MKB ondernemers willen duurzaamheid en innovatie centraal stellen

MVO Nederland

Een groeiend aantal MKB ondernemers is in het eigen bedrijf bereid om vergaande maatregelen te nemen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering, energiebesparing en sociale betrokkenheid. Deze ondernemers vragen het nieuwe kabinet eenzelfde ambitie te tonen op het gebied van zowel ecologische als sociale duurzaamheid. Maak duurzaamheid en innovatie tot speerpunt van beleid, is hun pleidooi. Tevens pleiten de ondernemers voor een consistent en stimulerend overheidsprogramma. Voorts roepen zij hun mede ondernemers op ook zelf met maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de slag te gaan.

Dit staat in de gezamenlijke oproep van circa 100 MKB ondernemers uit het netwerk van MVO Nederland. De oproep, voorzien van een aantal concrete suggesties voor overheidsbeleid, is vandaag aan de informateur en de politieke partijen gestuurd.

Het is voor het eerst dat zo'n grote groep MKB ondernemers zich zo krachtig voor maatschappelijk verantwoord ondernemen uitspreekt. Met dit ambitieuze geluid willen zij aangeven dat het MKB bereid is eigen verantwoordelijkheid te nemen, maar dat daarbij de steun van de overheid onontbeerlijk is.

De ondernemers die de oproep hebben ondertekend zijn afkomstig uit de meest uiteenlopende bedrijfstakken zoals de bouw, installatiesector, levensmiddelenbranche, retail, transport, zakelijke dienstverlening, industrie, recreatie, horeca, bankwezen, enz.

Zij verklaren zich bereid om in hun eigen bedrijf te streven naar ambitieuze doelen op het gebied van o.a. de reductie van CO2 uitstoot, energiebesparing, arbeidsparticipatie, leefbaarheid, recycling en uitsluiting van kinderarbeid. Zij nodigen hun collega-ondernemers uit hen hierin te volgen.

In de oproep vragen de ondernemers aan het kabinet om ambitieuze nationale doelen op het gebied van ecologische en sociale duurzaamheid en innovatie. Nederland zou op dit terrein mondiaal een koploperspositie moeten nastreven. Daarvoor is een ambitieus en samenhangend beleid nodig dat langere tijd wordt volgehouden.

De ondernemers wijzen ook op de voorbeeldrol die de overheid moet vervullen. In dat kader is het van groot belang dat de overheid haar ambitie waarmaakt om in 2010 bij 100% van haar inkopen duurzaamheid als een zwaarwegend selectiecriterium mee te wegen. Nu is dat in slechts ca 20% van de inkopen het geval.

Voorts pleiten zij voor het belonen van duurzame investeringen en van duurzaam gedrag. Daarnaast dient de overheid te bevorderen dat maatschappelijke kosten (zoals bijvoorbeeld milieuschade) steeds meer in de prijzen van de producten worden verwerkt.

Ook onderstrepen de MKB ondernemers het belang van goede voorlichting aan zowel consumenten als bedrijven en van nieuwe samenwerkingsverbanden.

De ondertekenaars van de oproep zijn ervan overtuigd dat dit soort maatregelen leiden tot veel nieuwe innovaties en investeringen, die op hun beurt weer zorgen voor economische groei en welvaart. Daarnaast heeft een duurzaam MKB een grote impact op de bewustwording van de burger en de consument en daardoor op de duurzaamheid van de hele maatschappij.

MVO Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie die het bedrijfsleven, en vooral het MKB, stimuleert en ondersteunt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. MVO Nederland brengt daarnaast bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheid, onderwijs en onderzoek bij elkaar om kennis te delen en samen te werken aan concrete projecten.

Deel deze pagina: