Nieuws

Waar hield de Vereniging zich in april mee bezig?

Reageren
verbonden poppetjes

Als we iets willen bereiken zullen we stappen moeten zetten. De maand april kenmerkte zich door deze stappen, de meeste zijn klein, maar het zijn wel stappen. Ook al is de verkenning naar een nieuw regeerakkoord nog niet gereed en zullen we hier pas na het mei-reces weer een inkijkje in krijgen, er zijn wel voorzichtige vorderingen te melden op enkele andere terreinen. Hieronder tref je daar een overzicht van aan. 

Bestuursvergadering VZN 

Begin april kwamen we weer als bestuur van VZN bijeen. Naast het bespreken van de vele belangenbehartiging dossiers, konden we met plezier ook besluiten tot het aannemen van onze eerste VZN-directeur. Connie Maathuis is een ervaren bestuurder en komt VZN per 1 mei versterken. We zijn hier erg blij mee en kunnen uit de eerste reacties van politiek en polder opmaken dat ze ons nog meer als een serieuze partij zien. Een partij waar mee te praten valt en moet. 

Rondetafelgesprek Belastingdienst en SZW over opheffing handhavingsmoratorium Wet DBA 

Op 10 april vond het eerste gesprek plaats met vertegenwoordigers van de Belastingdienst, het ministerie van SZW en vertegenwoordigers van de stakeholders, zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, intermediairs en Frank Alfrink namens de zelfstandigenorganisaties. Gesproken werd over de samenwerkingen die we aan kunnen gaan om te zorgen dat uitzonderingen geen regel, maar echt uitzonderingen zijn. Wat zijn daarvoor de indicatoren, waarmee onduidelijkheden worden voorkomen en niet worden veroorzaakt. Zekerheid vooraf zal niet te geven zijn, maar we moeten de voorspelbaarheid van elke opdracht zo hoog mogelijk krijgen. 

Meer over het Handhavingsplan Arbeidsrelaties 2024

Dag van de zzp’er: Plenaire opening, workshop, radio-interview 

Vereniging ZZP Nederland was zaterdag 13 april uiteraard aanwezig op de Dag van de zzp’er in Nijkerk. Middels een kort vraaggesprek, een bijdrage aan de workshop valkuilen van de opdrachtovereenkomst en een interview op de radio. Het was een gezellige drukte met een vracht aan enthousiaste zelfstandig ondernemers, die veel inspiratie uit de vele sessies en uit het netwerken konden halen. Ook de verkiezing van de zzp’er van het jaar, de FOTY-awards, werd die dag gelanceerd. Je kan je daar nog voor opgeven. 

Vergadering Ledenraad Vereniging ZZP Nederland 

Op 17 april, tevens in Nijkerk, vond de 2e vergadering van onze Ledenraad plaats. Wederom een vergadering waar je energie van krijgt. De betrokkenheid is hoog en met behulp van de nog te verzenden enquête naar alle leden, krijgen we straks in het algemeen en per sector inzicht in hoe we de zelfstandig ondernemer nog beter in beeld kunnen brengen. De verzending van de enquête staat gepland  wanneer de internetconsultatie van het wetsvoorstel inzake de verplichte aov-zzp start, doch uiterlijk in de maand juni. De resultaten worden in de vergadering van begin september besproken. 

Gesprek ministerie J&V met vertegenwoordigers van de sector 

Op 24 april trokken we met een stevige delegatie, bestaande uit vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van Tolken en Vertalers (NGTV, De Orde, NSV en NBTG) en van de belangenbehartigers FNV Zelfstandigen en ZZP Nederland naar het ministerie van Justitie & Veiligheid. Het was een open en gelijkwaardig gesprek, waar begrip was voor de mogelijk strijdigheid tussen aanbestedingen en handhaving Belastingdienst. Tevens stond het ministerie positief tegenover het inzichtelijk maken van al het opgestelde beleid en de mate waarin dit in de praktijk overeenkomstig uitpakt. De komende weken maken we alles inzichtelijk en spreken we verder. 

Gesprek ministerie SZW; inzake knelpunten in cao’s en avv verklaren 

Op 25 april waren we weer in Den Haag. Dit keer voor een gesprek met het ministerie van SZW. De Europese Unie heeft een richtlijn opgesteld voor de mate waarin werknemers onder een algemeen verbindend verklaarde cao vallen. Het Europese doel is 80%. Nederland behaalt 73%. Hierin zijn alle bedrijven die geen cao hebben, maar een arbeidsvoorwaardenpakket, al dan niet in samenspraak met de eigen OR opgesteld, niet meegenomen. Het ministerie wilde weten hoe wij als zelfstandigenorganisatie staan tegenover cao’s voor zelfstandig ondernemers. Uiteraard hebben wij aangegeven hier geen voorstander van te zijn. Indien het gaat om het beschermen van groepen zelfstandigen die nu een te laag tarief krijgen, dan zien we meer in een collectieve opdrachtovereenkomst (coo). Zo’n coo kan dan fungeren als een raamovereenkomst, waar goed opdrachtgeverschap in geborgd wordt.  

Brief minister van Gennip over de verplichte aov-zzp

Op 24 april heeft minister van Gennip een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin een nieuw criterium voor arbeidsongeschiktheid, de ‘Drempelfunctievariant’. Deze variant is in nauw overleg met de Stichting van de Arbeid en de zelfstandigenorganisaties tot stand gekomen en heeft als doel beter aan te sluiten bij de kenmerken van de zelfstandig ondernemer. De Wia-variant is hiermee exclusief voor de werknemer. De uitwerking van deze nieuwe variant wordt in de 2e helft van mei verwacht. We kijken ook naar deze stap uit uiteraard. 

Een greep uit de overige activiteiten in maart: 

  • Vereniging ZZP Nederland heeft in april weer bijgepraat met Thomas Drissen, directeur van de Creatieve Coalitie. 
  • De brainstormsessie over de doelmatigheid van de BBZ, die gepland stond op 29 april, is uitgesteld naar een later tijdstip. 
  • ZZP Nederland is altijd bereid om een presentatie te geven aan zelfstandigenorganisaties over o.a. de actuele politieke zaken.  
Geplaatst op 2 mei 2024
0 Reacties Plaats een reactie
Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen
Op deze pagina