Home

Overzicht van de lobbyactiviteiten van Stichting ZZP Nederland

Lobbywerk is vaak onzichtbaar werk. Om inzicht te geven in wat we allemaal doen, hierbij een aantal voorbeelden.

Stichting ZZP Nederland heeft, om een nog grotere vuist voor de belangenbehartiging te maken, in 2020 Vereniging Zelfstandigen Nederland opgericht. Wat we met, en zonder, VZN in 2022 hebben gedaan is te veel om allemaal op te noemen. Hier volgt een opsomming van het belangrijkste en meest in het oog springende:

 • Overleg met minister Karien van Gennip van SZW; diverse overleggen met ambtenaren van SZW over o.a. wet DBA en opvolging, verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioenopbouw voor zelfstandigen, FOR, zelfstandigenaftrek e.d.;
 • Diverse overleggen met ambtenaren van ministerie van EZK over ondernemersklimaat voor zelfstandig ondernemers en met RVO over (afhandeling) TVL-regeling;
 • Meerdere contacten (overleg, WhatsApp-contact, e-mails e.d.) met Tweede Kamerleden, vooral van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, SGP en JA21;
 • Inbreng in rondetafelgesprek in tweede kamer over pensioenen voor zelfstandigen; bijdragen aan o.a. podcast en congres van Netspar over dit onderwerp;
 • Onderhandelen over en tekenen van samenwerkingsovereenkomst Netwerk Zelfstandig Ondernemers; lanceren netwerk, opzetten werkorganisatie, organiseren bijeenkomsten voor onderliggende leden;
 • Sinds mei 2022; maandelijkse SER-vergaderingen van de reguliere raad, sinds september 2022 ook deelname aan SER-commissie arbeidsmarkttekorten maatschappelijke sectoren;
 • Achterbanraadplegingen (bijvoorbeeld live door bijdrage voorzitter aan ledenbijeenkomsten en via polls en enquêtes);
 • Opiniestukken en persberichten schrijven over diverse onderwerpen (beeldvorming, zelfstandigenaftrek, afschaffing FOR);
 • Gepleit tegen een verplichte pensioenbouw zelfstandigen, wel gestreden voor het toegankelijker maken van de huidige tweede pijler regelingen;
 • Gelobbyd tegen de verplichte AOV, want de achterban blijkt na raadpleging in grote meerderheid tegen;
 • Gepleit voor een toegankelijker STAP-regeling en scherper toezicht op de kwaliteit van de opleiding en de mate van relevantie voor de aantrekkelijkheid van de werkende.

Lobbyresultaten

Qua lobby zijn er een paar duidelijke punten gerealiseerd, zoals:

 • Afschaffing FOR is qua timing gelijkgetrokken met invoering Wet Toekomst Pensioenen. Dit komt rechtstreeks door onze activiteiten die leidden tot Kamervragen hierover. Hierdoor vallen zelfstandigen die nu gebruikmaken van de FOR niet in een pensioengat.
 • Uitbreiding aantal SER-zetels voor zelfstandigen met 3 extra zetels, waarvan er één gereserveerd is voor een kroonlid met verstand van zzp-zaken. Dit is voor het eerst in de geschiedenis van de SER;
 • Energiekosten van kleine ondernemers zijn qua compensatie gelijk getrokken met de compensatie die huishoudens krijgen (prijsplafond en 2*190 euro in november/december ’22).
 • Voor zelfstandige ondernemers komt er door de nieuwe pensioenwet fiscaal bezien meer ruimte om pensioen op te bouwen: de derde pijler wordt fors verruimd van 13 procent naar 30 procent.

Daarnaast zijn er een paar onderwerpen, mede door ons toedoen, in gang gezet,
waaronder:

 • Ondernemerscriteria meenemen in uitwerking wet DBA als contra-indicatie voor werknemerschap;
 • STAP-regeling wordt onder de loep genomen waarbij o.a. uitsluiting van kleine opleiders onderwerp van gesprek is;
 • Er worden nu ook moties ingediend voor gelijke vertegenwoordiging van zelfstandigen in o.a. de Stichting van de Arbeid.

Ambities voor 2023

Om een sterke lobby te kunnen voeren, is het in 2023 zaak dat:

 •  We willen nog meer aan tafel komen bij belangrijke overleggen, zoals in de stichting van de arbeid, aan de tafel bij de minister(s) e.d.;
 • VZN voor ambtenaren en Tweede Kamerleden hèt aanspreekpunt wordt wanneer het gaat om zelfstandigenzaken.;
 • Stichting ZZP Nederland, en daarmee VZN, groeit qua leden en bij hen aangesloten zelfstandigen;
 • Fiscale zaken: Wij pleiten er met klem voor niet te streven naar een systeem waarin de winst van de ondernemer gelijk wordt belast als het arbeidsinkomen van de werknemer. Ondernemerswinst is niet alleen besteedbaar inkomen voor de ondernemer, maar het resultaat uit onderneming dat ook noodzakelijk is voor o.a. (her)investeringen en reserveringen voor slechte tijden.
  Het nemen van ondernemersrisico moet ook in fiscale zin worden beloond om te voorkomen dat mensen deze risico’s niet meer willen nemen. Wij willen voor de IB-ondernemer dat versobering van fiscale regelingen zoals de zelfstandigenaftrek zou moeten worden teruggeven aan ondernemers;
 • Arbovisie: Doel is om de bedrijfsgezondheidszorg beschikbaar te maken voor alle werkenden, ongeacht contractvorm. Immers de arbeidsomstandigheden zijn voor alle werkenden gelijk. Werkgerelateerde klachten moeten beter en eerder (h)erkend worden door de huisarts en de overige 1e lijn zorgverleners.