Home

Veelgestelde vragen coronavirus en zzp

Wij krijgen veel vragen over de financiële maatregelen die beschikbaar zijn voor zzp'ers vanwege het coronavirus. Hieronder beantwoorden wij de vragen.
De overheid heeft alle vragen over de Tozo hier gebundeld.

Ja, dat kan. De overheid heeft meerdere maatregelen afgekondigd. De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) biedt volgens ons de beste mogelijkheid om een financiële vergoeding te krijgen gedurende de coronacrisis. Lees meer.

Wij hebben gevraagd aan de overheid of grensarbeiders die wel werken en belasting betalen in Nederland, maar die niet in Nederland wonen, ook financiële hulp kunnen krijgen. De steunmaatregelen zijn ook toegankelijk voor grensarbeiders, met uitzondering van het gedeelte voor levensonderhoud van de Tozo.

Hybride ondernemers hebben geen recht op de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). 

Hybride ondernemers kunnen onder voorwaarden meedoen met de NOW; Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid;

Dat proberen ze wel. Maar leuker kunnen ze het niet maken...

Ondernemers kunnen vragen om hun voorlopige aanslag te verlagen nu minder omzet wordt verwacht. Zo betalen ze meteen minder belasting.
Via deze link lees je op de website van de Belastingdienst hoe je jouw voorlopige aanslag kunt verlagen.

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. 

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Lees hier meer.

Ja, door de verruiming van de BMKB kan deze benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers/zzp'ers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. De praktijk wijst helaas uit dat zzp'ers toch heel moeilijk aan een BMKB-lening komen, omdat de banken de geleende som vaak te laag vinden.

Dat bepaalt de lokale- of nationale overheid. Lees hier de maatregelen.

Het ministerie ziet dat ze bij de concrete uitwerking van de maatregelen hulp nodig heeft vanuit de praktijk, daarom hebben ze ZZP Nederland gevraagd zitting te nemen in de klankbordgroep. Dit betekent dat we alle zaken die jullie ons melden in kunnen brengen. Naast de ministeries hebben we korte lijnen met de uitvoerende organisaties, zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG/Divosa), de Belastingdienst, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het UWV. Ook bij deze organisaties kunnen we melding maken van zaken die eventueel niet goed gaan. Mocht je dus ergens tegen aan lopen meld het ons dan via info@zzp-nederland.nl. Dan nemen wij het zeker mee.

Op onze website houden we alle informatie dagelijks bij. Via deze link kom je op de pagina waar alle informatie staat.

Je kan de helpdesk van ZZP Nederland mailen op info@zzp-nederland.nl 

Ook kan je contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Hier kan je vragen stellen over voorraden, personeel en financiële impact. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08:30 tot 17:00. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van KVK.

De gemeenten proberen om binnen 4 weken na aanmelding voor de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) tot een besluit te komen en tot uitkering over te gaan. Dat gaat misschien niet altijd lukken. Kom je daardoor acuut in financiële problemen? Vraag dan bij de gemeente een voorschot aan.

Dat moet bij de gemeente waarin je woont. 

Ondernemers met een AOW hebben geen recht op de Tozo Levensonderhoud, maar kunnen wel een Tozo Bedrijfskrediet (lening) aanvragen.

Sommige banken hebben een regeling, maar niet alle. Bel naar je bank of hypotheekverstrekker om naar de mogelijkheden te vragen. 

Er zijn ondernemers die, omdat ze bijvoorbeeld geen btw hoeven te betalen, niet zijn ingeschreven in het Handelsregister van KVK. Er is geen mogelijkheid om aanspraak te maken op de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers), als je niet ingeschreven staat bij KVK.

De NOW-aanvraag (Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid) gaat via het UWV. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of ander vorm van authenticatie en autorisatie nodig; aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd.

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen

DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid) meegenomen. Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.

Ja.

Nee, als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking.

Gelijkgesteld met een Nederlander zijn mensen afkomstig uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. Maar ook als je een geldige verblijfsvergunning hebt of op andere manier rechtmatig in Nederland verblijft.

Voor de Tozo 1 gold geen partnerinkomenstoets of vermogenstoets. Voor Tozo 2, 3, 4 en 5 geldt er wel een partnerinkomenstoets maar geen vermogenstoets

Elke deelnemer aan een VOF is zelfstandig ondernemer en kan dus een aanvraag doen voor een tegemoetkoming uit de Tozo-regeling. Als de twee ondernemers ook samen een huishouden vormen zal de aanspraak maximaal een aanvulling tot het gezamenlijk sociaal minimum. Zijn het ondernemers die alleenstaand zijn dan gaat de aanvulling tot maximaal het alleenstaande sociaal minimum. Meer over het sociaal minimum lees je hier

Eén van de voorwaarden om gebruik te maken van de Tozo regeling is dat je vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart bent met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat houdt in dat je afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werk je korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt. Je moet dan dus in elke maand gemiddeld 24 uur hebben gewerkt.

En je moet voldoen aan de overige eisen.

Inmiddels kan je niet meer melden dat je het niet eens bent met het feit dat je branche (SBI-code) niet wordt meegenomen in de TOGS-regeling. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is niet van plan om nog wijzigingen in de lijst met SBI-codes aan te brengen.

De gemeente kan de uitkering één keer verstrekken aan een huishouden. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden (ook als beide partners zzp'er zijn) dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto.

Dit is netto per maand (normbedragen gelden vanaf 1 juli 2021) voor:

gehuwden en samenwonenden:

 • - beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1541,00;
 • - 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.627,08
 • - 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.344,99
 • - 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.036,79
 • - van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 840,78
 • - van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 532,58.

voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:

 • - van 21 tot AOW-leeftijd € 1.078,70;
 • - van 18 tot 21 jaar € 266,29.

Jouw totale netto inkomen bestaat uit:

1. Netto inkomsten uit onderneming:

Om jouw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, bereken je eerst je winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten)). Omdat je aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag je het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

2. Nettoloon uit loondienst

Jouw nettoloon is je loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan je wordt overgemaakt door jouw werkgever. Je vindt het nettoloon op je loonstrook.

3. Netto-uitkering en overige inkomsten:

Toeslagen vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder:

 • WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering
 • ziektewetuitkering
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet)
 • overige inkomsten (bijvoorbeeld partner- en kinderalimentatie, onderhuur, kostgeld en periodieke giften)

Deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor jou geldende netto sociaal minimum, omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum. Wij kunnen ons voorstellen dat je jouw inkomsten voor de maanden waarover je de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt dat jouw schatting niet correct is, geef je de werkelijk genoten netto inkomsten door aan de gemeente. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of je moet dit na de laatste maand van jouw uitkering terugbetalen). Je heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente jouw opgegeven netto inkomen controleren.

Je bent partners als je:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:

- samen een huishouden hebt;
- ex-echtgenoten of ex-partners bent;
- samen een kind hebt;
- je het kind van jouw partner hebt erkend of jouw partner jouw kind heeft erkend; of
- ergens anders als partners geregistreerd.

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het betreffende kalenderjaar. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. Je moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaal je hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer je geen gebruikmaakt van deze regeling. Heb je een partner en kent de gemeente jou een aanvullende uitkering toe? Dan ontvang je beiden een deel van deze uitkering. Je moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaal jij of jouw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer je geen gebruikmaakt van deze regeling.

Bedrijfskredieten van Tozo worden niet geregistreerd bij BKR. Evenals bij de Bbz is dit een zakelijk krediet en is er geen BKR-registratie noodzakelijk.

Het recht op en de hoogte van de uitkering wordt per maand vastgesteld. Dat betekent dat de inkomsten moeten worden toegerekend aan de juiste periode. Inkomen dat een zelfstandige in april ontvangt voor werkzaamheden in de maand maart, moet worden toegerekend aan de periode dat hij gewerkt heeft (de maand maart) en niet als inkomen over april. Voor de inkomsten uit eigen bedrijf betekent dit:

 • Is het werk gedaan in de maand maart, dan worden de inkomsten die daarvoor zijn gekregen toegerekend aan de maand maart. Ook als de zelfstandige dit in een andere maand ontvangt.
 • Zijn producten verkocht in de maand maart, dan zijn betalingen daarvoor toe te rekenen aan de maand maart. Ook als ze in een andere maand zijn betaald.

JA. Een deel van de achterban van ZZP Nederland had reeds aangegeven zich zorgen te maken voor urencriterium voor 2020 en 2021. Daarom heeft ZZP Nederland er bij het ministerie van Financiën op aangedrongen op versoepeling van het urencriterium. Met succes.

Voor het jaar 2020 heeft het kabinet vanwege corona een versoepeling van het urencriterium toegepast. In 2020 mochten de weken tussen 1 maart 2020 t/m 1 oktober 2020 voor 24 uur per week worden meegerekend.

Ook voor 2021 is er voor het urencriterium een versoepeling. In de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 kan je 24 uren per week (en ten minste 16 uren per week voor de startersaftrek arbeidsongeschiktheid) schrijven voor het urencriterium, ook al heb je deze niet gemaakt.

Voor ondernemers die seizoengebonden werkzaamheden verrichten, is de versoepeling niet effectief als de piek van hun werkzaamheden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 valt. Voor deze ondernemers zal het kabinet net als in 2020 een aanvullende regeling treffen. Zij worden geacht het aantal uren te hebben besteed in deze periode zoals zij dat ook in andere jaren plegen te doen. De ondernemer kan met behulp van de administratie van 2019 achterhalen hoeveel uren hij aan de onderneming heeft besteed in de periode van 1 januari tot en met 30 juni en zo ook beoordelen of hij in 2021 aan het urencriterium voldoet.