Wel ondernemerschap voor zorg-zzp'er via bemiddeling mogelijk

Let op: De Belastingdienst is nog steeds van mening dat deze uitspraak alleen geldt voor de persoon die de rechtzaak heeft aangespannen. Alle andere zzp'ers zullen dus ook hun eigen situatie moeten voorleggen aan de Belastingdienst om te bekijken of er wel of niet gewerkt mag worden via bemiddeling.

Het gerechtshof Arnhem heeft geoordeeld dat een zzp’er die via bemiddelingsbureaus aan het werk was toch ondernemer is. De zzp’er is gediplomeerd verpleegkundige, werkzaam in de thuiszorg en ingeschreven in het BIG-register. De uitspraak is opnieuw een slag in het gezicht van de Belastingdienst. Die heeft immers in 2014 zich op het standpunt gesteld dat er in de zorg niet via bemiddeling gewerkt mag worden als ondernemer. De Belastingdienst vindt namelijk dat er sprake is van arbeid, omdat de zzp’er onder een gezagsverhouding staat en niet voor eigen rekening en risico werkt.

Teruggefloten
Het gerechtshof in Arnhem heeft in een uitspraak om 23 september 2014 korte metten gemaakt met de mening van de Belastingdienst. Volgens het gerechtshof kan er wel degelijk als ondernemer worden gewerkt door zorg-zzp’ers. Ook het feit dat het in het kader van de AWBZ niet zou zijn toegestaan rechtstreeks aan de zorgvragers (thuis)zorg in natura te verlenen, omdat zulks slechts via toegelaten zorgaanbieders – de instellingen – dient te geschieden die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de verleende zorg,  hoeft volgens de rechtbank niet te betekenen dat de zorg-zzp’er  fiscaal gezien een ondernemer is. Het gaat in dit verband erom of belanghebbende, als thuiszorg verlenende verpleegkundige, voldoende zelfstandigheid bezit ten opzichte van haar opdrachtgevers, zijnde de instellingen. Dat is volgens het gerechtshof dus het geval

Geld
In haar aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2008 heeft de zzp’er haar ontvangen vergoedingen voor in de thuiszorg verrichte werkzaamheden aangemerkt als winst uit onderneming. Daarbij heeft zij aanspraak gemaakt op toepassing van de zelfstandigenaftrek (€ 6.968) en de MKB-winstvrijstelling (€ 3.978). Volgens de inspecteur genoot de zzp’er geen winst uit onderneming, maar resultaat uit overige werkzaamheden. Daarom heeft de belastinginspecteur de zzp’er geen zelfstandigenaftrek toegekend en evenmin de MKB-winstvrijstelling toegepast. In de eerste rechtszaak die de zzp’er aanspande kreeg de belastinginspecteur nog gelijk. In hoger beroep echter kreeg de zzp’er gelijk van het gerechtshof in Arnhem.

Reden
Het gerechtshof droeg de volgende redenen aan waarom er wel sprake is van ondernemerschap en dus van winst uit onderneming:

De omstandigheid dat, naar de Inspecteur stelt, de instellingen als toegelaten zorgaanbieders verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de te verlenen zorg, hoeft de conclusie dat belanghebbende ten opzichte van de instellingen voldoende zelfstandig is, niet in de weg te staan. Evenmin wordt die conclusie verhinderd door de omstandigheid dat belanghebbende is gehouden binnen door de instellingen bepaalde kaders (onder meer het bijhouden van de aan de instelling toebehorende zorgmap en het rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden aan een zorgcoördinator) haar werkzaamheden te verrichten.

Weer verloren
De situatie waarin de Belastingdienst zich met betrekking tot de zorg manoeuvreert wordt steeds lastiger. De Belastingdienst wordt keer op keer teruggefloten door de gerechtshoven. In dit geval over het wel of niet zijn van ondernemerschap, maar enige tijd geleden ook met betrekking tot de btw in de zorg. De Belastingdienst hanteert de Nederlandse wetten niet goed en daar worden de zzp’ers de dupe van. Dat alles onder het mom van het aanpakken van schijnzelfstandigheid onder zzp’ers.

Onderzoek heeft uitgewezen dat 5% van de ondernemers wellicht valt onder schijnzelfstandigheid. De aanpak van de Belastingdienst lijkt op het schieten met een bazooka op een mug. De ravage is groot, maar het resultaat erg klein. Het zou mooi zijn als de Belastingdienst haar pijlen zou richten op de opdrachtgevers, die in veel gevallen eerst werkgever waren, om zo schijnzelfstandigheid te voorkomen.

| De uitspraak van het Gerechtshof |

| Het verloren proces over de btw in de zorg |

Deel deze pagina: