Arbeidsongeschiktheid

Vrijwillige verzekering via het UWV

UWV Logo 2

Als zelfstandige ben je niet meer standaard verzekerd via het UWV voor arbeidsongeschiktheid. Dit dien je zelf te regelen. Dat kan natuurlijk via de particuliere verzekeraars, maar als je al een bepaalde gezondheidsklacht hebt dan wordt dit altijd uitgesloten van dekking. Verzekeraars noemen dit: “brandende huizen kan je niet verzekeren”.

Verzekeren via het UWV

Als je een eigen bedrijf begint of je bent meewerkend echtgenoot of partner kan je je vrijwillig verzekeren via UWV. Als je volledig als zelfstandige aan de slag gaat, moet je het voorafgaande jaar (met maximaal zestig dagen onderbreking) verplicht verzekerd zijn geweest voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Blijf je gedeeltelijk in loondienst werken of begin je voor een deel van jouw tijd een eigen bedrijf met behoud van een WW-uitkering? Dan geldt een termijn van ten minste drie jaar (met maximaal zestig dagen onderbreking).

Twee verzekeringen

Het UWV onderscheidt twee verzekeringen. De eerste is een ziekteverzekering die uitkeert als je ziek bent. De maximale uitkeringsduur is twee jaar. Indien je verzekerd wilt zijn van een langere uitkering kent het UWV ook nog een WIA-verzekering. Deze keert uit na twee jaar lang ziek zijn. De verzekeringen zijn een afgeleide van de algemene verzekeringen voor werknemers.

Vrijwillige verzekering ziektewet UWV

De vrijwillige verzekering Ziektewet van het UWV is een voortzetting van de ziektewet zoals deze ook geldt voor mensen in loondienst. De acceptatie door het UWV is verplicht tot AOW-gerechtigde leeftijd. Aanmelden moet binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering is gestopt uit een loondienstbetrekking of uitkeringssituatie. Indien je bent begonnen met een startersperiode van maximaal 26 weken, ben je voor die 26 weken nog verzekerd via het UWV.

Te verzekeren is maximaal het laatstverdiende dagloon, mits dit niet hoger is dan het wettelijk maximum premiedagloon. De uitkering is afhankelijk van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent en het UWV bepaalt dit op basis van passende arbeid. Dat wil zeggen dat bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt gekeken wat je nog wel kan. Een uitkering bestaat uit maximaal 70% van het verzekerde bedrag en de wachttijd voor een uitkering is twee dagen met een maximale uitkeringsduur van twee jaar. De premie bedraagt een percentage van en wordt geheven over het dagloon (zie punt 4). De premie wordt als volgt berekend: Aantal werkdagen per maand x verzekerd dagloon x premiepercentage.

Premies vrijwillige verzekeringen UWV

De premies vind je terug op de website van het UWV zelf. Via hun rekenhulp kun je jouw premie berekenen.

Premie berekenen UWV

Optionele aanvulling: vrijwillige verzekering WIA UWV

De vrijwillige verzekering WIA (Wet Inkomen en Arbeid) verzekert je voor een ziekteperiode die langer dan twee jaar duurt. Je betaalt hiervoor een premie vanaf dag 1 (check hier de actuele premie).  In de eerste twee jaar geeft de UWV Ziektewetverzekering je dekking. Na twee jaar treedt dan de WIA- verzekering in werking. Je moet deze verzekering direct met de voornoemde Ziektewetverzekering afsluiten. De verzekering kent een wachttijd van twee jaar en dekt voor een deel jouw inkomensderving af. Ook deze verzekering is gekoppeld aan het maximum premiedagloon. Voor een uitkering moet je minimaal twee jaar lang arbeidsongeschikt zijn met een percentage van 35%. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden voor een uitkering:

IVA-uitkering: Dit (75% van het verzekerd dagloon) krijg je als je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent en slechts in staat bent om maximaal 20% van het maatmanloon (vergelijkbare gangbare inkomen van gezonde mensen) te verdienen.

WGA-uitkering: Dit (28 tot 80% van het verzekerd dagloon) krijg je als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en slechts wordt geacht om maximaal 65% van het maatmanloon (vergelijkbare gangbare inkomen van gezonde mensen) te verdienen.

Hoogte van de premie
De hoogte van de premie hangt af van de hoogte van het dagloon dat je verzekert. Je hoeft niet jouw volledige dagloon te verzekeren, je kan ook een kleiner deel verzekeren. Meestal wordt een bedrag aan vaste lasten verzekerd, aangevuld met een bedrag voor levensbehoeften.

Conclusie ZZP Nederland

Het is mooi dat het UWV risico’s overneemt die particuliere verzekeraars uitsluiten. Mensen met een bestaande ziekte kunnen op deze manier verzekerd worden. Bij het UWV wordt altijd uitgegaan van passende arbeid. Dat betekent dat je voor jouw eigen beroep arbeidsongeschikt bent maar als de keuringsartsen beslissen dat je best andere werkzaamheden kunt doen, wordt jouw uitkering al een stuk lager. Voor mensen die geen problemen met hun gezondheid hebben is een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak een meer passende oplossing en veelal ook nog eens lager geprijsd.

Meer informatie

Check voor meer informatie zoals de voorwaarden en actuele premie de website van het UWV

Op deze pagina