Standpunten Politiek 2012

Stichting ZZP Nederland, de grootste zelfstandigenorganisatie, is van mening dat partijen nog steeds volharden in hun standpunt dat ZZP’ers werknemers zonder rechten zijn en dat is jammer. We hadden de stille hoop dat men eindelijk eens met een vernieuwde blik de toekomst tegemoet wilde gaan

CDA, GL, D66  zoeken oplossingsrichtingen die meer passen bij ZZP'er dan de socialistische partijen, die ZZP'ers vooral beschouwen als werknemers, die verplicht door de overheid moeten worden beschermd. Stichting ZZP Nederland wil graag meedenken met de partijen, die de ZZP'er erkennen als ondernemer en passende oplossingen aandragen voor bestaande knelpunten

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

De VAR dient te verdwijnen. De VAR zorgt voor veel administratieve lasten, biedt geen enkele zekerheid voor zelfstandigen en zorgt voor veel vragen. Bij de Belastingdienst ziet men geen kans om te controleren en ontstaat willekeur. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Belastingdienst moet voldoende zijn. Daarbij dient gewezen te worden op de risico’s van ondernemer zijn om mensen bewuster te laten kiezen voor het ondernemer worden.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek kan geheel vervallen en gecompenseerd worden in de MKB-winstvrijstelling. Hierdoor wordt de aftrek afhankelijk van de winst. Dat is een flinke administratieve lastenverlichting voor de zelfstandige en voor de Belastingdienst terwijl de belastingopbrengst hetzelfde blijft.

Pensioenvoorzieningen

Pensioenen moeten toegankelijker zijn voor iedere werkende in Nederland, ongeacht of iemand werknemer of zelfstandige is. ZZP'ers zijn nu veroordeeld tot individuele pensioenverzekeringsproducten met hoge kosten en lage zekerheid, die fiscaal gezien worden als individuele vermogensopbouw en dus opeisbaar zijn door derden. Stichting ZZP Nederland pleit voor een ZZP Pensioencollectief/fonds en heeft een pensioenregeling voor zzp'ers ontwikkeld, waarin zowel flexibiliteit als zekerheid belangrijke kenmerken zijn. Wij hopen dat we politiek draagvlak zullen vinden, zodat invoering van deze regeling mogelijk wordt gemaakt.

Bijstand voor zelfstandigen

Het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) dient door de overheid beter gedefinieerd te worden en door gemeenten eenduidig te worden uitgevoerd. Nu verschilt de uitvoering per gemeente. Bovendien worden zelfstandigen vaak bij voorbaat gedwongen hun bedrijf te beëindigen.

Schijnzelfstandigen

Schijnzelfstandigen zijn zzp'ers die in werkelijkheid geen echte ondernemers zijn, doordat ze teveel afhankelijk zijn van de opdrachtgever. Men kan mensen niet dwingen om ondernemer te worden en in een afhankelijke positie brengen, om  vervolgens het tarief uit te knijpen, zodat ze op de rand van het bestaansminimum terecht komen. Het gebruik van schijnzelfstandigheid zoals dat gebeurt met buitenlandse zelfstandigen (die worden uitgebuit) dient te worden bestreden. Een “Limosa” registratiesysteem zoals dat in België toegepast wordt kan een bruikbaar model zijn.

Bemiddelen en detacheren

Bemiddelaars en detacheerders dienen gehouden te worden aan een maximumpercentage voor hun werkzaamheden. Ook de duur van een concurrentiebeding moet gedefinieerd worden. Zo kunnen de koppelbaasconstructies uit de wereld geholpen worden.

Zelfstandigen in zorgsector

In de zorgsector moeten ruimere mogelijkheden komen voor vakmensen die als zelfstandige willen werken. Nu is het zo dat dit alleen maar kan door een tussenschakel van (te dure) bemiddelaars en detacheerders. Hierdoor zijn de zorgkosten hoog en ontvangen de uitvoerende zzp'ers een laag tarief.

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid is een risico, dat geldt voor iedereen die werkzaamheden verricht. Het is een maatschappelijk belang om dit risico afdoende af te dekken en zo sociale misstanden te voorkomen. Momenteel zijn zzp'ers veelal aangewezen op individuele verzekeringen en is men vaak onderverzekerd of in het geheel niet verzekerd aan het werk. Dat zorgt voor een groot maatschappelijk risico. 
Op dit moment werkt Stichting ZZP Nederland aan een eigen initiatief voor dekking inkomensdaling ten gevolge van arbeidsongeschiktheid. Diverse varianten worden doorgerekend en enkele lijken haalbaar

Geen verplichte verzekeringen

Stichting ZZP Nederland is geen voorstander van een verplichte verzekering die uitsluitend geldt voor zelfstandigen. Dat is onbetaalbaar en onhaalbaar. Bovendien is minstens de helft van de ingeschreven zelfstandigen niet afhankelijk van het inkomen. Dan is er geen aanwijsbare noodzaak voor een verzekering. De WAZ was in het verleden al een geldverslindende wet die uiteindelijk tot een fiasco heeft geleid.

Als er een verplichte verzekering moet komen dan pleit ZZP Nederland voor een basisverzekering voor alle werkenden in Nederland, die door de markt wordt uitgevoerd naar voorbeeld van de bestaande zorgverzekering. Hiermee kan iedere werkende verzekerd worden, ongeacht of men in loondienst is of dat men zelfstandig is. Kenmerken: nominale premie, voor iedereen gelijk, uitkering max twee jaar, nominale uitkering, niet inkomensafhankelijk, etc. Iedereen kan dan naar behoefte bijverzekeren. Dan kan een acceptatieplicht ingesteld worden en zullen de tarieven drastisch dalen. Bedrijven die ouderen willen aannemen maar het risico van twee jaar doorbetalen nu niet aandurven lopen door deze basisverzekering ook minder risico. Hierdoor kunnen ouderen langer in dienst blijven of weer worden aangenomen.

Deel deze pagina: