Vakcentrales met zeven-punten-plan naar werktop

Fnv

De vakcentrales FNV, CNV en MHP vinden dat nu hèt moment is om meer mensen naar de arbeidsmarkt te halen. Verhoging van de participatie - meer mensen aan het werk - versterkt het draagvlak voor de collectieve voorzieningen, zoals zorg en onderwijs, ook bij verdere vergrijzing. Dit staat in het zeven-punten-plan 'Iedereen meedoen' van de drie vakcentrales als inzet voor de Participatietop met werkgevers en kabinet dit voorjaar.

De vakcentrales stellen onder meer dat de arbeidsdeelname in ons land binnen achttien jaar omhoog moet naar 80 procent. Hierover moeten op de participatietop concrete afspraken worden gemaakt. Vervolgens pleiten FNV, CNV en MHP voor het 'opplussen' van kleinere deeltijdbanen. Vooral vrouwen hebben een achterstand op de arbeidsmarkt. Zij werken nu vaak in kleine deeltijdbaantjes. Opplussen naar grotere deeltijdbanen vereist goede kinderopvang en mogelijkheden voor betaald verlof voor beide ouders.

De vakcentrales noemen voorts betere scholing cruciaal, in het bijzonder voor lager geschoolden. Zij vinden dat minimaal iedere werknemer een startkwalificatie moeten kunnen halen. Bovendien moet de werknemer ook echt beter worden van een stijging van het inkomen: werken moet lonen.

Volgens FNV, CNV en MHP moet het participatiebeleid er ook op zijn gericht om zoveel mogelijk oudere werknemers aan het werk te houden dan wel binnen te halen. Zo kan de overheid voor oudere werknemers langer doorwerken faciliteren door scholingsvouchers en een onafhankelijk loopbaanadvies. Daardoor wordt de inzetbaarheid vergroot. Ook het stimuleren en faciliteren van deeltijdpensioen kan helpen om mensen langer te laten doorwerken. Ontslag van oudere werknemers moet zoveel mogelijk worden voorkomen door handhaving van een hoge drempel.

De vakcentrales pleiten vervolgens voor bescherming van gedeeltelijk arbeidsongeschikten tegen baan- en inkomensverlies. Zo moet de kans op werk voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten worden verbeterd. Daarvoor is betere toespitsing van de wetgeving op de situatie van de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid nodig. Ook moet de overheid investeren in maatwerk bij reïntegratie. Het ontslag van de groep met een arbeidshandicap van 35 procent of minder, moet aan strenge regels worden gebonden.

De vakcentrales wijzen ook op de noodzaak van kwalitatief goed werk, vooral voor jongeren en etnische minderheden. In diverse sectoren ontstaan tekorten aan gekwalificeerd personeel. Ook zijn er beroepen waarbij vraag en aanbod uit balans raken. De overheid moet hierin vanuit haar overkoepelende rol een actief beleid voeren en de sociale partners moeten met aanvullende mogelijkheden komen. Het op gang brengen van een doorstroom naar beter gekwalificeerd werk, de zogenaamde 'trek in de schoorsteen', is voor iedereen van groot belang, en speciaal voor bijvoorbeeld hoog opgeleide allochtonen.

Ook breken de vakcentrales een lans voor de mogelijkheid om als zelfstandig ondernemer (zzp'er) een inkomen te verdienen. Dit is goed voor de werking van de arbeidsmarkt. FNV, CNV en MHP willen er tevens voor zorgen dat mensen in de praktijk de ruimte en de mogelijkheden krijgen om werk (mantel-) zorg, vrijwilligerswerk en andere verantwoordelijkheden op een evenwichtige manier te verdelen.Deel deze pagina: