SER adviseert over de positie van zelfstandige ambachtslieden

Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland

Meer aandacht voor zzp-schap in onderwijs noodzaak

In het op 21 juni door de SER gepresenteerde rapport “de Ambachtseconomie” is veel positieve aandacht voor zzp’ers. Van de 865.000 ambachtslieden is bijna 70 % zelfstandig ondernemer zonder personeel. Nu het kabinet heeft besloten om het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) op te heffen, doet de SER verschillende aanbevelingen om het ambachtelijk ondernemerschap en vakmanschap te behouden en te stimuleren. Stichting ZZP Nederland heeft daarbij een aantal punten onder de aandacht gebracht, die voor zelfstandige ambachtslieden van belang zijn.

Ondernemende vakmensen
Er moet meer aandacht komen voor ondernemerschap in het beroepsonderwijs, waardoor jonge ambachtslieden beter worden toegerust om voor zichzelf te beginnen. Stichting ZZP Nederland bepleit dit al langer, maar wij willen dat ook de bestaande zzp’ers meer mogelijkheden moeten krijgen om hun ondernemersvaardigheden aan te scherpen. De ontwikkeling van een aantal opleidingsmodulen over de verschillende facetten van het ondernemen zou hierin maatwerk kunnen bieden.

ZZP’er als leermeester
Het voorstel van de SER om de meestertitel in te voeren zou de kwaliteit van het vakmanschap kunnen verbeteren, zodat zzp’ers zich meer kunnen onderscheiden op kwaliteit en minder vaak hoeven te concurreren op tarief. Volgens Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland, is het van belang, om zzp’ers meer in te schakelen als leermeester, zodat het vakmanschap in de praktijk kan worden overgedragen aan jongeren. Op dit moment vervullen zzp’ers te weinig de rol van leermeester, omdat een financiële tegemoetkoming daarvoor wel wordt toegekend aan ondernemers met personeel en niet aan ondernemers zonder personeel. De Wet Vermindering Afdracht Onderwijs (WVA) voorziet in een (fiscale) subsidie voor werkgevers, die leerlingen opleiden, maar dat geldt niet voor zzp’ers, omdat ze geen werkgever zijn. Het voorstel  van de SER is om deze regeling per 1 januari 2014 aan te passen, zodat ook zzp’ers van deze regeling gebruik kunnen maken.

Jongeren leren het vak
De jeugdwerkloosheid neemt toe, de vraag naar werkervaringsplaatsen en stageplaatsen is groot en steeds meer jongeren krijgen daardoor niet de kans om een vak te leren. Zelfstandige vakmensen zijn bij uitstek geschikt als leermeester in de praktijk om deze jongeren perspectief te bieden in hun toekomstige loopbaan. Stichting ZZP Nederland zal dit met kracht ondersteunen.

Deel deze pagina: