AWBZ overhevelen naar zorgverzekeringswet

NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil dat de consument, waar dat kan, meer inkoopmacht en keuzevrijheid krijgt in de AWBZ zorg. Een keuzeplatform waar consumenten uit het aanbod van verschillende zorgaanbieders kunnen kiezen kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarnaast moet een systeem van vrije prijzen de zorgaanbieders meer verantwoordelijkheid geven en meer ruimte voor innovatie. De NZa adviseert daarom het grootste deel van de AWBZ over te hevelen naar de zorgverzekeringswet. Het advies staat in het rapport 'Care voor de toekomst' dat vandaag aan de minister van VWS wordt aangeboden.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders worden in het huidige systeem onvoldoende gestimuleerd om op basis van prijs en kwaliteit in te kopen en doelmatiger te werken. Bovendien is de rol van de consument nog beperkt. De consument moet meer inkoopmacht en keuzevrijheid krijgen zodat vraagsturing ontstaat. In de extramurale zorg (waaronder bijvoorbeeld de thuiszorg valt) kan dit door marktruimte te creëren, waarin de consument zelf kan kiezen voor de aanbieder die het best aan zijn wensen voldoet. Dat betekent dat er een loket moet komen waar zorgaanbieders hun producten presenteren.

In de intramurale zorg kan een model van maatstafconcurrentie stimuleren tot concurrentie op prijs en kwaliteit. Op de langere termijn biedt dit de mogelijkheid om zorgverzekeraars en aanbieders volledige vrijheid te geven om in te spelen op de wensen van de consument.

Om de bureaucratie te verminderen adviseert de NZa om de indicatiestelling uit te laten voeren door de huisarts of praktijkverpleegkundige onder verantwoordelijkheid van het Centraal Indicatie-orgaan Zorg. Het CIZ toetst de uitvoering steekproefsgewijs waardoor de bureaucratie wordt beperkt.

De NZa adviseert de minister op de wat langere termijn het grootste deel van de AWBZ over te hevelen naar de zorgverzekeringswet. Waar dat niet mogelijk is moet een 'Romp AWBZ' in stand blijven als publiek uitgevoerde volksverzekering. Dit geldt voor patiënten die niet voor zichzelf kunnen zorgen of waarbij de financiële consequenties van een (aangeboren) aandoening te groot zijn om privaat te verzekeren.

Eind 2006 heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de NZa om advies gevraagd, over het voornemen de zorgkantoren op te heffen per 2009. Eind 2006 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangekondigd de zorgkantoren op te heffen per 2009. Dit is volgens de NZa een goede eerste stap in de richting van meer vraagsturing en concurrentie binnen de AWBZ zorg, maar het is niet voldoende om de knelpunten in de sector op te lossen. Daarom adviseert de NZa deze aanvullende stappen. De NZa benadrukt daarbij het belang van snelle besluitvorming. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben zekerheid nodig over wat er van hen wordt verwacht.

Deel deze pagina: