Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Bbz

Ondernemen

Een uitkering voor zzp'ers

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is ingesteld om zelfstandigen uit de bijstandswet te houden. Door het Bbz kunt u tijdelijk een uitkering ontvangen totdat u weer in uw eigen levensbehoeften kunt voorzien. U kunt in aanmerking komen voor het BBZ als u een gevestigde zelfstandige bent die tijdelijk in financiële problemen verkeert of als u een startende zelfstandige bent. Daarnaast biedt het Bbz ook hulp aan oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf of wanneer u als zelfstandige uw bedrijf wilt beëindigen.

1. Vormen van Bbz voor startende zzp´ers

Voor startende ondernemers zijn er vanuit het Bbz de volgende vormen van bijstandsverlening:

a. Periodieke uitkering

Dit is in principe een renteloze lening. Na de bijstandsverlening bepaalt de gemeente of u eventueel nog een deel van de lening moet terugbetalen. U kunt als startende ondernemer maximaal 36 maanden een periodieke uitkering krijgen. Hiermee kunt u de investeringen doen die nodig zijn om uw bedrijf op te starten.

b. Bedrijfskapitaal

U kunt als startende ondernemer in de vorm van een rentedragende lening maximaal € 35.393 (2018) aan bedrijfskapitaal ontvangen.

c. Vergoeding begeleidingskosten

U kunt zich bij het starten van uw bedrijf laten begeleiden door een deskundige. Ook als u uw ondernemingsplan nog moet schrijven kunt u zich hierbij laten begeleiden. De kosten voor deze deskundigen worden dan gedurende het eerste jaar na de start van de onderneming door de gemeente vergoed.

Link: ondernemingsplan

d. Voorbereidingsperiode.

Voordat u uw onderneming start kunt u zich maximaal een jaar lang oriënteren op het ondernemerschap. U mag dan cursussen volgen of marktonderzoek doen dat de gemeente voor u betaalt. Tijdens deze periode kunt u uw bijstandsuitkering behouden en mogelijk vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht. U moet zich dan wel gedurende deze periode laten begeleiden door een deskundige. Deze kosten kunnen dan ook weer worden vergoed.

Voorwaarden 
Om voor het Bbz in aanmerking te komen dient u wel aan enkele eisen te voldoen:

 • U dient een bedrijf of zelfstandig beroep te voeren dat een bedrijfsinkomen heeft dat voldoende oplevert voor u, uw gezin en de instandhouding van het bedrijf
 • U voldoet aan het urencriterium (min. 1225 uren p. j. in uw eigen bedrijf werken)
 • U kunt geen hulp meer krijgen via een bank of borgstellingsfonds
 • U bent tussen de 18 en 65 jaar
 • U heeft een ondernemingsplan waaruit blijkt dat uw bedrijf ´levensvatbaar´is
 • U moet voor u gebruik kunt maken van de Bbz uw ondernemingsplan en kredietaanvraag voorleggen aan een bankinstelling. Wordt u afgewezen door de bank? Pas dan wordt het ondernemersplan en de kredietaanvraag door de overheid, op grond van de wet Bbz, behandeld.

U heeft geen recht op het Bbz wanneer u een eigen vermogen heeft dat groot genoeg is om een lening bij een bank te kunnen krijgen. Is uw eigen vermogen groter dan € 188.997 (2018) dan heeft het Bbz altijd de vorm van een lening. 

U heeft geen recht op het Bbz als u verwijtbaar werkloos bent geworden. U zegt bijvoorbeeld zelf uw baan op (en daarmee uw inkomen). De sociale zekerheid is hier niet voor bedoeld (lees in dit geval WWB/Bbz2004).

2. Vormen van Bbz voor gevestigde ondernemers

Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke problemen komen volgens het Bbz in aanmerking voor:

a. Periodieke uitkering

Indien gevestigde zelfstandigen tijdelijk inkomensproblemen hebben, waardoor ze niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, dan komen zij in aanmerking voor een periodieke uitkering. Het Bbz vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm. Deze uitkering mag 12 maanden duren en kan worden verlengd met maximaal 24 maanden. De gemeente bepaalt aan de hand van het inkomen uit het jaar dat de uitkering is verstrekt of u eventueel wat terug moet betalen. In principe is de periodieke lening een renteloze lening.

b. Bedrijfskapitaal

Dankzij het Bbz kunt u geld krijgen indien uw levensvatbaar bedrijf gevaar loopt. Dit geld is een rentedragende lening, waarbij het maximumbedrag € 192.243 (2018) is. De rente volgt het niveau van de banken. De lening moet u in tien jaar terugbetalen. Hebt u een laag inkomen in het jaar dat u een aanvraag voor bedrijfskapitaal doet of in het daaraan voorafgaande jaar, dan kan de Gemeentelijke Sociale Dienst een deel van het benodigde bedrijfskapitaal als uitkering verstrekken. Bij een mager inkomen in de twee volgende jaren kan de Sociale Dienst de rente over die jaren geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. Als u een langere tijd een inkomen onder bijstandsniveau hebt en uw vermogen is niet meer dan 188.997 (2018) euro dan kunt u in aanmerking komen voor een bedrijfskapitaal van 9.819 euro (2018). Dit hoeft u dan niet terug te betalen. Deze regeling gaat niet samen met de lening van maximaal 192.243 euro.

Voorwaarden

Er worden ook eisen gesteld aan de aanvraag van bedrijfskapitaal voor gevestigde zelfstandigen. Aangezien bedrijfskapitaal wordt vertrekt door de bank zult u aan veel eisen moeten voldoen. Banken vinden vaak een bedrijfskapitaal niet erg interessant omdat het (voor hun) niet om veel geld gaat. Mocht u moeite hebben met bedrijfskapitaal van de bank te krijgen, dan kunt u de gemeente vragen om borg te staan voor u en uw bedrijf.

Om voor deze 2 soorten bijstand in aanmerking te komen dient u:

 • Al enige tijd een bedrijf te hebben of als zelfstandige te werken (ca. anderhalf jaar)
 • Een levensvatbaar bedrijf te hebben (kunnen voorzien in voldoende inkomen)
 • Niet op andere manieren aan geld kunnen komen, bijvoorbeeld werkende partner of bank of borgstellingsfonds.

3. Vormen van Bbz voor oudere zelfstandigen

Als u 55 jaar of ouder bent en minstens 10 jaar aaneengesloten zelfstandige, dan kunt u op grond van het Bbz in aanmerking komen voor aanvullende bijstand. Hiervoor hoeft uw bedrijf niet levensvatbaar te zijn, maar moet u wel een bruto-inkomen uit uw bedrijf hebben van minimaal € 7.999 (2018). Bovendien hebt u geen andere inkomstenbronnen, zoals een partner die u kan onderhouden.

De Sociale Dienst vult uw inkomen indien nodig aan tot bijstandsniveau. Als uw totale inkomen boven bijstandsniveau komt, dan vordert de sociale dienst het teveel ontvangen bedrag aan uitkering terug. Als uw vermogen in 2018 niet groter is dan € 132.299 hoeft u de ontvangen bijstand later niet terug te betalen. Heeft u meer vermogen, dan is het totaal aan ontvangen bijstand een lening. U kunt aanvullende bijstand krijgen tot aan de voor u geldende pensioengerechtigde leeftijd zolang u aan de voorwaarden voldoet.

Bedrijfskapitaal: Als oudere zelfstandige kunt u eventueel ook bijstand in de vorm van bedrijfskapitaal krijgen. U kunt maximaal € 9.819 krijgen (2018) om te investeren in uw bedrijf. Dit bedrag hoeft u niet terug te betalen, tenzij uw vermogen groter was dan € 132.299 in 2018. Dan is het bedrijfskapitaal geen gift meer maar een renteloze lening.

4. Vormen van Bbz bij bedrijfsbeëindiging

U kunt een beroep doen op het Bbz als uw bedrijf niet meer levensvatbaar is en u uw bedrijf moet/wilt beëindigen. U kunt een aanvullende periodieke uitkering krijgen om uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. U moet dan wel aan de eisen voldoen:

 • U bent zelfstandige;
 • U heeft minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf gewerkt;
 • U stopt met uw bedrijf omdat het niet levensvatbaar is.

U kunt de uitkering maximaal 12 maanden krijgen, dan moet uw bedrijf zijn beëindigd. Er is nog verlenging mogelijk met 12 maanden.

Let op: Wellicht heeft u recht op een IOAZ-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Deze uitkering moet u aanvragen voordat u met uw bedrijf stopt.

Aanvragen 

Als u in aanmerking komt voor het Bbz dan kunt u aanvraagformulieren halen bij de Sociale Dienst in uw gemeente. Hier moet u ook uw aanvraag indienen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Kamer van Koophandel of bij de Sociale Dienst in uw gemeente.

(Bron van deze pagina: Rijksoverheid)


Gerelateerde producten

 1. Handboek ZZP Belastingwijzer 2018

  In dit boek vind je vrijwel alle belastingregels die zelfstandigen kunnen gebruiken om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Het boek geeft op toegankelijke wijze uitleg over het grote oerwoud aan belastingregels. Voor 16:00 bestellen, morgen in huis.

  Meer informatie

Deel deze pagina: