Actieplan voor vermindering regeldruk ZZP'ers

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

De minister van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) heeft een speciaal actieplan voor ZZP’ers opgesteld in nauwe samenwerking met belangenorganisaties, waaronder stichting ZZP Nederland. Dit actieplan is maandag 11 juni naar de Tweede Kamer gestuurd en mede opgezet omdat de politiek het belang van ZZP’ers in de Nederlandse samenleving onderschrijft. Het kabinet heeft zich in het regeerakkoord daarom ook specifiek voor de zzp-doelgroep ten doel gesteld om met een actieplan te komen tot verlaging van de administratieve lasten.

Voorbereiding
In de zomer van 2011 hebben meerdere belangenorganisaties waaronder stichting ZZP Nederland, de belangrijkste knelpunten in de (uitvoering van) regelgeving en gewenste oplossingsrichtingen geïnventariseerd bij hun achterban. Dit is onder andere gedaan met een enquête in juli 2011, waar in totaal ruim 1.500 ZZP’ers op hebben gereageerd. Dit heeft geleid tot 13 knelpunten die de basis vormen van het actieplan. Over de 13 aangedragen knelpunten heeft afstemming plaatsgevonden met de beleidsverantwoordelijke overheidsorganisaties.

En dan?
Bij elk van de 13 aangedragen knelpunten zijn door de achterban van de belangenbehartigers oplossingen aangedragen. Er zijn sommige punten waar al hard aan gewerkt wordt en sommige knelpunten waar al resultaat is geboekt. Het kabinet wil bijvoorbeeld het digitaal aanvragen van de VAR-verklaring vergemakkelijken en het aantal CBS-enquêtes verminderen. Verder wordt de rittenadministratie voor bestelauto’s die alleen zakelijk worden gebruikt en de heffing voor de kamers van Koophandel afgeschaft

Nu is het aan de beleidsbepalers om mede met de belangenbehartigers er voor te zorgen dat de knelpunten ook worden opgelost waar mogelijk. Het ministerie van ELI zal blijven monitoren of de knelpunten daadwerkelijk ook worden aangepakt. 
Rapport met 13 knelpunten |

 

Deel deze pagina: