Maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren door overheid

Senternovem

De Rijksoverheid moet een voorbeeld geven door de bedrijfsvoering te verduurzamen met onder meer duurzaam inkopen, stelt minister Cramer  (VROM) in haar brief 'Prioriteiten Milieu en Ruimte' van eind maart
2007 aan de Tweede Kamer. Doelstelling is dat de Rijksoverheid in 2010 voor 100% duurzaam inkoopt. Het gaat jaarlijks om 43 miljard aan inkopen. Andere overheden moeten voor in 2010 voor 50% duurzaam inkopen. Het SenterNovem-programma 'Duurzaam Inkopen' heeft als doel om duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen bij bedrijven te stimuleren.
Het programma Duurzaam Inkopen stimuleert overheden om milieu- en sociale aspecten mee te nemen bij de inkoop van producten en/of diensten. Door het toepassen van milieu- en sociale criteria bij de inkoop van een product, dienst of werk, kan de overheid invloed uitoefenen op de markt en bijdragen aan een verduurzaming van de productie. Het kabinet wil deze invloed benutten en tegelijk haar verantwoordelijkheid hierin nemen. Op 30 juni 2005 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van Koopmans (CDA) en De Krom (VVD) waarin staat dat uiterlijk in 2010 bij 100% van de rijksaankopen en rijksinvesteringen duurzaamheid als zwaarwegend criterium meegenomen moet worden. De doelstelling betreft een resultaatsverplichting.

Jaarlijks geeft de overheid EUR 43 miljard (ongeveer 9% van het BNP van Nederland) uit aan producten en diensten. Hiervan wordt EUR 14 miljard besteed aan investeringen in vaste activa, waar ook de huisvesting en de infrastructuur onder vallen. SenterNovem ontwikkelt criteria voor duurzaamheid van verschillende producten en diensten. Onlangs is aan inkopers, milieucoördinatoren, NGO's, brancheorganisaties, experts en budgethouders van overheden en producenten en leveranciers van duurzame producten, diensten en werken gevraagd om te reageren op de ontwikkelde criteria. SenterNovem is in dit kader ook bezig om criteria voor het vastgoed te ontwikkelen. Wilt u ook meediscussiëren over de criteria van duruzaam inkopen, meld u dan aan op de website van Duurzaam Inkopen.

Ontmoeting overheid en markt
Begin dit jaar hebben zo'n 130 MKB-ondernemers, waaronder een aantal installatiebedrijven, het nieuwe kabinet gevraagd om een inspirerende nationale strategie voor duurzame ontwikkeling, onder meer op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam consumeren. Minister Cramer stelt in haar brief (download, 93 kB) aan de Tweede Kamer van eind maart 2007 dat het rijk het voorbeeld moet geven door de bedrijfsvoering van de overheid zelf te verduurzamen. Zij denkt hierbij niet alleen aan duurzaam inkopen, maar bijvoorbeeld ook aan energiebesparing, mobiliteitsbeleid werknemers, duurzaam bouwen, duurzame huisvesting en het personeelsbeleid.

Deel deze pagina: