ZZP Nederland: AWBZ zorg verbeteren door innovatie

Stichting ZZP Nederland

Nederland kan AWBZ zorg verbeteren door innovatie
In het PGB overleg in de Tweede Kamer gisteren pleitten zowel de staatsecretaris van VWS Veldhuijzen van Zanten als een meerderheid van de regering- en oppositiepartijen voor meer mogelijkheden richting innovatieve en klantgerichte zorgaanbieders zoals ZZP'ers en kleinschalige zorgaanbieders. De bestaande zorgverleners zijn in 2012 niet in staat aan de nieuwe vraag naar klantgerichte flexibele zorg te voldoen. Om dit op te lossen werd er gepleit voor het wegnemen van de vele complexe regels die de toegang van nieuwe zorgverleners beperken en voor meer budget om al in 2012 ZZP’ers en andere kleinschalige zorgverleners te kunnen contracteren.

Stichting ZZP Nederland zet zich al lang in voor de mogelijkheden om ZZP'ers in de zorg toe te laten en pleit voor een aantal aanvullingen die het mogelijk moeten maken om aan de wensen van VWS en de Tweede Kamer te voldoen.

Budgetruimte van 30 tot 50 miljoen toekennen voor nieuwe zorgverleners in 2012
Op dit moment gaat vrijwel het gehele budget naar bestaande zorgaanbieders. Hierdoor is er eigenlijk geen budget beschikbaar voor nieuwe innovatieve (kleinschalige) zorgaanbieders.  Ook de regelgeving omtrent de zorg is vrijwel geheel afgestemd op het functioneren van grote zorginstellingen en deze regels zijn niet haalbaar voor eenlingen zoals ZZP'ers of kleine zorgaanbieders zoals zorgboerderijen.

Stichting ZZP Nederland stelt voor om in de periode 2012 t/m 2014 minstens 30% van de 100 miljoen Euro voor PGB Zorg in Natura (ZiN) en  de vergoedingsregeling voor complexe zorg toe te wijzen (te earmarken) voor nieuwe zorgaanbieders. 30%  is het aandeel dat ZZP'ers bieden in de huidige PGB zorg maar 50% is realistischer omdat de complexe zorg veelal door ZZP’ers geboden wordt.

Fors deel zorgbudget verdwijnt in overhead en onnodige tussenpartijen
Stichting ZZP Nederland heeft een inventarisatie gedaan bij ZZP'ers in de zorg over afdracht aan bestaande zorginstellingen, uitzendbureaus, bemiddelaars, payroll bureaus en andere tussenschakels. De marges die worden ingehouden zijn veel te hoog en variëren van 10% tot 50% van het NZA tarief. Dat betekent dat een groot deel van de zorgkosten niet wordt uitgegeven aan directe zorg maar verdwijnt in overhead en winstmarges bij de bestaande zorgaanbieders en of hun intermediairs. Dit is schrikbarend

Nu tijd voor experimenteerruimte innovatieve oplossingen
Stichting ZZP Nederland heeft tevens onderzocht of bij nieuwe zelforganiserende Zorg Service Netwerken (ZSN) die minimale overhead en bemiddeling vergen en maximaal gebruik maken van innovaties zoals internet, telezorg en zelfsturing. Daarmee kunnen zowel  cliënten als zorgverleners, weer meer eigen regie krijgen in het zelf regelen van de zorg. 

Daarbij kan het ook voor zorgkantoren, CAK, CIZ en anderen veel makkelijker worden flexibele zorg te leveren zonder veel extra administratie- en overheadkosten. Ten slotte heeft ZZP Nederland (evenals VWS en de Tweede Kamer) de wens om te kijken hoe mantelzorgers en vrijwilligers zorg kunnen bieden in plaats van formele zorgverleners. Ook alle verschillende complexe regelingen voor PGB,  de WMO en AWBZ worden via een ZSN geïntegreerd, tot een geheel. Dit leidt tot betere afstemming tussen de klant en al zijn formele en informele zorgverleners en tot goede controleerbaarheid op kwaliteit en kosten voor de toezichthouders. Bovengenoemde Zorg Service Netwerken (ZSN) kunnen al bij de pilots van UVIT worden opgestart en al in de tweede helft van 2012 landelijk operationeel zijn.

Snelle start is wenselijk
ZZP Nederland ondersteunt Tamara Venrooy van de VVD, die pleit voor een snelle start, al per 1 januari 2012, met meer toelating en budgetten voor de directe contractering van ZZP’ers en kleinschalige zorgverleners en om via de experimenteerruimte het tijdelijk toelaten en financieren van innovaties, zoals de  Zorg Service Netwerken (ZSN) mogelijk te maken.

Nieuw voor Oud regeling
Bewust kiezen voor meer innovatie en bevorderen van meer klantgerichte en doelmatige zorg is ook mogelijk door per jaar 3 tot 5% van het gehele PGB of zelfs het gehele AWBZ zorgbudget  toe te wijzen aan nieuwe zorgverleners zoals ZZP-ers en kleinschalige zorginstellingen. Deze 3 tot 5% kan gekort worden op zorginstellingen die weinig klantgericht of niet doelmatig zijn. Hiermee is de regeling budgetneutraal en worden de doelstelling ; meer klantgerichte innovatie van VWS en de Tweede Kamer haalbaar. 

Deel deze pagina: