Wkkgz geen belemmering voor zzp’ers in de zorg

Zorg
Stichting ZZP Nederland

Na overleg tussen ZZP Nederland en de Belastingdienst is duidelijk geworden dat zzp’ers in de zorg ook onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gewoon aan het werk kunnen. De Belastingdienst heeft harde toezeggingen gedaan waarbij duidelijk is dat ook intra- en extramuraal gewerkt kan worden door zzp'ers. Dit in tegenstelling tot het beleid van sommige zorginstellingen die hun zzp'ers de deur hebben gewezen omdat zzp'ers niet meer in de zorg aan het werk zouden kunnen.

Tijdens de DBA-bijeenkomsten, die Stichting ZZP Nederland samen met de Belastingdienst heeft georganiseerd, kregen wij veel reacties van zorg-zzp’ers over de Wkkgz en de conflictering met de wet DBA. In de Wkkgz zouden te veel protocollen staan die de vrijheid van ondernemers dermate beperken dat er geen sprake kan zijn van ondernemerschap. De Belastingdienst heeft nu definitief bepaald dat de Wkkgz geen enkele belemmering vormt. Stichting ZZP Nederland heeft in samenwerking met PerSaldo in een rechtstreeks gesprek met Van Rijn, staatssecretaris VWS, aangedrongen op meer duidelijkheid voor de zorg-zpp’ers en nu dus gekregen.

Overleg VWS en Financiën

Vervolgens was Stichting ZZP Nederland ook de enige zzp-organisatie die deze problematiek onder de aandacht bracht van staatssecretaris Wiebes van het Ministerie van Financiën tijdens een overleg met dhr. Wiebes en 4 andere zzp-organisaties. Wiebes gaf aan bereid te zijn dit tijdens zijn overleg met Van Rijn aan de orde te stellen. Dit overleg tussen beide staatssecretarissen leidde tot meer overleg tussen de ministeries van VWS en Financiën/Belastingdienst.

Het gevaar dat er leek te zijn om als werknemer gezien te worden, indien er 4 dagen of langer bij particulieren wordt gewerkt (pgb-houders) is niet aan de orde. Ook hier geldt; is er een modelovereenkomst van toepassing, dan kan er als zzp'er in de zorg gewoon worden gewerkt. Er kan dus worden volstaan met een algemene modelovereenkomst, zoals: “Geen werkgeversgezag”.

Brief Van Rijn

Begin april verscheen een brief van Van Rijn waarin hij zegt:

De Wkkgz vormt geen belemmering om als zzp’er in de zorg werkzaam te zijn. Dit geldt zowel bij directe contractering als contractering via een (zorg)instelling. Een wetswijziging is dan ook niet aan de orde.

Stichting ZZP Nederland heeft in de klankbordgroep van 19 april 2016 duidelijkheid gevraagd over hoe de toezegging gedaan in de brief van Van Rijn valt te implementeren in het huidige beleid van de Belastingdienst aangaande de wet DBA en de daarbij behorende modelovereenkomsten. In de klankbordvergadering DBA is definitief uitsluitsel gegeven over het beëindigen van de tegenstrijdigheid tussen Wkkgz en DBA. Daarnaast heeft Stichting ZZP Nederland ook harde toezeggingen gekregen van de Belastingdienst, dat als er onder modelovereenkomsten wordt gewerkt, er geen enkel probleem is voor zorg-zzp'ers.

Dankzij stichting ZZP Nederland staat de zorg niets meer in de weg om eigen modelcontracten op te stellen, goedgekeurd te krijgen en te implementeren. ook kunnen de nu al gekeurde algemene modelovereenkomsten worden gebruikt. 

Deel deze pagina: