Begroting 2008, miljoenennota 2008 Ministerie Economische Zaken

Ministerie EZ

‘In een open wereldeconomie werkt Economische Zaken aan een welvarend, duurzaam en ondernemend Nederland,’ deze missie, die aansluit bij het Coalitieakkoord en het Beleidsprogramma, lanceren minister Van der Hoeven en staatssecretaris Heemskerk vandaag in hun eerste begroting.

Drie zaken krijgen de komende jaren bijzondere aandacht:

1. Ruimte voor bedrijven om te ondernemen en vernieuwen

• De succesvolle regeling voor innovatievouchers wordt uitgebreid (19,9 miljoen euro in 2008). Daarnaast is er in 2008 425 miljoen euro beschikbaar voor de fiscale stimuleringsregeling voor R&D (WBSO).

• Door de invoering van innovatiekredieten voor R&D-projecten met een hoog risico (25 miljoen euro in 2008) krijgen technologiebedrijven betere financieringsmogelijkheden.

• Ook starters krijgen betere financieringsmogelijkheden dankzij de invoering van microkredieten (5 miljoen euro in 2008) en ophoging van het budget voor de borgstellingsregeling voor het MKB oplopend tot 765 miljoen euro in 2011.

• Vier nieuwe innovatieprogramma’s op maatschappelijke terreinen: energie, zorg, veiligheid en water.

• De administratieve lasten worden verminderd door verdere reductie van de administratieve lasten met 25% tot 2011. Meer dan voorheen wordt uitgegaan van daadwerkelijke problemen van ondernemers. Voorbeelden zijn de aanpak van het auteursrecht, winkelbevoorrading en de vereenvoudiging van vergunningen.


2. Een sterke consument die zijn rechten kan laten gelden
• Het burgerlijk wetboek wordt aangepast waardoor misleidende handelspraktijken van bedrijven strenger kunnen worden aangepakt.
• Consumenten krijgen betere bescherming in de telecomsector. Een verplicht ‘bel me niet’ register zal worden ingevoerd. Ook maakt EZ afspraken met de sector om consumenten makkelijker van internetprovider te kunnen laten wisselen. Er wordt een einde gemaakt aan de alsmaar doorlopende stilzwijgende contracten. Na afloop van het eerste jaar moeten consumenten hun telecomabonnement per maand kunnen opzeggen.
• Het monopolie op postbezorging van brieven tot 50 gram wordt afgeschaft zodat post goedkoper kan worden verzonden.
3. Schone en betrouwbare energievoorziening en veilige elektronische communicatie
• Een nieuwe subsidie voor de productie van duurzame energie (SDE) wordt ingevoerd. Met de nieuwe regeling kunnen vooruitlopend op Europese regels eisen worden gesteld aan biomassa.
• Het Kabinet streeft met het programma Schoon en Zuinig deze kabinetsperiode naar het realiseren van 2000 MW aan windenergie op land, 450 MW aan windenergie op zee en 500 MW extra aan elektriciteit opgewekt met biomassa.
• Er worden met 10 industriële sectoren concrete, energie-efficiency afspraken gemaakt om te komen tot 50% energiebesparing in 2030.
• Mensen worden meer bewust gemaakt van hun energieverbruik door de verplichte invoering van slimme meters. Nog deze kabinetsperiode zullen zo’n 2 miljoen huishoudens over zo’n slimme meter beschikken.
• De voorzieningszekerheid van elektriciteit wordt geborgd door onder meer het beheer van de regionale elektriciteitsnetten van 110 kiloVolt en hoger naar overheidsorganisatie TenneT over te brengen. Daarnaast wordt in de randstad een nieuwe hoogspanningslijn aangelegd.
• Het spamverbod in Nederland wordt uitgebreid naar bedrijven. Daarnaast is de aanpak van spy- en malware prioriteit van OPTA.
• Er wordt een aantal frequenties in de 2,6 GHz band geveild voor mobiele communicatiediensten, zoals mobiele telefonie en Wimax. Hiermee krijgt de consument meer keuze in (breedbandige) mobiele communicatietoepassingen en ontstaat meer ruimte voor innovatie.

Deel deze pagina: