SCP Rapport: ZZP’ers zijn zeer tevreden, kabinet slaat de plank mis

SCP - Johan Marrink ZZP Nederland

Onderzoek SCP toont aan: Kabinet op verkeerde weg met ZZP’er pesten

Vandaag, 5 november heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een onderzoek naar ZZP’ers gepubliceerd. Hieruit blijkt dat ZZP’ers over het algemeen zeer tevreden zijn met hun bestaan als zelfstandige: slechts 6% van de ZZP’ers wil liever een vaste baan. ZZP’ers zijn beduidend tevredener met hun werk dan mensen in loondienst en genieten volop van hun vrijheid om zelf te bepalen wanneer ze werken in combinatie met de thuissituatie. Daarentegen leeft 15% van de ZZP’ers van een laag inkomen tegenover 3% van de mensen in vaste loondienst. Volgens het SCP is het voeren van een generiek beleid ten aanzien van ZZP'ers niet mogeljk doordat de groep zo erg verschillend is opgebouwd.

Veel opdrachtgevers (40%) huren ZZP’ers in om hun specialistische kennis, veel meer dan flexwerkers waar slechts 10% wordt ingehuurd om hun kennis. Verder vangen ZZP’ers deels ook pieken op in het gewone werk gelijk aan flexwerkers.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek dat het SCP op verzoek van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar ZZP’ers aan het uitvoeren is.

Volgens het rapport werken ZZP’ers vooral in de (zakelijke) dienstverlening, gevolgd door bouw, zorg en welzijn en detail- of groothandel. ZZP’ers vormen een zeer diverse groep die bestaat uit zowel mensen die hun eigen arbeid aanbieden als mensen die producten aanbieden. Naast hun bestaan als zelfstandige heeft 12% nog inkomsten uit een andere werkkring, bij werknemers ligt dit percentage op 6%. ZZP’ers zijn veelal iets ouder dan mensen met een arbeidscontract, 65% is man en zzp'ers werken veelal fulltime. Werknemers met een flexcontract zijn over het algemeen lager opgeleid dan ZZP’ers.

Inhuur vooral door tijdelijke behoefte aan specifieke kennis.

ZZP’ers worden vooral ingehuurd vanwege hun specialistische kennis die opdrachtgevers (minstens 40% van de opdrachtgevers) tijdelijk gebruiken. Financiële overwegingen werden vrijwel niet genoemd door opdrachtgevers (slechts 1-2 %).

ZZP’ers zijn minder vaak ziek dan werknemers

Iets minder dan 35% van de zelfstandigen heeft aangegeven wel eens door ziekte niet te kunnen werken, bij werknemers ligt dit percentage op ruim 45%. In het rapport stelt het SCP dat ZZP’ers, ondanks hun hogere leeftijd, geen verhoogd risico hebben op langdurige ziekteverzuim. Enerzijds kan dit komen doordat de ZZP’ers gemiddeld gezonder zijn dan werknemers, of dat zij zich prettiger in hun werk voelen. Wel stelt het SCP dat ZZP’ers vaak slecht verzekerd zijn tegen inkomensderving door ziekte waardoor men minder snel thuis zal blijven.

ZZP’er doet weinig beroep op financiële toeslagen

In de groep ZZP’ers die moet leven van een laag inkomen wordt weinig gebruik gemaakt van de vele toeslagen die beschikbaar zijn. 32% doet geen beroep op huurtoeslag en 20% doet geen beroep op zorgtoeslag. Hoewel het laagste inkomen een paar duizend euro lager ligt dat dat van werknemers hebben ZZP’ers minder moeite om rond te komen met hun inkomen. Het gemiddeld eigen vermogen van zelfstandigen (€ 102.000,-) ligt beduidend hoger dan het eigen vermogen van werknemers (€ 50.000,-)

Stichting ZZP Nederland doet oproep aan kabinet

Stichting ZZP Nederland is verheugd met de uitkomst van dit onderzoek. De uitslag geeft eens te meer aan dat de jacht op de zelfstandige, zoals die nu wordt voorgesteld door diverse bewindslieden overbodig en ongewenst is. Gezien de grote verscheidenheid aan ZZP’ers is het onwenselijk om generieke maatregelen te nemen die de gehele groep zal raken.

We willen de groep ZZP’ers (15%) die rond moet komen van een laag inkomen niet bagatelliseren, integendeel. Of het hier de hoofdverdieners betreft of mensen die ZZP'er zijn als bijverdienste vermeldt het raport overigens niet. Daar moet iets gebeuren, met name daar waar sprake is van schijnconstructies die door de overheid gedoogd worden zoals bij enkele pakketdiensten. Maar ook bij de overheid zelf wordt driftig gebruik gemaakt van schijnconstructies die leiden tot machtsmisbruik en uitbuiting. Ook de stimulering door het UWV van mensen die nu een uitkering ontvangen draagt niet bij tot een oplossing voor de problemen aan de onderkant van de markt.

Dit rapport geeft aan dat ZZP’ers volop bestaansrecht hebben, voorzien in een behoefte en tevreden zijn in hun bestaan. De plannen van dit kabinet om de ZZP’ers op alle mogelijke manieren aan banden te leggen berust niet op realiteit. Dat dit kabinet plannen maakt om de fiscale aftrekposten te laten vervallen is onacceptabel.

Het huidige kabinet mag zich gelukkig prijzen met deze groep mensen die in hun eigen inkomen voorziet en dat met plezier doet. Stichting ZZP Nederland roept het kabinet op om met realiteitszin te kijken naar de omstandigheden en geen maatregelen te bedenken die voortkomen uit negatieve emotie zoals die in de pers graag breed uitgemeten wordt. 

Deel deze pagina: