Nieuws

Verbetering onderhandelingspositie tolken/vertalers door samenwerking

ZZP Nederland pleit al geruime tijd voor meer samenwerking tussen de verschillende organisaties, die de collectieve belangen van tolken en vertalers behartigen. Dat is nodig om te komen tot collectieve afspraken binnen de keten, zodat de onderhandelingspositie van tolken en vertalers verbetert.

Eerder deze week besloten de organisaties om samen op te trekken om collectieve afspraken te kunnen realiseren. Een en ander is verwoord in een gezamenlijke verklaring:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangenbehartigers van tolken en vertalers bundelen krachten

Diverse organisaties van tolken en vertalers slaan de handen ineen voor eerlijkere tarieven en verbetering van de kwaliteitsnormen. Dat doen ze om voorbereid te zijn op de nieuwe wetgeving voor zzp’ers.

Het NGTV, de Orde van Registertolken en -vertalers, de NSV, de NBTG, ZZP Nederland, PZO en FNV Zelfstandigen hebben besloten samen te werken. Zo kunnen ze zich optimaal voorbereiden op de nieuwe wetgeving voor zzp’ers en het verbeteren van de onderhandelingspositie richting opdrachtgevers (Ministerie van Justitie en Veiligheid en bemiddelingsbureaus). 

Huidige situatie biedt geen onderhandelingspositie

Momenteel maakt het Ministerie van Justitie en Veiligheid afspraken met bemiddelingsbureaus over de voorwaarden waaronder tolken en vertalers dienen te werken. Daardoor hebben ze niet langer de onderhandelingspositie waar tolken en vertalers als zelfstandige ondernemers wel recht op hebben.

Onderlinge afspraken voor betere samenwerking

De rol van bemiddelingsbureaus zou met de nieuwe wetgeving voor zzp’ers - die verduidelijkt wanneer er wordt gewerkt als zelfstandig ondernemer - wijzigen. Met die nieuwe wetgeving dienen tolken en vertalers hun eigen voorwaarden te bepalen waaronder wordt gewerkt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De komende periode zullen de organisaties van tolken en vertalers onderling afspraken maken die een betere samenwerking tot gevolg hebben. De samenwerking moet leiden tot een nieuwe overlegstructuur waarbij betere werk-, kwaliteits- en tariefafspraken met de opdrachtgevers kunnen worden gemaakt. Indien nodig zal hierbij ook worden overlegd met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Belastingdienst en de ACM.

ZZP Nederland ziet de samenwerking als een belangrijke stap op weg naar collectieve afspraken, die recht doen aan positie van  tolken en vertalers als zelfstandige ondernemers. De betrokken zelfstandigenorganisaties treden in overleg met toezichthouder ACM om te bezien hoe collectieve afspraken zich verhouden tot de mededingingswetgeving. ZZP Nederland heeft hiervoor in een eerder stadium al een verkennen overleg gevoerd.

Frank Alfrink Profile
Wij gaan ook onderzoeken of de huidige rol van bemiddelaars nog wel past binnen de komende wetgeving voor zelfstandigen, waarin de kenmerken van ondernemerschap leidend zijn.” Aldus voorzitter Frank Alfrink.
Geplaatst op 16 november 2023