Punten uit de begroting 2008 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie SZW

• Het kabinet wil met het actieplan ‘Iedereen doet mee’ vanaf 2008 in deze kabinetsperiode 200.000 mensen extra met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag helpen. Dit kan via training, opleiding, stageplaatsen, loonkostensubsidies en/of werken met behoud van een uitkering. Het kabinet zet daarvoor in 2008, naast lastenverlichting, direct 165 miljoen euro in.

• Het UWV kan vanaf 2008 langdurig werklozen met loonkostensubsidies makkelijker aan het werk helpen. De subsidie is maximaal 50 procent van het wettelijk minimumloon. Gemeenten kunnen dit nu ook al voor mensen in de bijstand.

• Er komen met deze loonkostensubsidies onder meer 10.000 zogenoemde brugbanen. (Gedeeltelijk) arbeidsongeschikten die na een herbeoordeling geheel of gedeeltelijk weer arbeidsgeschikt verklaard worden, kunnen zo voor maximaal één jaar ervaring opdoen bij een werkgever.

• Mensen die ver van de arbeidsmarkt staan, kunnen straks aan de slag met behulp van behoud van uitkering. Dat kan in beginsel maximaal twee jaar. Zij krijgen daarnaast scholing en een bonus aangeboden zodat ze er ook financieel op vooruit gaan.

• Het kabinet wil meer mogelijkheden creëren voor hogere arbeidsparticipatie, meer zekerheid introduceren voor flexwerkers, werken aan een scholingsplicht en modernisering van de arbeidsovereenkomst. Door de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wettelijk te regelen ontstaat recht op een ontslagvergoeding.

• Jongeren onder de 27 krijgen in principe geen bijstand meer: zij moeten werken of naar school. Zij krijgen nog wel een (soberder) financiële ondersteuning in combinatie met een leer- werkplicht.

• Alleenstaande ouders in de bijstand met kinderen tot 5 jaar hoeven niet meer te solliciteren. Wel krijgen ze een scholingsplicht.

• Vrouwelijke zelfstandigen krijgen het recht op een publieke zwangerschaps- en bevallingsvoorziening van zestien weken. De uitkering gaat uit van het inkomen van het voorgaande jaar met een maximum van 100 procent van het wettelijk minimumloon. De maatregel gaat naar verwachting tweede helft 2008 in.

• Werkzoekenden krijgen makkelijker een certificaat voor de kennis en ervaring die ze in de praktijk opgedaan hebben. Zo kunnen ze bij sollicitaties beter hun vaardigheden tonen.

• Snelle werkhervatting Werkloosheidswet: het kabinet wil dat mensen in de WW weer snel aan de slag gaan. Om die reden wordt de richtlijn passende arbeid aangepast (Work first-benadering).

• De Wajong (wettelijke regeling voor jonggehandicapten) wordt gewijzigd om te voorkomen dat jongeren die nog kansen hebben op werk een leven lang de uitkering ingezogen worden.

• Er komt in 2008 25 miljoen euro extra voor de sociale werkvoorziening. Het kabinet wil de sociale werkvoorziening zo inrichten dat mensen met een handicap meer bij gewone bedrijven terecht komen.

• De WW-premie voor werknemers gaat in 2008 omlaag van 3,85 naar 3,5 procent. In 2009 wordt de premie verder verlaagd tot nul.

• Ouderen worden fiscaal extra ondersteund met het verhogen van de ouderenkorting en de AOW-toeslag (kosten: 160 miljoen euro).

• De aanvullende combinatiekorting (aanvullende fiscale tegemoetkoming voor werkende ouders) en de arbeidskorting (fiscale tegemoetkoming voor werknemers) worden verhoogd.

• Gezinnen met een laag inkomen krijgen van hun gemeente meer hulp in de vorm van voorzieningen, bijvoorbeeld computers voor schoolgaande kinderen en lidmaatschappen van verenigingen.

• Gemeenten krijgen meer vrijheid om gezinnen die al heel lang een laag inkomen hebben een extraatje te geven.

• Het kabinet trekt extra geld uit om de wachtlijsten voor schuldhulpverlening tot een minimum te beperken. Voor deze en de twee bovenstaande maatregelen is in 2008 5 miljoen euro beschikbaar.

• Regelingen voor inkomensondersteuning worden vaak niet optimaal gebruikt. Het ministerie gaat met gemeenten meer bekendheid geven aan die regelingen.

Deel deze pagina: