Stichting ZZP NEDERLAND

BELANGENBEHARTIGING

Stichting ZZP Nederland is dé onafhankelijke belangenorganisatie voor zelfstandige ondernemers, opgericht in 2011, met als doel stimulering van ondernemerschap en verbetering van de positie van zelfstandigen. Stichting ZZP Nederland heeft in 2020 mede de Vereniging Zelfstandigen Nederland opgericht, om deel te nemen aan het maatschappelijk overleg over de arbeidsmarkt. De individuele dienstverlening voor zelfstandigen wordt uitgevoerd door ZZP Nederland BV (informatie en advies ondernemerschap) en ZZP Nederland Verzekeringen BV (verzekeringsadvies).

Lobbywerk is vaak onzichtbaar werk. Om inzicht te geven in wat we allemaal doen hebben we onze activiteiten in 2022 samengevat, evenals onze doelen voor 2023.

Lobbyactiviteiten in 2022 van Stichting ZZP Nederland

Meepraten in de politiek

Gewaardeerd partner in Den Haag

Onze organisatie staat bekend als betrokken, oprecht en opbouwend. Dat wil zeggen; we spuien niet alleen gemakkelijke kritiek maar komen ook met voorstellen die kunnen leiden tot een oplossing.

Hierdoor is Stichting ZZP Nederland geworden tot een belangrijke gesprekspartner voor de politiek en overheid. Dit heeft er toe geleid dat wij inmiddels via onze bestuursfunctie in de Vereniging Zelfstandigen Nederland, een SER-zetel hebben

Den haag

Speerpunten

Stichting ZZP Nederland houdt zich al vanaf de oprichting in 2011 bezig met belangenbehartiging en het op de kaart zetten van het zelfstandig ondernemerschap. Binnen het huidige regeerakkoord wordt de zzp'er angstvallig weinig genoemd. Wat staat er wél in het regeerakkoord?

"Helderheid voor zelfstandigen. Echte zelfstandigen worden ondersteund en ondernemerschap wordt gestimuleerd. De verdere ontwikkeling van een webmodule kan bijdragen aan het vooraf verkrijgen van zekerheid voor zzp'ers over de aard van de arbeidsrelatie. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap. Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen, die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen. Hiermee houden we rekening met de randvoorwaarden uit het pensioenakkoord. De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van 650 euro teruggebracht tot 1200 euro in 2030. Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting."

Naar aanleiding van het Regeerakkoord en langlopende dossiers zijn onderstaande onze speerpunten:

In juni 2019 is een Pensioenakkoord gesloten tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet...
Gedurende corona hebben ondernemers hulp kunnen krijgen van de overheid, echter niet iedereen had recht op deze steun en zal moeten terugbetalen.
Men zegt dat zzp'ers weinig aan pensioenopbouw doen, terwijl uit onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is....
Veel zzp'ers hebben hetzelfde woonadres als werkadres. En het adres moet meestal openbaar zijn volgens de Wet op de Handelsregister
De uitvoering van de DBA, bedoeld om schijnconstructies tegen te gaan, werkt averechts doordat nu juist de echte ondernemers worden beperkt. Stichting ZZP Nederland biedt alternatieven voor nieuwe wetgeving aan.
Wij onderzoeken de mogelijkheden voor verbetering van de onderhandelingspositie van zelfstandige ondernemers om op basis van collectieve leveringsvoorwaarden een kader te scheppen voor evenwichtige contractvorming.
Door de verhoging van de AOW-leeftijd hebben veel zelfstandigen te kampen met een verzekeringsgat. Stichting ZZP Nederland wil dat de overheid dit gat repareert.
Groep ondernemers

Samen staan we sterk

Hoe doet stichting ZZP Nederland haar werk?

Middels regelmatige raadplegingen leggen wij zaken aan onze achterban voor, zodat wij dat kunnen vertalen naar (politieke) doelstellingen. Omdat in politiek Den Haag vooral de macht van de getallen werkt, heeft stichting ZZP Nederland het initiatief genomen om, samen met  andere ondernemersorganisaties de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) op te richten.

Hiermee tonen deze organisaties het nut, de noodzaak en de onvoorwaardelijke bereidheid om gezamenlijk oplossingsgericht aan de slag te gaan. Het samenwerkingsverband stelt dat een goed ondernemersklimaat van groot belang is, zodat zelfstandigen verantwoord kunnen ondernemen, financieel zelfredzaam zijn en hun specifieke kennis en vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen. De VZN vertegenwoordigt nu al zo’n 100.000 ondernemers.