Belangenbehartiging

Verkiezingen 2023

Kandidatenlijst met rood potlood

Op woensdag 22 november 2023 waren de Tweede Kamerverkiezingen. In onderstaand artikel kijken we bij een paar partijen naar de relevante standpunten rondom (zelfstandig) ondernemerschap, waarvan jullie hebben aangegeven ze belangrijk te vinden. 

Heeft politiek oog voor belangen zelfstandige ondernemers?

Wat zeggen politieke partijen over onderwerpen, die je als ondernemer belangrijk vindt? De standpunten van ZZP Nederland zijn gebaseerd op achterbanraadplegingen, waarin de leden hun mening hebben gegeven. In hoeverre zijn deze standpunten terug te vinden in verkiezingsprogramma’s? We hebben ons beperkt tot de 4 grootste partijen en het CDA, de partij van minister van Gennip. 

Hieronder vind je een vergelijking per onderwerp: ondernemerschap in wetgeving, fiscale ondernemersvoorzieningen, inkomensvoorzieningen (AOV, Pensioen) en tot slot zelfstandigen met laag verdienvermogen.

Ondernemerschap in wetgeving

ZZP Nederland vindt ondernemerschap belangrijk voor de samenleving. Zelfstandigen werken voor eigen rekening en risico. Zij hebben niets van doen met werkgevers en werknemers. Wij pleiten voor een eigen wettelijk kader voor bewust zelfstandige ondernemers, waarin de kenmerken van ondernemerschap toetsbaar zijn vastgelegd. Dat zorgt voor rechtszekerheid.
Zelfstandigen leveren diensten aan particulieren en bedrijven. Wetsvoorstellen, waarin zelfstandige ondernemers op generieke wijze langs de lat van het werknemersmodel worden gelegd, zijn ondoelmatig. Zelfstandige ondernemers mogen daardoor niet worden belemmerd in het ondernemen. De overheid dient ondernemerschap juist te stimuleren.

VVD wil meer zekerheid en duidelijkheid voor zelfstandige om te kunnen ondernemen. Daarom komt men met een aparte rechtsvorm voor zelfstandigen.

Uit het partijprogramma van VVD:

Nederland kent veel zelfstandige ondernemers. Verreweg de meeste van hen kiezen er bewust voor om voor eigen rekening en risico aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld omdat ze meer vrijheid willen in hun werk. Zij hebben behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid, zodat ze gewoon kunnen ondernemen. Daarom komen we met een aparte rechtsvorm voor zelfstandigen.

PvdA/GL benoemt de zzp’er uitsluitend als werkende met een bepaalde contractvorm en niet zozeer als ondernemer. Door de dienstverlening van zelfstandigen aan bedrijven wettelijk te willen inperken, stimuleert men het ondernemerschap niet.

Uit het partijprogramma van PvdA/GL: 

Zzp’er: voor werk dat geen onderdeel is van de organisatie, werk dat niet behoort tot de reguliere werkzaamheden van een organisatie of werk dat wel behoort tot de reguliere bedrijfsactiviteiten, maar waarvoor bijzondere kennis nodig is, kan een werkgever in de hoedanigheid van opdrachtgever een opdracht verstrekken aan zzp’ers, die voor eigen rekening en risico werken.

NSC vindt ondernemerschap belangrijk voor de samenleving. Voor NSC is een vaste baan weliswaar de norm, maar men wil wel een eigen positie voor zelfstandigen, naast werkgevers en werknemers. NSC wil een wettelijk kader voor ondernemers, waarin meetbare en handhaafbare criteria rechtszekerheid moeten bieden aan zelfstandigen en opdrachtgevers.

Uit het partijprogramma van NSC:

Werkzekerheid vraagt bovendien om een sterke economie met een florerend midden- en kleinbedrijf en een duurzame industrie. Dit betekent dat we ook het ondernemerschap in de samenleving moeten koesteren.

 De weg naar een toekomstbestendige en eerlijke arbeidsmarkt is gewezen door de commissie Regulering van Werk (2020). Wij beschouwen deze adviezen als de basis voor een nieuw sociaal contract tussen werkgevers, werknemers en zelfstandigen. Dit betekent dat normale dienstverbanden de norm worden. Uitzendarbeid is voorbehouden voor ‘piek en ziek’ en zelfstandigen krijgen duidelijkheid over de kaders waarbinnen zij kunnen ondernemen.

De bestaande Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) moet van tafel, omdat het stelsel om verkapte dienstverbanden tegen te gaan in de praktijk niet werkt. Er moeten heldere en meetbare criteria komen voor de relatie tussen zelfstandigen zonder personeel en hun opdrachtgevers. Deze criteria moeten zekerheid bieden voor alle betrokken partijen en handhaafbaar zijn voor toezichthoudende instanties (Belastingdienst, Arbeidsinspectie). 

CDA ageert vooral tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt, waarin volgens het CDA te veel schijnconstructies voorkomen, met name aan de onderkant. De vaste baan moet weer de norm worden. Men ziet zzp’ers meer als flexwerkers dan als zelfstandige ondernemers. Over stimulering van ondernemerschap wordt niet gesproken.

Uit het partijprogramma van CDA: 

De flexibilisering op de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Te veel mensen werken als schijnzelfstandige, op onzekere oproepcontracten of hebben twee flexbanen nodig om fatsoenlijk rond te kunnen komen. Er zijn al belangrijke afspraken gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet. We zetten deze hervormingen door, zodat de vaste baan weer de norm wordt en mensen meer zekerheid krijgen over hun werk en een fatsoenlijk inkomen.

Zzp’ers dienen volgens de PVV geen onnodige extra regels of verplichtingen te hebben. De partij vindt dat vrijwillig verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en pensioenopbouw betaalbaar moeten worden. Verder doet zij geen uitspraken over de regels rond inhuur van zelfstandigen. Ook vindt de partij dat de EU zich niet moet bemoeien met de Nederlandse sociale zekerheid en arbeidsmarkt.

Uit het verkiezingsprogramma van de PVV:

•  Geen onnodige extra regels en verplichtingen voor zzp’ers: betaalbaar vrijwillig verzekeren arbeidsongeschiktheid en pensioen

Fiscale ondernemersvoorzieningen

ZZP Nederland vindt, dat fiscale voorzieningen gericht moeten zijn op stimulering van ondernemerschap met als doel het duurzaam voortbestaan van ondernemingen, hoe klein ook, te bevorderen. Daardoor ontstaat toekomstperspectief voor zelfstandige ondernemers. 
Over belasting en belastingherziening wordt voornamelijk in algemene zin gesproken, het gaat niet specifiek over ondernemersvoorzieningen. Er zijn partijen die pleiten voor gelijke fiscale behandeling van zzp’ers en werknemers, terwijl fiscale gelijktrekking van ondernemersvormen meer logisch is. Vanuit de partijprogramma's van de 4 grootste partijen en het CDA heeft alleen NSC iets over dit onderwerp opgenomen.

ZZP Nederland pleit voor een fiscale voorziening ten behoeve van de opbouw van een reservebuffer voor alle ondernemers om bedrijfscalamiteiten het hoofd te kunnen bieden. De fiscale ruimte bestaat al in de Zelfstandigenaftrek. Wij vinden, dat de Zelfstandigenaftrek in voorwaardelijke vorm dient te blijven bestaan voor opbouw van een reservebuffer.

Uit het partijprogramma van NSC: 

De fiscale en sociale behandeling van werknemers, uitzendkrachten en zelfstandigen wordt zo veel mogelijk gelijkgetrokken, zodat uitzendbureaus en zelfstandigen niet met werknemers concurreren op arbeidsvoorwaarden. 

Basisvoorziening inkomen bij arbeidsongeschiktheid

ZZP Nederland vindt, dat zelfstandige ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor het afdekken van inkomensrisico’s. Arbeidsongeschiktheid is echter een onvoorzien risico, dat iedereen kan overkomen en dat we dus maar beter collectief kunnen afdekken als publieke basisvoorziening voor werkenden. Net zoals de vroegere AAW. Zelfstandigen kunnen zich dan naar eigen inzicht particulier bijverzekeren of ervoor kiezen om zelf een vergelijkbare verzekering af te sluiten.

VVD wil dat zelfstandigen zelf kunnen kiezen voor een publieke- of private verzekering.

Uit het partijprogramma van VVD:

We zien dat veel zelfstandigen weinig zekerheden hebben als het tegenzit. Daarom gaan we een publieke verzekering aanbieden bij arbeidsongeschiktheid. Als een zzp’er liever een private verzekering wil, blijft dat altijd mogelijk. 

PvdA/GL wil op termijn een verplichte aov voor zzp’ers met een premiebijdrage van opdrachtgevers. Vraag: moeten particulieren, die diensten afnemen van zzp’ers deze bijdrage dan ook gaan betalen? 

Uit het partijprogramma van PvdA/GL: 

Veel zzp’ers hebben geen vangnet in geval van pech of ziekte. Daarom komt er op termijn een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zzp’ers, met een eerlijke bijdrage van de opdrachtgever en een inkomensafhankelijke premie. We zorgen voor een betaalbare premie. De overheid springt zo nodig financieel bij om te garanderen dat deze verzekering voor iedereen toegankelijk is.

NSC gaat voor een publieke basisverzekering voor werkenden. Over de vorm en uitwerking daarvan vindt overleg plaats met de betrokken partijen, dus ook met de zelfstandigenorganisaties.

Uit het partijprogramma van NSC:

Het kan ons allemaal overkomen dat we ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Wij houden vast aan solidariteit in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg door een collectieve basisverzekering met een niet-inkomensafhankelijke basispremie… Wij willen dat er een publieke basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid komt voor alle werkenden, zoals is voorgesteld door de commissie Regulering van Werk (2020). Over de vormgeving en uitwerking vindt overleg plaats met alle betrokken partijen.

CDA wil een collectieve basisverzekering voor zzp’ers en wijst daarbij op een ‘gelijk speelveld tussen contractvormen’. Zelfstandigen worden dan gezien als concurrent van werknemers.

Uit het partijprogramma van CDA: 

Er komt een betaalbare en uitvoerbare verplichte collectieve basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zzp’ers, als vangnet om grote inkomensrisico’s bij ziekte tegen te gaan. Dat is van belang voor de onderlinge solidariteit en het gelijke speelveld tussen contractvormen.

De PVV zegt alleen dat ze vinden dat zzp'ers vrijwillig iets voor arbeidsongeschiktheid moeten kunnen regelen. Of daarmee bedoelt wordt dat er een regeling komt waarbij er een publieke voorziening met 'opt in' komt in plaats van de verplichte verzekering voor zzp'ers is de vraag.

Inkomen oude dag

ZZP Nederland vindt, dat zelfstandige ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor aanvulling van de AOW-uitkering. Daar past geen verplichting van overheidswege bij. Individuele pensioenopbouw kan worden gestimuleerd door transparante informatie en een betere toegankelijkheid van fiscale voorzieningen met betrekking tot pensioen.

Uit het partijprogramma van VVD:

VVD vindt, dat zelfstandigen individueel pensioen moeten kunnen opbouwen en wil het voor zelfstandigen mogelijk maken om makkelijker pensioen op te bouwen.

PvdA/GL wil een door de overheid verplicht aanvullend pensioen voor alle werkenden instellen, terwijl aanvullend pensioen op dit moment een private zaak is. Men wil bovendien opdrachtgevers van zelfstandigen pensioenpremie laten betalen.

Uit het partijprogramma van PvdA/GL: 

Wij scheppen de randvoorwaarden voor zzp’ers om toetreding tot pensioenfondsen zo makkelijk mogelijk te maken. Alle werkenden – tot een bepaald inkomen – gaan voortaan verplicht vanaf dag één pensioen opbouwen. Opdrachtgevers van zelfstandigen betalen daaraan mee, zodat ook zzp’ers een fatsoenlijk pensioen opbouwen.

NSC stelt verbeteringen voor, die ook betrekking hebben op individuele pensioenopbouw van zelfstandigen.

Uit het partijprogramma van NSC:

Bestaanszekerheid betekent dat iedereen rond moet kunnen komen van zijn of haar pensioen en mee moet kunnen blijven doen met de maatschappij. Dit vraagt om een pensioen dat koopkrachtbehoud centraal zet en voldoende zekerheid biedt. We willen hiertoe de pensioenwetgeving op een aantal belangrijke punten verbeteren.

CDA focust op het werknemerspensioen, zegt niets over de pensioenopbouw van zelfstandigen en heeft het eerder ingenomen standpunt van verplicht pensioen voor zelfstandigen blijkbaar losgelaten.

Uit het partijprogramma van CDA: 

CDA benoemt dit onderwerp niet expliciet in het partijprogramma.

Net als andere partijen wil de PVV de omstreden nieuwe Pensioenwet terugdraaien. Deze is in hun woorden ‘onverantwoordelijk’ en ‘extreem onzeker.’ Ook willen zij het wettelijke minimumloon verhogen en de AOW-leeftijd verlagen naar 65 jaar.

Uit het partijprogramma:
Om ervoor te zorgen dat Nederlanders zich na een leven lang keihard werken geen zorgen meer hoeven te maken over hun oude dag, verhogen we de ouderenkorting en verlagen we de AOW-leeftijd. We draaien de onverantwoordelijke en extreem onzekere nieuwe pensioenwet terug. We voeren een reële rekenrente in. Zo wordt indexatie sneller mogelijk, worden onnodige pensioenkortingen voorkomen en herstellen we het vertrouwen in ons pensioenstelsel.

Werkenden met laag verdienvermogen

ZZP Nederland ziet, dat aan de onderkant van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door platformbedrijven, schijnconstructies worden toegepast met lage tarieven. Daarvoor moeten maatregelen worden genomen, waar echte zelfstandigen geen last van hebben en waarmee deze werkenden als werknemer worden beschermd.

VVD wil schijnconstructies tegengaan zonder echte ondernemers in de weg te zitten. 

Uit het partijprogramma van VVD:

Er zijn ook zzp’ers die eigenlijk werknemer zouden moeten zijn. Deze mensen krijgen niet waar ze recht op hebben. Bovendien verstoort het de markt. Zulke vormen van schijnzelfstandigheid willen we tegengaan. Zonder echte ondernemers in de weg te zitten met overbodige regels en controles.

PvdA/GL wil kwetsbare zelfstandigen beter beschermen door strengere handhaving. 

Uit het partijprogramma van PvdA/GL: 

Beter beschermen uitzendkrachten, platformwerkers en kwetsbare zelfstandigen.  Platformwerkers, zoals fietsbezorgers, taxichauffeurs of schoonmakers, verdienen bescherming tegen ziekte en pech. We gaan strenger handhaven op schijnconstructies en werken daarbij risico gestuurd, door eerst te kijken naar sectoren zoals de maaltijd- en pakketbezorging. Het werknemer-tenzij-principe wordt ingevoerd: iemand is in principe een werknemer en heeft recht op sociale zekerheid, tenzij wordt aangetoond dat iemand werkt als zelfstandig ondernemer. 

NSC wil perspectief bieden voor flexwerkers, waaronder werkenden in een schijnconstructie. 

Uit het partijprogramma van NSC:

Geen tweedeling tussen goed verzekerde mensen met een arbeidscontract en een schil van onderverzekerde flexibele arbeidskrachten zonder perspectief.

CDA ziet schijnconstructies als onderdeel van de (doorgeslagen) flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Uit het partijprogramma van CDA: 

De flexibilisering op de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Te veel mensen werken als schijnzelfstandige, op onzekere oproepcontracten of hebben twee flexbanen nodig om fatsoenlijk rond te kunnen komen.

PVV praat niet specifiek over werkenden met een laag verdienvermogen. Wel benoemen ze een verhoging van het minimumloon.

Uit het partijprogramma van de PVV

We verhogen het wettelijk minimumloon, waardoor werkenden maar ook gepensioneerden en mensen met een uitkering er in koopkracht op vooruit gaan. 

Conclusie Vereniging ZZP Nederland

Uit bovenstaande vergelijking blijkt, dat sommige partijen zzp’ers terecht benaderen vanuit het ondernemerschap, maar dat er ook partijen zijn, die een sterke voorkeur hebben voor het werknemersmodel. Er is nog veel werk aan de winkel.. 

Frank Alfrink Profile
ZZP Nederland blijft zich inzetten voor de belangen van zelfstandig ondernemers. Ook onderkennen wij de problematiek van lage tarieven aan de basis van de arbeidsmarkt. Een maatschappelijk probleem, waarin we een oplossingsgerichte rol willen spelen.
Frank Alfrink

Meer weten?

Voor meer informatie over de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen in relatie tot zzp-onderwerpen, verwijzen we je graag naar https://www.zzpkiest.nu/

Op deze pagina