Nederlander bereidt zich beter voor op pensioen

Pensioenkijker.nl

Uit het jaarlijks onderzoek van de Stichting Pensioenkijker.nl naar het pensioenbewustzijn in Nederland blijkt dat het aantal ondervraagden dat goed op de hoogte is over het eigen pensioen is toegenomen van 10% vorig jaar naar 15% dit jaar. Hoewel de groep die totaal geen idee heeft van de eigen oudedagsvoorziening nog steeds groot is, is deze wel afgenomen van 63% vorig jaar naar 52 % dit jaar.

Toenemende interesse in pensioen
De meeste mensen maken zich niet druk om hun pensioenvoorziening, maar de groep die dat wel doet groeit. Van de ondervraagden geeft 15% (was 10%) aan goed op de hoogte te zijn van de hoogte van het eigen pensioen. Ook de algemene belangstelling voor het eigen pensioen neemt toe. In het onderzoek geeft 33 % van de ondervraagden aan het eens te zijn met de stelling: Ik maak me niet druk om mijn pensioenvoorziening, dat zien we dan wel weer. Dat was vorig jaar nog 47%. Het percentage Nederlanders dat de stelling 'Ik houd mezelf goed op de hoogte van de ontwikkelingen rond mijn pensioen'het beste bij zichzelf vindt passen steeg van 9,6% naar 12,1%.
Op de vraag: Heeft u zich in de afgelopen 2 jaar wel eens de vraag gesteld met hoeveel geld u het moet doen tijdens uw oude dag? antwoordt 32% (was 26%) van de ondervraagden in de meting Ja. Nee, is het antwoord van 52% (was 63) van de ondervraagden.

Pensioeninformatie komt vaker van internet De helft van de ondervraagden die zich afvraagt van hoeveel geld ze moeten leven tijdens hun oude dag gaat actief op zoek naar informatie over pensioen. Degenen die dat doen zijn over het algemeen zeer tevreden over de informatie, 85 % vindt de informatie bevredigend. Opvallend is dat hoe langer hoe meer mensen internet noemen als een bron van informatie. In 2004 haalde 21% van de ondervraagde de informatie van internet, in 2007 34%. Deze ontwikkeling komt ook overeen met het grote aantal bezoekers op de onafhankelijke website www.pensioenkijker.nl. In 2006 trok de website van de Stichting 334.440 bezoekers, 40% meer dan het jaar ervoor. Verrassend is het feit dat de meest voor de handliggende bron voor informatie over het eigen pensioen; het pensioenoverzicht of pensioenbericht, minder vaak wordt genoemd als informatiebron. In 2004 noemde 53 % van alle ondervraagden, het pensioenoverzicht als informatiebron, dat is in 2007 afgenomen tot 44%. Stichting Pensioenkijker.nl verwacht dat dit percentage in 2008 zal stijgen omdat veel pensioenuitvoerders dit jaar over gaan op het gebruik van het uniform pensioenoverzicht.

Nauwelijks idee wat het pensioen kost
De meeste ondervraagden uit het onderzoek weten niet wat zij zelf besteden aan pensioen. Men denkt minder dan 10% van het inkomen aan pensioen (pensioen uit de werkkring en AOW) uit te geven. Dat terwijl iedere werknemer in Nederland 17,9% over maximaal 31.122 euro aan AOW-premie betaalt. Daarnaast moet de werknemer bij het merendeel van de pensioenregelingen een eigen bijdrage betalen aan de pensioenregeling. Hoewel de hoogte van die bijdrage nogal verschilt per pensioenregeling, besteden de meeste werknemers tenminste 20% van het brutosalaris aan AOW-premie en premie voor de eigen pensioenregeling. Ook het feit dat pensioen inkopen voor een oudere persoon veel duurder is dan voor een jongere is niet iedereen bekend. Als de ondervraagden gevraagd wordt de volgende keuze te maken: als je in je pensioenregeling bijspaart voor een levenslang ouderdomspensioen van 1000 euro dat wordt uitgekeerd vanaf je pensioendatum, is dat duurder voor een jongere, voor een oudere of leeftijd maakt niet uit, geeft 67% van de ondervraagden het juiste antwoord.

Pensioenkijker toont zich bezorgd over het moment waarop men nadenkt over pensioen Stichting Pensioenkijker.nl (waarin maatschappelijke organisaties, pensioenfondsen en verzekeraars nauw samenwerken)laat ieder jaar, door CentERdata, een onderzoeksbureau verbonden aan de Universiteit van Tilburg, een onderzoek uitvoeren naar het pensioenbewustzijn.
De Stichting Pensioenkijker.nl is blij met het toegenomen bewustzijn maar er blijft veel werk aan de winkel om mensen ook op het juiste moment over het pensioen te laten nadenken. Voorzitter Elske ter Veld van de Stichting Pensioenkijker.nl: 'Mensen nemen onvoldoende pensioenmomenten. Ze denken dat het allemaal wel goed geregeld wordt'.Uit het onderzoek blijkt dat het vooral de groep van 55 plus is die vaker over het eigen pensioen nadenkt. 'Dat is jammer, eerder is echt beter'aldus Ter Veld.

Aan de Stichting Pensioenkijker.nl nemen de volgende organisaties deel: CNV, CNV Jongeren, Consumentenbond, CSO, FNV, FNV Vrouwenbond, MHP, MKB Nederland, NBVA, Nibud, Ombudsman Pensioenen, Sociale Verzekeringsbank, SPO Pensioenopleidingen, Stichting de Ombudsman, Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, Unie van Beroepspensioenfondsen, Verbond van Verzekeraars, Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en VNO-NCW.

De Stichting Pensioenkijker.nl richt zich op het verhogen van het pensioenbewustzijn van alle Nederlanders. Daarnaast heeft de stichting tot doel de burger objectieve en niet-commerciële informatie over pensioenen te verschaffen en de transparantie van pensioenregelingen te vergroten.

Deel deze pagina: