwijze tegemoet komt aan de klachten van bedrijven en instellingen over invoering van wet- en regelgeving. Het doel van de vaste verandermomenten is:

om bedrijven en instellingen in een vroeg stadium en op een duidelijke wijze inzicht te geven in de wet- en regelgeving die op hen van toepassing wordt;
om bedrijven en instellingen een redelijke termijn te geven zich daarop voor te bereiden.

Pilots
De milieuregelgeving en de bouwregelgeving vormen pilots voor de ontwikkeling van een rijksbreed systeem van vaste verandermomenten. De Tweede Kamer heeft hierover onlangs een kabinetsbrief ontvangen.

Deel deze pagina: