De Jager: Overheveling DGA naar inkomstenbelasting jaar uitstellen

Ministerie van Financiën

Staatssecretaris De Jager (Financiën) stelt voor de overheveling van de directeur grootaandeelhouder (DGA) naar inkomstenbelasting een jaar uit te stellen tot 1 januari 2009. Dit blijkt uit een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Alle DGA's blijven nu in
2008 in de loonheffing. De Belastingdienst zal de reeds ingezette activiteiten om DGA's per 1 januari naar de IB over te brengen onmiddelijk beëindigen.

In overleg met de koepelorgaanisaties, VNO-NCW en MKB Nederland bleek dat deze de voorkeur hebben voor het uitstellen van de implementatie van de DGA-maatregel naar 1 januari 2009. Bovendien zou er dan in 2008 een onwenselijk handhavingsregime ontstaan, doordat een deel van de DGA's in de loonheffingenketen zou blijven en een deel van de DGA's naar de inkomstenbelasting zou gaan.

In 2008 wil de staatssecretaris in goed overleg met de eerder genoemde organisaties onderzoeken op welke wijze nadelen van deze maatregel zo goed mogelijk worden ondervangen. Het doel van dit overleg is de beoogde vermindering van de administratieve lasten te realiseren op een wijze die voor alle betrokkenen zo min mogelijk ongewenste neveneffecten heeft.

De beëindiging van de inhoudingsplicht ten aanzien van de directeur-grootaandeelhouder van een bv zonder ander personeel vloeit voort uit een amendement van de Kamerleden De Nereé tot Babberich en Dezentjé Hamming-Bluemink, aangenomen bij de behandeling van het Belastingplan 2007. De afgelopen weken gaf de Kamer zorgen te hebben over de implementatie en achtte het doorgaan op de ingeslagen weg niet wenselijk.

Deel deze pagina: