Belangenbehartiging

Extra uitleg: bedragen Tozo, wat is netto inkomen, wanneer ben ik partner?

Op welk bedrag heb ik recht (netto) met de Tozo?

Alle hieronder genoemde bedragen gelden voor het jaar 2020. Dit is netto per maand voor:

gehuwden en samenwonenden:

 • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1503,31;
 • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.594,42
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.312,10
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.011,44
 • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22
 • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 519,56.

voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:

 • van 21 tot AOW-leeftijd € 1052,32;
 • van 18 tot 21 jaar € 259,78.

Hoe bereken ik het netto-inkomen voor de Tozo?

Jouw totale netto inkomen bestaat uit:

 1. Netto inkomsten uit onderneming:
  Om jouw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, bereken je eerst je winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten)). Omdat je aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag je het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.
 2. Nettoloon uit loondienst
  Jouw nettoloon is je loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan je wordt overgemaakt door jouw werkgever. Je vindt het nettoloon op je loonstrook.
 3. Netto-uitkering en overige inkomsten:
  Toeslagen vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder:
  • WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering
  • ziektewetuitkering
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet)
  • overige inkomsten (bijvoorbeeld (kinder)alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften. Let op: eenmalige giften als de TOGS, TVL, of eenmalige schenking van ouders of derden vallen hier niet onder. Periodieke giften wel.

Deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor jou geldende netto sociaal minimum, omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum. Wij kunnen ons voorstellen dat je jouw inkomsten voor de maanden waarover je de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt dat jouw schatting niet correct is, geef je de werkelijk genoten netto inkomsten door aan de gemeente. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of je moet dit na de laatste maand van jouw uitkering terugbetalen). Je heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente jouw opgegeven netto inkomen controleren

Wanneer ben ik partner voor de Tozo?

Je bent partners als je:

 • Getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • Op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • je het kind van jouw partner hebt erkend of jouw partner jouw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd
Op deze pagina