Nieuws

Uitkomsten achterbanraadpleging stichting ZZP Nederland: verplichte AOV

enquête vragenlijst

“Betaalbaarheid van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen is het allerbelangrijkste, dat is wat zelfstandig ondernemers naar aanleiding van onze raadpleging teruggeven", aldus Frank Alfrink, voorzitter van Stichting ZZP Nederland,

Alfrink: “Dat wij pleiten voor een collectieve voorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden sluit goed bij deze uitkomst aan. Deze voorziening kan eenvoudig, uitvoeringsvriendelijk en dus betaalbaar worden ingericht. De commissie Borstlap heeft dit destijds ook al geadviseerd”.

Basisvoorziening arbeidsongeschiktheid

De minister wil een verplichte verzekering voor zelfstandigen invoeren, waarbij zij de zelfstandigenorganisaties niet heeft betrokken, ondanks het dringende verzoek van de Tweede Kamer daartoe. Dit was voor stichting ZZP Nederland aanleiding om de achterban te vragen wat de kenmerken van een dergelijke basisvoorziening zouden moeten zijn. De belangrijkste vraag om beantwoord te krijgen was dan ook: ''Als er een verplichte aov komt, hoe moet die er dan uit komen te zien?' Stichting ZZP Nederland weet uit eerdere raadplegingen dat het merendeel (80%) van de eigen achterban geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) wil. 

Brief aan de minister

De uitkomsten van deze achterbanraadpleging en de daaraan verbonden conclusies worden verwoord in een brief van onze koepelorganisatie VZN aan de minister met afschrift aan de commissie SZW van de Tweede Kamer. In deze brief roepen wij de minister op om in overleg met de representatieve zelfstandigenorganisaties te werken aan een regeling met draagvlak van de ondernemers zelf.

Uitkomsten raadpleging

De raadpleging heeft meer dan 7400 respondenten binnen een week opgeleverd, wat meer dan 13% van de achterban van Stichting ZZP Nederland is. Daarnaast komen de respondenten uit alle beroepsgroepen en leeftijden.

profielschets respondenten verplichte aov

Antwoorden op de vragen

Voor wie moet de verplichte basisvoorziening gelden?

 • Meerderheid van 70% zegt: alle zelfstandigen, ongeacht rechtsvorm;
 • 30% vindt dat ook DGA en zelfstandig ondernemers met personeel;
 • Wel vindt 90% dat er een vrijstelling van de verplichte AOV moet komen als je individueel minimaal op hetzelfde niveau verzekerd bent.

Het moet een eenvoudige, uitvoeringsvriendelijk regeling worden. Kostenbesparend door:

 • Geen variabele keuze in de Eigen Risico Periode (ERP);
 • Basisdekking inkomen bij arbeidsongeschiktheid;
 • Geen preventie, geen re-integratie in de basisregeling.

Over de Eigen Risico Periode (ERP) of wachttijd in relatie met premiehoogte:

 • Hoewel een langere ERP een significant lagere premie oplevert, kiest 70% voor een wachttijd van 1 jaar of korter en 30% voor een wachttijd van 2 jaar. De lagere inkomens kiezen vaker voor een wachttijd van 1 jaar of korter, maar wensen ook een lagere premie dan gemiddeld te betalen;
 • Financiering van de ERP door aansluiting bij een broodfonds ziet 50% als mogelijkheid.

Gewenste kenmerken van een basisvoorziening inkomen bij arbeidsongeschiktheid zijn:

 • Verplicht voor alle ondernemers: vorming van een groot collectief;
 • Eenvoudig van opzet, geen keuzes, kostenbesparend;
 • Volledige acceptatie, geen uitsluitingen;
 • Looptijd dekking tot AOW-leeftijd;
 • Geen preventie en re-integratie in basisvoorziening;
 • Wachttijd 1 jaar;
 • Vast premiepercentage, vaste uitkering (uitkeringsniveau Wettelijk minimumloon).

Wat is de gewenste maandelijkse premiehoogte?

 • 45% wil een premie lager dan € 100; Deze premiehoogte heeft de voorkeur van ruim 68% van de respondenten met een inkomen tot € 25.000.
 • 48% kiest voor een premie tussen € 100 – € 200;
 • 7% is bereid € 200 of meer te betalen.

Door wie vind jij dat deze eventuele verplichte voorziening moet worden uitgevoerd?

 • 35% zegt een publieke organisatie (UWV of anders);       
 • 53% zegt onderlinge verzekering met steun van Zelfstandigenorganisaties;
 • 12% zegt een collectieve regeling die door verzekeraars wordt uitgevoerd.

Liefst geen verplichting

In een eerdere raadpleging van Stichting ZZP Nederland heeft 80% van de respondenten aangegeven een verplichte verzekering voor zelfstandigen niet te zien zitten. Tegelijkertijd gaf ruim 89% van de respondenten aan wel voorstander te zijn van een collectieve basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.

Geplaatst op 23 mei 2023