Kabinet tevreden over lastenverlichting ondernemers

Ministerie van Financiën

Vier procent. Dat is de score die tot nog toe is gerealiseerd om de totale administratieve lasten voor ondernemers, die ruim 9,3 miljard euro bedragen, te verlichten. De staatssecretarissen van Financiën en Economische Zaken zijn blij met dit resultaat. De voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven 'Merkbaar Minder' geeft de stand van zaken weer na het eerste jaar.

Deze kabinetsperiode is het kabinet gestart met het oplossen van knelpunten die aangedragen zijn door ondernemers. Ambitie is de regeldruk voor ondernemers merkbaar te verminderen. Daarom ligt het accent in deze kabinetsperiode, naast de vermindering van administratieve lasten, ook op vermindering van de nalevingskosten en op verbetering van dienstverlening. Aan het eind van de kabinetsperiode zal een administratieve lastenverlichting van 25 procent gerealiseerd moeten zijn.

Enkele resultaten:
* Sinds 31 maart 2008 kunnen ondernemers die een eenmanszaak, Vennootschap onder firma of Commanditaire Vennootschap starten, bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel ook gelijk de aanmelding voor de Belastingdienst doen. Starters hoeven dus niet meer naar de Belastingdienst en kunnen snel aan de slag. Een eenmanszaak krijgt gelijk het BTW-nummer mee en anderen ontvangen deze binnen een week per post van de Belastingdienst.
* Vanaf het boekjaar 2007 kunnen kleine vennootschappen hun jaarrekening opmaken op fiscale grondslag. Deze valt daarmee feitelijk samen met de fiscale winstaangifte. Een behoorlijke vereenvoudiging bij het samenstellen van rapportages.
* De VAR zal vanaf eind dit jaar eenvoudig elektronisch zijn aan te vragen. Belangrijkste wijziging is echter dat een ondernemer die drie jaar achtereen een VAR heeft verkregen, daarna automatisch verlenging van die status krijgt. Ondernemers krijgen wel de plicht veranderingen die tot wijzigingen in de fiscale status leiden, door te geven.
* De termijn waarbinnen werkgevers bij het UWV moeten melden dat een werknemer ziek is, wordt eind dit jaar verruimd van 13 weken naar
42 weken. Dit bespaart bedrijven een hoop ziek- en herstelmeldingen voor werknemers die binnen 42 weken weer beter zijn. De maatregelen leiden tot een structurele afname van de administratieve lasten voor bedrijven en een structurele besparing op de uitvoeringskosten van UWV.
* Met de invoering van het Activiteitenbesluit milieubeheer op 1 januari 2008 is een flink aantal milieuregels opgeschoond en samengevoegd. Voor 37.000 bedrijven is de milieuvergunningenplicht komen te vervallen.
* De VNG adviseert gemeenten om bij vergunningaanvragen door ondernemers de eis van een uitreksel van de Kamer van Koophandel achterweg te laten. De VNG en de KvK hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten waardoor deze lastenverlichting mogelijk wordt.

Commentaar ZZP Nederland
Er worden gelukkig wat resultaten geboekt. Zo is het zeker een verbetering dat zzp´ers/onderemers niet meer naar de KvK en Belastingdienst hoeven, maar dat bij de inschrijving in het handelsregister gelijktijdig een BTW-nummer wordt meegegeven of ander nagezonden. Ook het elektronisch aanvragen van de var is een grote verbetering. En zo zijn er nog meer zaken te noemen die ondernemers het leven echt gemakkelijker maken.

Aan de andere kant is er nog veel onduidelijkheid. Onduidelijkheid leidt ook tot hogere administratieve kosten. Twee punten van grote onduidelijkheid, met name voor zzp´ers, betreffen momenteel de beroepsgoederenchauffeurs en de zwangere zelfstandigen. Het is onduidelijk of het mogelijk is voor zzp´ers om jezelf te verhuren als chauffeur. De enige twee mogelijkheden lijken om zelf een transportbedrijf te beginnen of om als zzp´er aan de slag te gaan bij uitzendbureaus die hiervoor een speciaal een vergunning hebben.

Ook voor zwangere zelfstandigen (en hun partner) is er nog veel onduidelijk. Zo zou de wet Zwanger en Zelfstandig worden vervroegd naar mei 2008. We zitten inmiddels al in juni 2008 en nergens valt te achterhalen hoe de uitkering kan worden aangevraagd en per wanneer deze zal worden verstrekt.

Kortom. Het kabinet is op sommige punten goed bezig, maar het is nog veel te vroeg om zichzelf op de borst te kloppen.Deel deze pagina: