5 ondernemersvragen Amsterdam

1. Gaat uw partij het ondernemerschap in uw gemeente stimuleren? Noem de 3 belangrijkste actiepunten.

D66 vindt ondernemers belangrijk voor de stad. Het zijn immers de ondernemers die zorgen voor banen voor Amsterdammers.

  • Blijven investeren in een goed vestigingsklimaat voor start-ups en scale-ups
  • In gesprek met ondernemers en onderwijsinstellingen zorgen voor goed opgeleide Amsterdammers
  • Excellente gemeentelijke dienstverlening met bijvoorbeeld een ‘groene golf ambtenaar’ die ondernemers van vergunningaanvraag tot -verlening begeleid

2. Vindt u het belangrijk dat jongeren in het onderwijs goede voorlichting krijgen over het ondernemerschap? Op welke wijze gaat uw partij dat bewerkstelligen?

Zelf ondernemer worden is een prima manier om op eigen benen te staan. En voor de samenleving als geheel is het ook goed, omdat belangrijke innovaties vaak van startende ondernemers komen. Het zou dan ook mooi zijn als onderwijsinstellingen daar meer aandacht voor hebben in hun opleidingen. D66 wil graag initiatieven ondersteunen die kinderen al tijdens hun schoolloopbaan laten kennismaken met het ondernemerschap.

3. Op welke wijze kan de gemeente lokale- en regionale netwerken van zzp’ers faciliteren? Gaat uw partij daaraan meewerken?

Wat D66 betreft dienen netwerken van ZZP-ers dezelfde faciliteiten te krijgen als andere branche- en bedrijfsverenigingen. In de praktijk heeft de gemeente hierin echter beperkte mogelijkheden.

4. Gaat uw partij meewerken aan het installeren van een startersloket, waar startende ondernemers terecht kunnen voor deskundige informatie en onafhankelijk advies?

De gemeente Amsterdam heeft via het Ondernemersplein al een vergelijkbare functie beschikbaar voor startende ondernemers, deels ook in samenwerking met de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Dit willen we zeker behouden en uitbouwen waar nodig.

5. Is uw partij van mening, dat het gemeentelijk aanbestedingsbeleid meer moet worden gericht op zzp’ers? Op welke wijze denkt u dat te bewerkstelligen?

Voor D66 is belangrijk dat ZZP'ers een eerlijke kans hebben om opdrachten van de gemeente te krijgen. De afgelopen jaren was dat nog niet het geval, omdat de gemeente onbewust voorwaarden stelde waaraan ZZP'ers per definitie niet aan konden voldoen. Op aandringen van D66 is dat verbeterd en we blijven in de gaten houden waar we kansen voor ZZP'ers eerlijker kunnen maken.  Een concreet verbeterpunt dat wij zien is de website waar de gemeente haar opdrachten publiceert. Deze kan toegankelijker en transparanter worden voor potentiële opdrachtnemers.

1. Gaat uw partij het ondernemerschap in uw gemeente stimuleren? Noem de 3 belangrijkste actiepunten.

Ruimte bieden voor initiatief en ondernemerschap is belangrijk. GroenLinks wil barrières voor goed en duurzaam ondernemerschap wegnemen, en investeren in gebieden waar het minder loopt, zoals Bos en Lommerplein en Plein 40 -45. Dan kunnen kwartiermakers vanuit de gemeente goed werk doen om ondernemers te helpen daar wat op te zetten wat echt iets bijdraagt aan de buurt.
Tegelijkertijd is het niet zo dat wanneer we allemaal regels schrappen dat er dan van alles gebeurt, zoals sommige partijen hopen; zie freezone, dat was een leuk experiment maar wat het echt heeft opgeleverd is onduidelijk


2. Vindt u het belangrijk dat jongeren in het onderwijs goede voorlichting krijgen over het ondernemerschap? Op welke wijze gaat uw partij dat bewerkstelligen?

Natuurlijk vindt GroenLinks dat belangrijk. Jongeren moeten worden voorgelicht over ondernemerschap, maar ze moeten ook leren over klimaat, natuur, financiën,gezondheid etc.. Het onderwijs kan niet alles oplossen. Er is nu een curriculum discussie gaande onder mensen uit het veld en deskundigen. GroenLInks wil nu niet het onderwijs belasten met nóg een extra opdracht om jongeren voor te lichten over ondernemerschap. Natuurlijk vinden wij het goed als scholen daartoe zelf initiatief nemen.


3. Op welke wijze kan de gemeente lokale- en regionale netwerken van zzp’ers faciliteren? Gaat uw partij daaraan meewerken?

Als partij onderhouden we goede contacten, veel zelfstandigen onder onze achterban. En zzp’ers kunnen zich op zich goed zelf organiseren. We kennen allemaal goede voorbeelden van clubs zoals ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen maar ook broodfondsen etc.
 

4. Gaat uw partij meewerken aan het installeren van een startersloket, waar startende ondernemers terecht kunnen voor deskundige informatie en onafhankelijk advies?

GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen vanuit de bijstand die willen beginnen als zzp’er daar hulp bij krijgen. BBZ kan een goed opstapje zijn. Wij zijn voor het installeren van een startersloket.


5. Is uw partij van mening, dat het gemeentelijk aanbestedingsbeleid meer moet worden gericht op zzp’ers? Op welke wijze denkt u dat te bewerkstelligen?

GroenLinks is voorstander van echte banen maar we zijn geen tegenstander van zzp-schap zolang het een vrije keuze is en ook zzp’ers zekerheden hebben zoals verzekering voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. Onder andere daarom zijn wij voor verplichte  arbeidsongeschiktheidsverzekering betaald uit publieke middelen.

1. Gaat uw partij het ondernemerschap in uw gemeente stimuleren? Noem de 3 belangrijkste actiepunten.

We zijn trots op de ondernemersgeest van de Amsterdammers. Ongelooflijk veel ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de economie, het sociale weefsel van de stad. Wij willen ervoor zorgen dat de diversiteit aan ondernemers behouden blijft en stimuleren sociaal en duurzaam ondernemen. 
 - Er komen maatregelen om kleine ondernemers en ambachtslieden te beschermen tegen grote huurverhogingen door te sturen met gemeentelijk vastgoed (niet verkopen en zo nodig aankopen) en juridische bijstand.
- Meer kleinschalige (betaalbare) bedrijfsruimten in de buurt.
- Midden- en kleinbedrijven krijgen ondersteuning als zij duurzaam en sociaal willen ondernemen of een keurmerk willen binnenhalen. Dat betekent voorlichten, maar ook
 een streepje voor bij aan te besteden gemeentelijk werk.

2. Vindt u het belangrijk dat jongeren in het onderwijs goede voorlichting krijgen over het ondernemerschap? Op welke wijze gaat uw partij dat bewerkstelligen?

De PvdA Amsterdam vindt goede voorlichting over het ondernemerschap heel erg belangrijk. Het moet hierbij bijvoorbeeld gaan om de mooie kanten van het ondernemerschap maar ook de risico’s. Veel jonge ondernemers weten bijvoorbeeld onvoldoende over verzekeringen ivm arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid. Het zou heel goed zijn als scholen hier aandacht aan besteden. De PvdA wil ze hierin stimuleren, niet dicteren. De Kamer van Koophandel en brancheorganisaties hebben wat de PvdA betreft vooral een rol in de voorlichting aan beginnend ondernemers. 

3. Op welke wijze kan de gemeente lokale- en regionale netwerken van zzp’ers faciliteren? Gaat uw partij daaraan meewerken?

Het is een groot goed dat zzp’ers elkaar lokaal en regionaal vinden om kennis en ervaring uit te wisselen. Zo ontstaan soms prachtige samenwerkingen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de broodfondsen. De PvdA kan zich voorstellen dat deze netwerken gebaat zijn bij bijvoorbeeld goede informatie of een (tijdelijk) onderkomen. Als de gemeente hieraan kan bijdragen dan vindt de PvdA dat dat mogelijk moet zijn.

4. Gaat uw partij meewerken aan het installeren van een startersloket, waar startende ondernemers terecht kunnen voor deskundige informatie en onafhankelijk advies?

Op dit moment wordt er al hulp geboden via het ondernemersplein. Daarnaast worden werkzoekenden via het programma Eigen werk gestimuleerd om ondernemer te worden. Ten slotte worden ondernemers geholpen met het vinden van ruimte via de Stadsloods.

5. Is uw partij van mening, dat het gemeentelijk aanbestedingsbeleid meer moet worden gericht op zzp’ers? Op welke wijze denkt u dat te bewerkstelligen?

De PvdA Amsterdam wil dat bedrijven in het midden en kleinbedrijf (wat ook zzp’ers kunnen zijn) die duurzaam en sociaal ondernemen voorrang krijgen bij het gemeentelijk inkoopbeleid. Daarnaast willen wij inzetten op buurtaanbestedingen en buurtfirma’s om ondernemerschap dicht bij huis te stimuleren. Anderzijds willen we concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan. Dus eerlijk werk moet eerlijk betaald worden.

1. Gaat uw partij het ondernemerschap in uw gemeente stimuleren? Noem de 3 belangrijkste actiepunten.

Wij ondersteunen het mkb en dan met name de buurtondernemers: 
-Kleine ondernemers en sociale firma’s moeten meer kans kunnen maken op gemeentelijke opdrachten. Dit doen we door aanbestedingen op te knippen. Buurtactiviteiten en buurt-projecten worden aan kleine ondernemers uit de buurt gegund. 
-Een gemeentelijk innovatiefonds verstrekt leningen tegen gunstige voorwaarden aan kleine innovatieve ondernemers. Op deze manier zijn zij niet langer overgeleverd aan de grillen van durfkapitalisten. 
- Er komt een waarborgfonds voor kleine ondernemers. De gemeente schiet de schade die verhaald moet worden op daders van winkeldiefstal voor aan de ondernemer en gaat dan zelf het geld bij de dader innen. Een kleine ondernemer is hier zelf niet toe in staat.

2. Vindt u het belangrijk dat jongeren in het onderwijs goede voorlichting krijgen over het ondernemerschap? Op welke wijze gaat uw partij dat bewerkstelligen?

Ja, het is belangrijk is dat jongeren op hun opleiding ook voorbereid worden op de arbeidsmarkt, over hoe je aan het werk komt. Daar kan ondernemen ook deel van uit maken. Zo wil de SP o.a. dat er een publiekscampagne voor het Amsterdamse beroeps- en praktijkonderwijs komt om Amsterdam als ‘ambachtsstad’ voor makers en doeners op de kaart te zetten.

3. Op welke wijze kan de gemeente lokale- en regionale netwerken van zzp’ers faciliteren? Gaat uw partij daaraan meewerken?

De gemeente moet wat ons betreft kleine ondernemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een laag inkomen een goedkope zorg-, rechtsbijstands- en arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbieden via het verzekeringsbedrijf van de gemeente (VGA), met een ruime dekking en een acceptatieplicht.

4. Gaat uw partij meewerken aan het installeren van een startersloket, waar startende ondernemers terecht kunnen voor deskundige informatie en onafhankelijk advies?

Ja, maar zoiets is er in feite al. Op de gemeentelijke website staat veel informatie voor zowat elke branche. Daarnaast heeft iedere ondernemer een vast aanspreekpunt bij de gemeente. In aanvulling op alle particuliere initiatieven hebben starters zo een goed aanbod.

5. Is uw partij van mening, dat het gemeentelijk aanbestedingsbeleid meer moet worden gericht op zzp’ers? Op welke wijze denkt u dat te bewerkstelligen?

We vinden de gemeente niet alleen met logge, grote bedrijven in zee moet gaan. Ook kleine bedrijven moeten bij aanbestedingen mee kunnen doen.  Zie verder antwoord bij 1.

 

1. Gaat uw partij het ondernemerschap in uw gemeente stimuleren? Noem de 3 belangrijkste actiepunten.

De VVD staat voor een beleid dat de Amsterdamse economie ondersteunt. Dit doen we door oa. Amsterdam nog aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats en het ondernemers gemakkelijker te maken te ondernemen. Zo wil de Amsterdamse VVD:

- Minder regelgeving: Iedere vier jaar de regels voor ondernemers kritisch onder de loep nemen. Zijn ze niet meer nodig, werken ze niet of zijn ze niet te handhaven? Dan passen we ze aan of schrappen we ze.
- Sommige belastingen hebben we al afgeschaft, bijvoorbeeld de reclamebelasting en de, precariobelasting. We willen kijken welke belastingen er nog meer kunnen worden afgeschaft.
- Ondernemers gemakkelijker maken om te ondernemen: bijvoorbeeld door de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven te intensiveren, door het uitwisselen van kennis en ervaring en gezamenlijk te investeren in centra voor start-ups om de dynamiek in de Amsterdamse economie te waarborgen.

2. Vindt u het belangrijk dat jongeren in het onderwijs goede voorlichting krijgen over het ondernemerschap? Op welke wijze gaat uw partij dat bewerkstelligen?

Ja, dat vinden wij belangrijk. Er zijn al verschillende maatregelen genomen. Wij zoeken altijd naar de optimale afstemming voor onderwijs en vraag op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld House of Skills.

3. Op welke wijze kan de gemeente lokale- en regionale netwerken van zzp’ers faciliteren? Gaat uw partij daaraan meewerken?

Niet als onderdeel van het verkiezingsprogramma, maar we zijn wel voor om alle vormen van netwerken te ondersteunen. Het is niet per se de plek van de gemeente om een speler in een netwerk te worden, maar bij het opzetten van lokale netwerken kan hulp worden geboden.

4. Gaat uw partij meewerken aan het installeren van een startersloket, waar startende ondernemers terecht kunnen voor deskundige informatie en onafhankelijk advies?

Ja, wij gaan meewerken aan een startersloket. Voor veel ondernemers is het lastig om de weg te vinden binnen de gemeente. Daarom wil de VVD dat in elk stadsdeel een loket is voor ondernemers. Het aanvragen van een vergunning moet sneller en eenvoudiger, de ondernemer moet weten wanneer hij antwoord kan verwachten.

5. Is uw partij van mening, dat het gemeentelijk aanbestedingsbeleid meer moet worden gericht op zzp’ers? Op welke wijze denkt u dat te bewerkstelligen?

De VVD wil dat de aanbestedingen van de gemeente MKB-vriendelijker worden. Door het uitwisselen van kennis en ervaring kan de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven worden verbetert. Maar ook wil de VVD dat ondernemers die zaken doen met de gemeente hun factuur binnen 30 dagen betaald krijgen.  En waar mogelijk vervangen we de vergunningsplicht door een meldplicht en belonen we goed gedrag belonen door vergunningen uit te geven voor een langere tijd. Dat is goed voor de ondernemers en goed voor de relatie tussen de gemeente en het bedrijfsleven. Ook vindt de VVD het belangrijk dat gemeentelijke instellingen op een eerlijke manier concurreren met ondernemers. Het beleid voor gemeentelijke aanbestedingen moet verder worden aangescherpt. Dat kan worden bewerkstelligd door de voorwaarden van de aanbestedingen goed op te stellen, zodat deze ook zzp-vriendelijk zijn.

Deel deze pagina: