ZZP chauffeurs zijn bij voorbaat kansloos

ZZP Nederland

ZZP’ers die zelfstandig chauffeur willen worden hebben geen enkele kans op zelfstandigheid. De overheid, die heeft toegezegd het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren, biedt deze grote groep mensen op geen enkele manier ondersteuning. Terwijl er een groot gebrek is aan vakmensen in de transportsector staan mensen met de benodigde vakdiploma’s lang de kant van de weg.

Dit is ZZP Nederland een doorn in het oog. Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland wordt het tijd dat de overheid eens gaat inzien dat vakbekwame en gediplomeerde chauffeurs dezelfde rechten worden geboden zoals die voor iedere zelfstandige gelden.

Bij wet verboden
Op dit moment is het verboden bij wet om als transportbedrijf zelfstandige chauffeurs in te huren in drukke perioden. Artikel 14 van de Wet Goederenvervoer luidt: “Het is een vergunninghouder verboden vervoer te verrichten met gebruikmaking van bestuurders van vrachtauto’s die niet bij hem in dienstbetrekking zijn.” Het wetsartikel gebiedt verder dat er tussen de vergunninghouder en de bestuurder van de vrachtwagen sprake dient te zijn van een arbeidsverhouding. En dat het vervoer voor rekening en risico van de vergunninghouder dient te zijn. Dit zijn nu juist de eisen die de Belastingdienst stelt voor het verkrijgen van een VAR verklaring voor de ZZP’er. Kortom, de ZZP chauffeur is bij voorbaat kansloos tenzij hij over een vervoersvergunning kan beschikken.

Chauffeurs worden gehinderd door (te) hoge eisen overheid
Algemene kenmerken van ZZP’ers zoals het willen van eigen vrijheid van werken gelden ook in de transportsector. Op dit moment ligt er een barrière voor de chauffeur die zelfstandig wil worden. De chauffeur dient naast de benodigde vakdiploma’s en rijbewijzen ook nog eens aantoonbaar te beschikken over een eigen vermogen van minimaal 18.000 Euro om een vergunning aan te vragen. Dit moet worden aangetoond middels een door een Register Accountant verstrekte (kostbare) verklaring. Vervolgens bedragen de jaarlijkse kosten voor een vergunning ook nog eens ca 500 Euro.

FNV, CNV, PvdA en SP hebben nieuwe wet tegengehouden
Regelmatig is dit onderwerp besproken door vervoersorganisatie met mensen uit de politiek maar telkens stuit dit weer op tegenstand. De vakbonden FNV en CNV in combinatie met diverse politieke partijen, waaronder de PvdA en de SP houden dit tegen. Men is bang voor ontduiking van de CAO lonen en een grote komst van buitenlandse chauffeurs, met name uit Polen. Ook diverse vervoersorganisaties stonden niet te trappelen om meer concurrentie toe te laten.

Volgens ZZP Nederland wordt het hoog tijd om iets te veranderen
Veel vakmensen met vakdiploma’s wenden zich tot ZZP Nederland met de vraag hoe zij ZZP chauffeur kunnen worden (of blijven). Diverse instanties sturen de mensen ook door naar ZZP Nederland omdat ze het zelf ook niet weten. Johan Marrink van ZZP Nederland: “Helaas moeten wij deze groep mensen keer op keer teleurstellen met de mededeling dat er geen mogelijkheden voor hen zijn. Dat stuit ons tegen de borst omdat binnen deze groep veel welwillende vakmensen zijn die nu langs de kant staan. De mensen willen niet in loondienst werken en al helemaal niet via een koppelbaasconstructie zoals bij een uitzendbureau. Een tijdje geleden klonken er positieve geluiden, maar die werden in de kiem gesmoord. Boven een laadvermogen van 500 kilo zijn er domweg geen mogelijkheden”.

Regels moeten versoepeld worden
ZZP Nederland is van mening dat er niets op tegen is dat chauffeurs zelfstandig worden. In andere takken is het fenomeen ZZP niet meer weg te denken. Opdrachtgevers maken graag gebruik van ZZP’ers voor tijdelijke opdrachten om bijvoorbeeld pieken op te kunnen vangen. De ZZP’er wil graag zelfstandig bepalen wanneer hij wel of niet wil werken. Vaak zijn het oudere mensen met veel vakkennis die jarenlang voor een baas gewerkt hebben en dat gewoon beu zijn. Deze drang naar vrijheid mag niet beperkt worden door oneigenlijke wetsbepalingen. ZZP’ers met de benodigde vakdiploma’s hebben gewoon recht op hun eigen vrijheid en worden nu gehinderd door een monopoly van een selecte groep. 

Eigen vervoer biedt wel mogelijkheden
Daar waar het volgens de wet voor transportondernemingen verboden is om ZZP chauffeurs in te huren biedt het eigen vervoer wel mogelijkheden.

Wanneer spreken we van eigen vervoer
Van eigen vervoer is sprake als vervoer voor eigen rekening wordt verricht en niet voor derden. Een voorbeeld: als een bouwbedrijf, dat een eigen vrachtwagen heeft, deze langs eigen bouwplaatsen laat rijden om deze van goederen te voorzien wordt dit aangemerkt als eigen vervoer. Zodra het bouwbedrijf ook goederen voor anderen gaat vervoeren valt dat wel onder de Transportwet en is een NIWIO vergunning vereist.

Eigen vervoer heeft geen inschrijvingsplicht en valt niet onder de Transportwet. Het staat dus een onderneming vrij om in geval van eigen vervoer een ZZP’er in te huren als chauffeur.
 

Deel deze pagina: