Verborgen kostenstijgingen maskeren aandacht voor ondernemerschap

MKB-Nederland

MKB-Nederland stelt vast dat het regeerakkoord aandacht heeft voor het mkb, dat een ruimere toegang krijgt tot innovatiesubsidies, -vouchers en overheidsopdrachten. Ook krijgt het mkb meer kansen bij overheidsaanbestedingen. De koepelorganisatie ziet echter ook verborgen financiële en administratieve lasten en acht de claim die op mkb-bedrijven wordt gelegd om doelgroepen aan het werk te helpen zonder faciliteiten lastig uitvoerbaar.

MKB-Nederland constateert tevreden dat het kabinet betere voorwaarden schept voor innovatief ondernemerschap. Positief is de koepelorganisatie ook over de maximering van de ontslagvergoeding voor ambtenaren en topbestuurders tot één jaar. Hierin ziet de werkgeverskoepel een eerste stap om te komen tot een beperking van de ontslagvergoeding in het algemeen.

Minder te spreken is MKB-Nederland over de uitbreiding van de levensloopregeling en ouderschapsverlof. Van een gemiddeld mkb-bedrijf met zeven werknemers kan bovendien niet worden verwacht dat het allerlei doelgroepen aan het werk helpt zonder facilitering in de zin van scholing en uitbreiding van de no risk polis.

Goede samenwerking en uitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijs wordt in het regeerakkoord sterk benadrukt, maar daaraan moeten wat MKB-Nederland betreft ook rechten en middelen worden gekoppeld om taken goed uit te kunnen voeren.

Ook de doelstelling van het kabinet om de administratieve lasten met 25% te reduceren, benadert de koepelorganisatie kritisch: er staat niet vermeld dat het om een voelbare reductie van 25% gaat. 'Een nieuwe boekhoudkundige exercitie ligt op de loer', aldus MKB-Nederland.

Het mkb, dat in de huidige systematiek van energiebelasting al de zwaarste energielasten draagt, zou bovendien in de nieuwe kabinetsperiode met een verhoging van de energiebelasting kunnen worden geconfronteerd. Het kabinet wil namelijk via een kosteneffectieve mix van maatregelen tot een energiebesparing van 2% komen.

MKB-Nederland mist in het regeerakkoord aandacht voor de aanpak van knelpunten in de infrastructuur en voor bedrijfsoverdrachten.

Deel deze pagina: