Privacy

Privacyverklaring ZZP Nederland BV

Inleiding:

ZZP Nederland heeft jouw privacy hoog in het vaandel staan. We besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van jouw gegevens. ZZP Nederland bestaat uit twee gelieerde bedrijven: ZZP Nederland BV (KvK 01140793) en ZZP Nederland Verzekeringen BV (KvK 53496035). De missie van ZZP Nederland is het stimuleren van het ondernemerschap van zzp’ers in brede zin. ZZP Nederland wil aan die missie gevolg geven door passende diensten voor zelfstandig ondernemers te ontwikkelen en aan te bieden, waarbij het belang van de aangesloten zelfstandig ondernemers voorop staat. Het hart van deze dienstverlening wordt gevormd door deskundige informatie en onafhankelijk advies.

Voor de adviseurs van ZZP Nederland Verzekeringen geldt aanvullend dat zij als financieel dienstverlener een wettelijke zorgplicht hebben jegens hun klanten. Dit is voorgeschreven door de Wet op het financieel toezicht. Daarbij is adequate informatieverstrekking een voorwaarde voor zorgvuldige dienstverlening. Uit de wet vloeit voort dat zij de zelfstandige ondernemer zo dient te informeren, dat er een goede afweging gemaakt kan worden omtrent de aanschaf van het verzekeringsproduct. Afhankelijk van het soort product is het ook verplicht om na de aanschaf de productinformatie te blijven verstrekken. Tevens moet het advies over het product aansluiten bij het persoonlijke profiel. Hiervoor kan het mogelijk zijn dat een klant- en risicoprofiel ingevuld moet worden.

Stichting ZZP Nederland (KvK 51800810) behartigt landelijk de collectieve belangen van ondernemende vakmensen (zzp’ers). Het speerpunt van de dienstverlening van Stichting ZZP Nederland is de belangenbehartiging binnen de politiek. Stichting ZZP Nederland is de grootste belangenbehartiger van zelfstandig ondernemers in Nederland. Wij nemen ook regelmatig deel aan vergaderingen met de Belastingdienst, de KvK en de diverse ministeries om advies te geven over nieuwe regelgeving die zzp’ers treft. Ook proberen wij om ongunstige regelgeving voor zzp’ers om te buigen naar regelgeving die wel gunstig is voor zzp’ers. Uitgangspunt is dat onze dienstverlening niet conflicteert met de belangen van onze aangesloten zzp’ers.

ZZP Nederland BV:                                          

hier ga je een basis dienstverleningsovereenkomst mee aan. Deze entiteit bevat de helpdesk, onderhoudt de website, verzorgt de abonnee-administratie en de webshop, organiseert activiteiten/bijeenkomsten, financiert de Stichting waar vanuit de collectieve belangenbehartiging voor zzp’ers inhoud krijgt.

ZZP Nederland Verzekeringen BV:

hier betreft het een eigen verzekeringskantoor met volledige vergunning. Je wordt niet afhankelijk van maatschappijen en niet afhankelijk van het verkoopresultaat objectief geadviseerd op ieder gebied van verzekeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZZP Nederland verwerkt persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om diensten en/of producten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met je te communiceren. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ZZP Nederland BV en ZZP Nederland Verzekeringen BV. Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld met Stichting ZZP Nederland. Gegevens die ZZP Nederland van je nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door ZZP Nederland in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Sector en beroep
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres (werk of privé)
 • Bankgegevens

Verwerkt ZZP Nederland ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. ZZP Nederland Verzekeringen BV verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw gezondheid, jouw strafrechtelijk verleden of jouw Burgerservicenummer als dat vereist om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Dit kan alleen met jouw toestemming en alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als je eenmaal een overeenkomst heeft met ZZP Nederland, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken jouw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden en je te informeren over abonnement gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt over een van de diensten van ZZP Nederland, verwerken wij gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staat tot het soort dienstverlening vanuit ZZP Nederland. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van ZZP Nederland. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kan je dit aangeven door onderaan op de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als jij je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald.

Doeleinden

ZZP Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens, waarbij als doel geldt; de uitvoering van de overeenkomst. Die uitvoering bestaat uit een aantal acties en werkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken binnen ‘Mijn ZZP-Nederland’.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • De uitvoering of toepassing van wet en regelgeving

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is ZZP Nederland gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behouden ZZP Nederland BV en ZZP Nederland Verzekeringen BV zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

ZZP Nederland zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens, alsmede de door ZZP Nederland Verzekeringen BV verzamelde bijzondere persoonsgegevens.  Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan wel als de ‘transactie’ niet tot stand is gekomen, worden jouw gegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

ZZP Nederland BV en ZZP Nederland Verzekeringen BV hebben beide toegang tot jouw niet bijzondere persoonsgegevens. Dit om te zorgen dat we je maximaal van dienst kunnen zijn als je gebruik wenst te maken van één van onze diensten. ZZP Nederland verstrekt jouw gegevens slechts aan derden die noodzakelijk zijn betrokken bij bovenstaande activiteiten en/of werkzaamheden of indien een wet of gerechtelijk bevel dat mogelijk maakt of vereist. Jouw gegevens worden nooit verkocht aan derden, verstrekking aan derden geschiedt enkel, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, omdat je bijvoorbeeld via ons een boekhoudpakket met korting wenst aan te schaffen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ambtelijk bevel.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals de serviceorganisatie van ons crm-systeem of onze website, waardoor we jou een ‘mijn’-omgeving kunnen aanbieden, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. In alle overige gevallen vraagt ZZP Nederland op voorhand eerst jouw toestemming voordat jouw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. ZZP Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

ZZP Nederland BV gebruikt functionele en analytische (Google Analytics) cookies. Voor meer informatie over, het gebruik van, cookies verwijzen we je naar ons cookiereglement (https://www.zzp-nederland.nl/cookieverklaring) .

Websitebezoek besloten gedeelte

Voor het bezoeken van de ledenpagina’s van onze website, dan wel de ‘mijn’-omgeving is het vereist dat je bent aangesloten bij ZZP Nederland. Om te zorgen dat onbevoegden hier geen toegang toe hebben, zal je te allen tijde gevraagd worden in te loggen met jouw “Aansluitnummer en het enkel bij jou bekende wachtwoord”.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan je zelf doen binnen de 'Mijn ZZP Nederland'-omgeving. Lukt dit niet of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@zzp-nederland.nl. Verder is het zo dat jouw persoonsgegevens alleen kunnen worden geraadpleegd door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Beveiliging

ZZP Nederland hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. ZZP Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij ZZP Nederland toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval ZZP Nederland gebruik maakt van de diensten van derden, zal ZZP Nederland in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via security@zzp-nederland.nl.

OPT-OUT

Om het gebruik van 'Mijn ZZP Nederland' zo makkelijk mogelijk te maken, kan ZZP Nederland je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving of een bevestiging van je aanmelding voor een juridisch abonnement of een activiteit (workshop etc.) door ZZP Nederland georganiseerd, dan wel een betalingsbevestiging voor opname in jouw eigen administratie. Deze serviceberichten bevatten enkel de door jou aan ZZP Nederland verstrekte persoonsgegevens, zoals deze ook te allen tijde zijn in te zien via de “mijn’-omgeving. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. ZZP Nederland beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.

Voor overige berichten, zoals onze nieuwsbrief is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp of van de betreffende organisatie. Indien je geen prijs stelt op informatie over ZZP Nederland of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, anders dan het doel waarvoor de persoonsgegevens in eerste instantie door ZZP Nederland zijn opgevraagd bij jouw aanmelding voor lidmaatschap, kan je dit aan ons doorgeven via een mail naar info@zzp-nederland.nl.

Wijzigingen privacy beleid

ZZP Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleeg daarom periodiek onze website.

Uw privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal ZZP Nederland dat verzoek in beginsel als ‘klacht’ aanmerken. De behandeling van een klacht verloopt volgens de interne klachtenprocedure. Jouw verzoek kan je indienen door het online contactformulier, in te vullen op de website van ZZP Nederland. Je ontvangt binnen twee weken na ontvangst van jouw klacht een schriftelijke reactie van ons.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met de afdeling administratie van ZZP Nederland, via het e-mailadres administratie@zzp-nederland.nl.

Responsible Disclosure

Bij ZZP Nederland vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met jou samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen jou:

 • Je bevindingen na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven.
 • Je bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar security@zzp-nederland.nl .
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Vermijd in elk geval:

 • Het plaatsen van malware of backdoor.
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem. Een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem.
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem.
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen.
 • Het gebruik van het zogeheten 'bruteforcen' om toegang tot systemen te verkrijgen.
 • Het gebruik van denial-of-serviceaanvallen of social engineering.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 5 dagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als jij je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding,
 • Wij behandelen jouw melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker, en
 • Als dank voor jouw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.
 • Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 1 mei 2018.

Deel deze pagina: