Belangenbehartiging

Over Vereniging ZZP Nederland

Verbonden poppetjes

Vereniging ZZP Nederland is in 2023 opgericht om de belangen van zzp'ers in Nederland richting politiek te vertegenwoordigen.

Historie Vereniging ZZP Nederland

Hoe het begon 
ZZP Nederland begon in 2005 als vraagbaak voor zzp’ers met deskundige informatie en betrouwbaar advies over ondernemen. Dat was nodig, omdat veel (startende) zzp’ers vooral vakmensen waren en het ondernemen hen minder gemakkelijk afging. De helpdesk van ZZP Nederland was toen al een baken voor veel zelfstandige ondernemers. 

Belangenorganisatie van zelfstandige ondernemers
Onder een groeiende groep zelfstandigen ontstond de behoefte om zich aan te sluiten bij een eigen belangenorganisatie. Daartoe is in 2011 stichting ZZP Nederland opgericht. Onder leiding van voorzitter Maarten Post groeide de stichting uit tot spreekbuis van zelfstandige ondernemers richting politiek Den Haag. De constructieve- en oplossingsgerichte opstelling van ZZP Nederland werd gewaardeerd door zowel de politiek als de groeiende achterban van zelfstandige ondernemers. 

Groei in getal 
De combinatie van collectieve belangenbehartiging en individuele dienstverlening, bestaande uit de eerdergenoemde helpdesk, ledenvoordelen, handige downloads en een onder AFM-vergunning opererende verzekeringsadviesafdeling, zorgde voor doorgaande groei in getal.  Zelfstandige ondernemers uit alle beroepen sloten zich aan bij ZZP Nederland en veel beroepsverenigingen gingen voor een collectieve aansluiting. Daardoor groeide de achterban van 10.000 in 2011 naar ruim 55.000 in 2023. 

Een aansprekend collectief van zelfstandigen
ZZP Nederland ontwikkelde zich tot een maatschappelijke organisatie met een duidelijke visie op de positie van zelfstandige ondernemers op de arbeidsmarkt. (Visieprogramma 2016). De standpunten van stichting ZZP Nederland zijn gebaseerd op de praktijk van het ondernemen met als bron de achterbanraadplegingen en het regelmatig overleg met de opgerichte Adviesraad. Daardoor werd ZZP Nederland in maatschappelijke discussies gezien als een betrouwbare en serieuze gesprekspartner. 

Vertegenwoordiging van zelfstandigen in de SER
In de afgelopen periode heeft ZZP Nederland zich voorbereid op een formele vertegenwoordiging van zelfstandigen in de SER, het hoogste adviesorgaan van de regering. Daartoe heeft ZZP Nederland met andere zelfstandigenorganisaties VZN (Vereniging Zelfstandigen Nederland) opgericht. VZN maakte aanspraak op een onafhankelijke zetel en heeft sinds 2022 zitting de SER, mede namens ZZP Nederland. Frank Alfrink, sinds 2020 voorzitter van ZZP Nederland, is tevens bestuurslid van VZN. 

Vereniging ZZP Nederland
Om als organisatie volledig te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van het SER-lidmaatschap, is in 2023 ter vervanging van stichting ZZP Nederland, vereniging ZZP Nederland opgericht. ZZP Nederland heeft nu ook formeel een democratische structuur met inspraak van de leden via de Ledenraad. De ledenraad bestaat uit gekozen afgevaardigden van de verschillende beroepsgroepen.

Politieke invloed

ZZP Nederland streeft naar meer invloed in Den Haag om op te komen voor de belangen van de groeiende groep zelfstandige ondernemers. Daarvoor is nodig, dat zelfstandigen zich organiseren en dat zelfstandigenorganisaties onderling de verbinding zoeken met gezamenlijke standpunten. Om te weten wat de standpunten van de achterban zijn worden regelmatig raadplegingen gehouden.

ZZP Nederland is mede oprichter en bestuurslid van VZN (Vereniging Zelfstandigen Nederland). VZN is de koepel van zelfstandigenorganisaties, die samen optrekken voor meer invloed in Den Haag.

ZZP Nederland onderhoudt ook als bestuurslid van VZN rechtstreeks contacten met ministeries, overheidsinstanties en politiek om de belangen van zelfstandigen in beeld te brengen. VZN vertegenwoordigt de zelfstandigenorganisaties in de SER en neemt daarmee namens de zelfstandigenorganisaties deel aan het maatschappelijk overleg op het hoogste niveau.

De Beleidsvisie van Vereniging ZZP Nederland

Vereniging ZZP Nederland komt op voor het gezamenlijk belang van zelfstandige ondernemers zonder personeel, op economisch, sociaal en maatschappelijk terrein. Zelfstandigen zijn bewust eigen baas en werken voor eigen rekening en risico. Zij verdienen daarom een eigen onderscheiden positie, die is gebaseerd op wettelijke kenmerken van ondernemerschap. Omdat de groep zelfstandige ondernemers inmiddels een maatschappelijke factor van betekenis is geworden, streeft Vereniging ZZP Nederland naar een formele en onafhankelijke vertegenwoordiging van zelfstandige ondernemers in o.a. de SER. 

Onafhankelijk ondernemer
Zelfstandigen regelen als onafhankelijk ondernemer hun eigen zaken. Zij zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor het inkomen uit hun onderneming, maar evenzo zijn zij zelf verantwoordelijk voor de inkomensrisico’s, die zijn verbonden aan hun positie als ondernemer. Dus maken zij geen aanspraak op werknemersverzekeringen en bouwen zij geen werknemerspensioen op. Daarom beschouwt Vereniging ZZP Nederland verplichte deelname daaraan als onrechtmatig en onwenselijk. 

Eigen voorzieningen van zelfstandigen bij inkomensterugval
Zelfstandigen kunnen individueel een oudedagsreserve opbouwen via bijvoorbeeld een lijfrente. De overheid kan de voorwaarden daarvan aanpassen, door een flexibele uitkeringsdatum en een flexibele uitkeringsduur toe te staan. Vereniging ZZP Nederland neemt de taak op zich om de achterban op heldere wijze te informeren over “inkomen voor later”.  

Zelfstandigen zijn gebaat bij de opbouw van een reservevermogen voor slechte tijden. Dit kan de onderneming toekomstbestendig houden met voldoende inkomensperspectief uit ondernemen. De overheid kan vermogensopbouw ten behoeve van het voortbestaan van de onderneming fiscaal stimuleren door dit niet te belasten als privévermogen. Vereniging ZZP Nederland vindt dat moet worden voorkomen, dat zelfstandige ondernemers in onvoorziene omstandigheden zonder “vlees op de botten”, te zeer afhankelijk worden van overheidssteun. Daarom is buffervorming een speerpunt. 

Het risico op arbeidsongeschiktheid is onvoorzien en universeel. Daarom kan dit risico effectief worden afgedekt, als de overheid een basisvoorziening inkomen bij arbeidsongeschiktheid instelt, voor alle werkenden, naar voorbeeld van de vroegere AAW. Zelfstandigen kunnen dan als desgewenst en naar eigen inzicht individueel een aanvullende verzekering afsluiten. 

Bescherming werkenden met een laag verdienvermogen
Vereniging ZZP Nederland wil schijnconstructies, waarbij misbruik wordt gemaakt van de (fiscale) status van ondernemer, voorkomen en bestrijden. Dit soort constructies komen het meest voor aan de basis van de arbeidsmarkt, gaan gepaard met te lage tarieven en zorgen voor een negatief imago van echte ondernemers.  Deze werkenden verdienen sociale bescherming als werknemer. 

Bovendien is er een bepaald verdienvermogen nodig om als ondernemer te kunnen blijven bestaan en (toekomstige) inkomensrisico’s adequaat af te dekken. Daarom dienen fiscale ondernemersvoorzieningen voorwaardelijk te zijn en dient er tevens een financiële drempel te worden toegepast om hiervoor in aanmerking te komen.