ZZP in zorg op weg naar 2013

Stichting ZZP Nederland

Met ingang van 1 januari 2013 zijn er uitgebreidere mogelijkheden voor ZZP’ers in de zorgsector. Na een proef in de afgelopen periode gaan alle zorgkantoren in Nederland meewerken aan een uitgebreidere pilotfase. Het ministerie van VWS heeft een budget van 20 miljoen beschikbaar gesteld om te gebruiken voor de inkoop van ZZP’ers. Het betreft hier een apart traject die losstaat van de reguliere AWBZ zorg.

Het verheugt Stichting ZZP Nederland dat er eindelijk waardering komt voor de inzet van zelfstandigen in de zorgsector. Na de succesvolle proef, waar Stichting ZZP Nederland intensief aan meegewerkt heeft is men tot de conclusie gekomen dat ZZP’ers een welkome aanvulling vormen en in staat zijn om op een flexibele manier maatwerk kunnen leveren. Volgens Zorgverzekeraars Nederland is het van het grootste belang professionals voor de zorg te behouden.

1 januari 2013
Vanaf 1 januari 2013 kunnen ZZP’ers voor het eerst individuele overeenkomsten sluiten met zorgkantoren voor het leveren van zorg in natura. In eerste instantie is dit op kleinere schaal, het ministerie heeft een budget vrijgemaakt van 20 miljoen, maar bij succes ongetwijfeld zal dit worden uitgebreid.

Zorgkantoren en ZZP’ers moeten nu stappen ondernemen door onderling afspraken te maken. Deze afspraken kunnen voor 1 december worden ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zodat deze in de nieuwe budgetronde  verwerkt kunnen worden zodat op 1 januari 2013 gestart kan worden.

Eisen die aan ZZP’ers gesteld worden

ZZP’ers die in de zorgsector willen werken moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

In eerste instantie moeten ZZP´ers zich (vanaf 1 oktober) wenden tot het regionale zorgkantoor die behoort bij de gemeente waar men wil werken.

De ZZP’ers dienen een keurmerk voor ZZP’er Thuiszorg aan te vragen bij Kiwa Prismant om de kwaliteit van zorg te kunnen garanderen en om voor een overeenkomst met het zorgkantoor in aanmerking te komen. (Voor 30 september ivm verwerkingstijd). Om voor een keumerk in aanmerking te komen dient de ZZP’er over een aantal documenten te beschikken zoals kopie ID, vakdiploma’s, BIG registratie, Kvk en een verklaring omtrent gedrag. 

De ZZP’er dient nadat de overeenkomst met het zorgkantoor tot stand is gekomen een ICT ondersteuning aan te vragen bij DINZ.

De ZZP’er dient een achterwacht te regelen met andere gecontracteerde ZZP’ers voor achterwacht en vervanging.

Stichting ZZP Nederland workshops
In dit najaar verzorgt Stichting ZZP Nederland voor aangesloten zelfstandigen weer enkele informatieavonden over het werken als zelfstandige in de zorg. Aangeslotenen worden via nieuwsbrieven op de hoogte gebracht van de exacte data.

Downloads: | Stappenplan ZZP Zorg | inkoophandreiking ZZP Zorg |

Links: | Kiwa Prismant | DINZ

Deel deze pagina: