Schuldsanering ook op langere termijn effectief

Ministerie van Financiën

Mensen die op last van de rechter worden begeleid in het saneren van hun schuld, blijken drie jaar later nauwelijks nieuwe schulden gemaakt te hebben. Dat staat in de tweede monitor van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, die minister Hirsch Ballin van Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Onderzoek onder ex-schuldenaren toont aan dat van alle kleine (ex-)ondernemers en particuliere huishoudens die de Wsnp succesvol hebben doorlopen, circa 90 procent drie jaar na het verkrijgen van de schone lei geen nieuwe schulden heeft gemaakt. 58 procent van de (ex-) ondernemers en 47 procent van de particuliere huishoudens geeft zelfs aan regelmatig geld te sparen. Slechts 8 procent van de particulieren en 10 procent van de (ex-)ondernemers heeft binnen drie jaar na het succesvol doorlopen van de wettelijke schuldsanering weer betalingsachterstanden van meer dan twee maanden opgebouwd.

De monitor is de tweede meting naar de uitvoeringspraktijk van de Wsnp sinds de inwerkingtreding in 1998. Uit de cijfers blijkt dat in totaal in 2005 14.600 mensen belandden in een wettelijk schuldsaneringstraject. Dat is iets meer dan het jaar ervoor (600 zaken). Hiervan is het percentage alleenstaanden en ouderen iets gestegen. Aan de gang naar de Wsnp liggen bij ondernemers vooral financiële problemen in hun bedrijf ten grondslag en bij particulieren vooral inkomensterugval en overbesteding. De gemiddelde schuld bij particulieren bedraagt nog steeds zo'n € 27.000,-. Bij ex-ondernemers steeg die licht naar ruim € 117.000,-.

Ongeveer 71 procent van de gevallen behaalt het uiteindelijke doel van de Wsnp: namelijk een schone lei. Daarmee is gebleken dat voor een grote meerderheid de schone lei ook een duurzaam einde betekent van een periode met hoge schulden. Ook oordelen de ex-schuldenaren gemiddeld positief over hun Wsnp-traject. Daarmee toont de schuldsanering zich een effectief middel in de strijd tegen problematische schulden.

Het percentage wettelijke schuldsaneringstrajecten dat alsnog eindigt in een faillissement, blijft al enkele jaren stabiel op circa 15 procent. Wel geven rechters steeds vaker als reden op dat particulieren zich onvoldoende inspannen om werk te vinden. De inspanningsverplichting om werk te vinden en geld voor de schuldeisers in de boedel te brengen, is de afgelopen jaren aangescherpt.

Door de jaren heen blijft het aantal bewindvoerders goed op peil, circa 1180 bewindvoerders stonden in 2006 ingeschreven. Gemiddeld heeft een bewindvoerder momenteel 35 zaken onder zijn beheer. Zowel landelijk als regionaal bezien, zijn er dan ook voldoende bewindvoerders actief.

Hoe werkt de WNSP?

Wettelijke schuldsanering via de rechter is alleen mogelijk als er geen betalingsregeling (minnelijk akkoord) getroffen kan worden met de schuldeisers. De regeling wordt namelijk gezien als een laatste redmiddel.

Voor een wettelijke schuldsanering moet een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Niet iedere schuldenaar komt in aanmerking, aan de toelating worden eisen gesteld. Gedurende doorgaans drie jaar staan ze hun vermogen en een deel van hun inkomen af. Een bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat geen nieuwe schulden ontstaan. Schuldenaren die voldoen aan de verplichtingen die de Wsnp stelt, verkrijgen na afloop een schone lei. Het opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers en het restant wordt kwijtgescholden. Het traject is niet eenvoudig te doorlopen. De schuldenaar leeft gemiddeld drie jaar onder het bijstandsminimum, staat onder toezicht van een bewindvoerder, er geldt gedurende 13 maanden een postblokkade en de schuldsanering wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en een register op internet.

Deel deze pagina: