Nederlanders laten fiscale kansen liggen

Zwitserleven

Nederlanders hebben geen inzicht in het eigen pensioen, dat ze straks bij pensionering tegemoet kunnen zien. Een groot deel van de werkzame bevolking heeft ook geen idee of er sprake is van een pensioengat en velen weten niet hoe dit berekend moet worden. Daarom neemt men nu ook geen maatregelen om hierin verandering te brengen. Dat zijn enkele uitkomsten van een onderzoek van pensioenverzekeraar Zwitserleven, dat is uitgevoerd door TNS NIPO. Tweederde (66%) van de Nederlanders maakt nu geen gebruik van de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk bij te sparen en de jaarruimte te benutten in de belastingaangifte. Onbekendheid met de eigen pensioensituatie en de fiscale mogelijkheden om bij te sparen voor het pensioen liggen hieraan ten grondslag. Slechts 18% van de bevolking heeft vertrouwen in het nieuwe kabinet en gelooft dat pensioenen hoger op de agenda zullen komen in de komende kabinetsperiode. Dit ondanks het feit dat men een cruciale rol ziet voor de overheid om de impasse rond het pensioenbewustzijn te doorbreken met pro-actieve voorlichting.

Het onderzoek dat werd uitgevoerd onder ruim 500 werkzame Nederlanders tussen 18 en 65 jaar maakt duidelijk dat slechts 22% van de Nederlanders van de mogelijkheid gebruik maakt om fiscaal vriendelijk bij te sparen voor het pensioen. In de meeste gevallen (61%) wordt deze groep daarbij geholpen door een adviseur. Slechts één op de vijf personen, die gebruik maken van de jaarruimte, geeft aan in staat te zijn deze ruimte zelf te kunnen berekenen. Van de mensen die geen gebruik maken van de aangifte zegt slechts 6% dat dit komt omdat er geen financiële middelen voor beschikbaar zijn. De grootste groep geeft aan de mogelijkheid niet te kennen (26%) of niet te weten waarom men geen gebruik maakt van deze regeling (23%). Een op de tien personen zegt zelf de ruimte niet te kunnen berekenen. De bereidheid om zelf actie te ondernemen om de eigen pensioensituatie te verbeteren is groot, maar men heeft dringend behoefte aan hulp. Een absolute meerderheid zegt gebruik te willen maken van zelf sparen indien men makkelijker inzicht krijgt in de eigen situatie en de ruimte die kan worden benut.

Gebrek aan vertrouwen
Het nieuwe kabinet geniet weinig vertrouwen van het Nederlands publiek op pensioengebied. Slechts 18% zegt er geloof in te hebben dat dit kabinet pensioen hoger op de agenda zal plaatsen dan hiervoor gebeurd is. Meer dan de helft (52%) geeft aan geen vertrouwen te hebben in het kabinet op dit punt. Dit terwijl men wel een nadrukkelijke rol voor de overheid ziet in het stimuleren van acties, die ertoe leiden dat iedereen straks van een onbezorgde oude dag kan genieten. Een grote meerderheid van de respondenten (41%) vindt dat de overheid moet zorg dragen voor een jaarlijkse gratis pensioen check om vast te stellen hoe groot het pensioengat is. Bijna een zelfde groep (38%) is voorstander van een pro-actief advies van de Belastingdienst over de fiscale pensioenmogelijkheden. Bijna een kwart tenslotte (23%) geeft de voorkeur aan een publieksvoorlichtingscampagne van de overheid over het belang van zelf sparen voor je pensioen.

Rolf van Woerkom, directielid van Zwitserleven, is niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek. 'We hebben hier al eerder op gewezen. Het is zaak dat er nu eindelijk actie komt op dit punt. Als pensioenverzekeraar bieden we al jaren handvatten om zelf de jaarruimte te kunnen berekenen via de website en we wijzen onze klanten via campagnes op deze mogelijkheid. In de eerste helft van dit jaar zullen we onze klanten ook een uniform pensioenoverzicht toe sturen waarin we hen inzicht geven in hun financiële situatie bij pensionering.'

Van Woerkom voelt veel voor de suggestie uit het onderzoek om een belangrijke rol te geven aan de Belastingdienst. 'We hebben hier enkele jaren geleden al voor gepleit. Het hoort bij de verantwoordelijkheid van de overheid om haar burgers pro-actief te wijzen op de noodzaak om zelf te sparen voor het pensioen. Het is belangrijk dat, naast de pensioenbranche en organisaties als de Stichting Pensioenkijker, ook de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. Daar ligt een belangrijke uitdaging voor dit nieuwe kabinet.'

 Deel deze pagina: