Kamervragen aan Donner over privacy UWV informatie

Ministerie van SZW
Kamervragen over privacy UWV informatie
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bevestigd dat gegevens over klanteninformatie bij het UWV voor iedereen toegankelijk is geweest. Op 8 maart konden mensen die hun digitale jaaropgave wilden inzien ook de gegevens van anderen inzien.

Het UWV heeft na ontdekking terstond de website gesloten. De periode gedurende welke het voorgaande zich heeft kunnen voordoen, is beperkt gebleven. Het UWV heeft terstond aanvullende technische maatregelen genomen om de gemaakte fout te herstellen waardoor het niet meer mogelijk is dat de bovengenoemde situatie zich voordoet. Sinds de hernieuwde openstelling van deze faciliteit, 15 maart 2007, hebben ca. 12.000 personen hun jaaropgave geraadpleegd. Er hebben zich geen beveiligingsincidenten meer voorgedaan.

Onderstaand het volledige persbericht van het ministerie:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 der Staten-Generaal 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1 A Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA S GRAVENHAGE Fax (070) 333 40 33 www.szw.nl 2513AA22XA

Uw brief 2060710320 Ons kenmerk UB/S/2007/12116 Datum 16 april 2007 Onderwerp Kamervragen van de leden
Van Hijum en Omtzigt (CDA)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Van Hijum en Omtzigt (CDA) over openbare klantinformatie van UWV.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. J.P.H. Donner)

Ons kenmerk UB/S/2007/12116

2060710320 Vragen van de leden Van Hijum en Omtzigt (Beiden CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over openbare klantinformatie van het UWV (ingezonden 23 maart 2007)

Vraag 1. Heeft u kennis genomen van het artikel UWV maakt klanteninformatie openbaar?

Antwoord: Ja.

Vraag 2. Is het waar dat op 8 maart jl. de digitale jaaropgave, die mensen te zien kregen, niet in alle gevallen de eigen jaaropgave was, maar soms die van iemand anders die toevallig op hetzelfde moment was ingelogd?

Antwoord: Dat is waar. UWV heeft na ontdekking terstond de website gesloten. De periode gedurende welke het voorgaande zich heeft kunnen voordoen, is beperkt gebleven tot circa één uur. Het aantal personen dat gedurende dat uur een jaaropgave beschikbaar kreeg dat hem of haar niet toebehoorde, bedroeg zes. Deze personen zijn telefonisch benaderd, waarbij excuses voor de gang van zaken is aangeboden.

Vraag 3. Heeft het UWV dit incident gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en wat is de mening van dit College over dit incident?

Antwoord: UWV heeft het College Bescherming Persoonsgegevens schriftelijk geïnformeerd. Het College heeft kenbaar gemaakt dat UWV adequaat heeft gehandeld en geen aanleiding ziet tot verdere vragen c.q. onderzoek.

Vraag 4. Welke maatregelen gaat u nemen om er voor te zorgen dat iedereen veilig zijn eigen jaaropgave kan zien? Wanneer kan iedereen veilig zijn eigen jaaropgave zien?

Antwoord: UWV heeft terstond aanvullende technische maatregelen genomen om de gemaakte fout te herstellen waardoor het niet meer mogelijk is dat de bovengenoemde situatie zich voordoet. Sinds de hernieuwde openstelling van deze faciliteit, 15 maart 2007, hebben ca. 12.000 personen hun jaaropgave geraadpleegd. Er hebben zich geen beveiligingsincidenten meer voorgedaan.


---

Ons kenmerk UB/S/2007/12116

2060710320 Vragen van de leden Van Hijum en Omtzigt (Beiden CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over openbare klantinformatie van het UWV (ingezonden 23 maart 2007)

Vraag 5. Kan het gebeuren dat de vaststelling van uitkeringen per ongeluk plaatsvindt op basis van gegevens van de verkeerde cliënt door een softwarefout?

Antwoord: Het UWV heeft mij gemeld dat het is uitgesloten, dat door softwarefouten gegevens van een verkeerde cliënt worden gebruikt. In de werkprocessen van UWV zijn voldoende checks ingebouwd om te voorkomen dat op basis van gegevens van een ander een uitkering wordt vastgesteld.
Voor de digitale inkijk voor de jaaropgave is gebruik gemaakt van een afslag van de gegevens uit het vaststellingssysteem. Door een technische fout kon het heel even gebeuren dat, als twee klanten exact tegelijkertijd in de inkijk-module inlogden, de paden "gekruist" werden. Dat kan nu niet meer.
Het is dus niet zo dat de gegevens die betrokkenen zagen fout waren, maar ze zagen de gegevens van iemand anders.
Bij het raadplegen van de inkijkmodule wordt het vaststellingssysteem van UWV zelf niet benaderd.
Bij het vaststellen van uitkeringen maakt UWV geen gebruik van de bestanden van de inkijkmodule.

Vraag 6. Hoeveel mensen hebben hun jaaropgave van het UWV wel op tijd ontvangen. Hoeveel mensen hebben hun jaaropgave niet op tijd ontvangen?

Antwoord: UWV verstuurt ca. 1.700.000 jaaropgaven. UWV heeft deze klanten geïnformeerd dat zij de jaaropgave uiterlijk 1 maart 2007 zouden ontvangen. Bij minder dan 3% is dat niet (op tijd) gelukt.
Per 4 april 2007 heeft minder dan 0,7% (< 12.000) van deze klanten nog geen jaaropgave. Bij het UWV callcenter zijn in de periode van 2 tot 12 april ca. 11.000 vragen binnen gekomen over nog niet ontvangen jaaropgave. Zij hebben binnen een week een jaaropgave gekregen of er is contact met hen opgenomen.
De inschatting van UWV is dat er per 12 april 2007 minder dan 1000 gevallen nog geen jaaropgave heeft. Daarvan heeft het merendeel uitstel bij de Belastingdienst aangevraagd. De overigen zijn geïnformeerd en is geadviseerd uitstel bij de Belastingdienst aan te vragen.

Deel deze pagina: