UWV helpt 40.000 mensen aan werk

UWV

In 2006 hebben 28.500 UWV-cliënten een baan gevonden na een re-integratietraject. Inclusief het aantal werkhervattingen na intensieve begeleiding door een re-integratiecoach heeft UWV in totaal ruim 40.000 mensen aan werk geholpen. UWV heeft, in de eerste vijf jaar van haar bestaan, een efficiencyverbetering gerealiseerd van meer dan 25%. Tegelijkertijd is het omvangrijke politieke beleidsprogramma zonder al te grote problemen uitgevoerd. Dat staat in het jaarverslag van UWV over 2006.

Re-integratie
UWV heeft in 2006 ruim 40.000 mensen aan het werk geholpen. 28.500 van hen vonden een baan na een re-integratietraject, 1.000 meer dan verwacht. Daarvan vonden bijna 9.000 mensen een baan na een Individuele Re-integratieovereenkomst (IRO). Daarnaast konden 10.500 mensen aan het werk dankzij de intensieve begeleiding van een re-integratiecoach. 1.000 mensen gingen aan de slag via onder andere stages en proefplaatsingen. De re-integratiecoaches spelen een sleutelrol in de dienstverlening aan werkzoekenden, waaronder ook de WIA-aanvragers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Het aantal geslaagde re-integraties laat sinds 2001 een opgaande lijn zien. In 2005 hielp UWV 29.000 mensen aan het werk.

Aantal WW- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verder gedaald Het aantal WW-uitkeringen daalde in 2006 tot 250.000 tegen bijna 307.000 het jaar ervoor. Naast de aantrekkende economie is de verscherping van de toelatingeis tot de WW hiervan de oorzaak. Het aantal WAO-uitkeringen is gedaald tot 639.000. Dat was eind 2005 nog 703.000. Het aantal Wajong-uitkeringen steeg daarentegen van 147.000 tot 156.000. In het eerste jaar van de WIA verstrekte UWV 18.000 uitkeringen. 14.200 mensen kregen een WGA-uitkering, 2/3 van hen een volledige. Het aantal IVA-uitkeringen bedroeg 3.800.

Verbetering dienstverlening
De kwaliteit van de dienstverlening is in 2006 over de hele linie duidelijk verbeterd. Zo betaalt UWV de eerste betaling van de WW-uitkering in de meeste gevallen binnen vier weken. De tijdigheid van de betaling van de Ziektewet-uitkering was, na eerdere grote problemen, aan het eind van het jaar weer op het gewenste niveau. Door de inzet van mediation worden problemen snel opgelost, zodat bezwaar- en beroepszaken voorkomen kunnen worden - tot tevredenheid van de klanten. In 2006 is de basis gelegd voor een integrale verbetering van de dienstverlening. Vernieuwing, waarbij de focus geheel op de cliënt is gericht, is noodzakelijk. Vereenvoudiging en deregulering helpen daarbij. Hierbij wordt samengewerkt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het aantal klachten was in het eerste halfjaar nog hoog, maar daalde vanaf medio 2006 aanzienlijk. De daling is met name te zien bij de klachten over de Ziektewet en de WW.

Ketensamenwerking
De nadruk zal in de komende jaren liggen op een verdere verbetering van de dienstverlening, samen met CWI en gemeenten. Maatwerk, snel handelen, duidelijkheid en betrouwbaarheid zijn sleutelbegrippen. Op 77 plaatsen in het land zijn inmiddels zogenaamde Bedrijfsverzamelgebouwen (BVG'en) geopend, één adres voor werkzoekende cliënten van UWV, CWI en gemeentelijke sociale diensten in de regio. Daarnaast hebben wij in zeven Toonkamers, verspreid over het land, geëxperimenteerd met innovatieve vormen van dienstverlening. Hier krijgt de cliënt te maken met één aanspreekpunt, een klantmanager die de cliënt van begin tot eind begeleidt naar werk. Cliënten zijn positief over de werkwijze. Ook blijkt dat door de Toonkamers meer cliënten aan het werk komen. De ketenpartners willen het Toonkamerconcept continueren en bekijken op dit moment hoe zij hier verder vorm aan willen geven.

Bedrijfsvoering
In 2006 lag de hoogste prioriteit bij het waarborgen van het going concern en de invoering van het beleidsprogramma van het kabinet, zoals invoering WIA en Walvis en de wijzigingen in de WW. Ondanks de volle agenda heeft UWV vorig jaar de besparingsdoelstelling van 25%, die in 2002 is vastgesteld, gerealiseerd. In 2006 is er sprake van een onderschrijding van 47,5 miljoen euro op de begroting. Het aantal medewerkers van UWV is verder afgenomen. Eind 2006 waren er iets meer dan 18.000 mensen in dienst, een daling van ruim 5.500 ten opzichte van 2003.

Deel deze pagina: