(050) 700 1950
Stuur een bericht

Zorg Service Organisatie

Vakgebieden

De Zelfstandige Service Organisatie (ZSO)

Een Zelfstandige Service Organisatie is een organisatie die door ZZP’ers wordt opgezet en waarbij de ZZP’ers het voor het zeggen hebben. Stichting ZZP Nederland helpt met het opzetten, met als hoofddoel om ondernemerschap binnen de zorg mogelijk te maken volgens de regels die de Belastingdienst, VWS en SZW accepteren als volwaardig ondernemerschap. Stichting ZZP Nederland zoekt en ondersteunt ZZP’ers die samen een ZSO willen vormen. De ZSO wordt dan bestuurd door ZZP leden van de ZSO.

Nederland is opgedeeld in meerdere zorgregio’s. In al die zorgregio’s worden ZSO’s actief die regionaal opereren. De regionale ZSO’s functioneren als;

 •  Serviceorganisatie
 •  Aanspreekpunt voor de borging van kwaliteit
 •  Aanspreekpunt voor de continuïteit van zorgdiensten
 •  ZSO's kunnen ook de administratie, ICT en mogelijke telezorgdiensten verzorgen
 •  Promoten van de dienstverlening van de aangesloten ZZP’ers
 •  Op verzoek van ZZP'ers namens hen, convenanten in hoofdlijnen sluiten met aanbesteders als gemeenten en zorginstellingen.

Daarnaast bieden de regionale ZSO’s beschikbaarheids- en continuïteitsgarantie aan, bevorderen de kwaliteit van educatie op zorginhoudelijke- en ondernemerschapsaspecten. Hierdoor kunnen de aangesloten ZZP'ers als deskundige en betrouwbare ondernemers aandacht besteden aan de zelfstandige uitvoering van zorg en welzijnstaken.

Welke 10 voordelen biedt de ZSO u als ZZP'er?

 1. De zekerheid dat er geen gedoe meer is met BTW en andere belastingzaken, dat de ZZP kwaliteit en continuïteit wordt geborgd voor VWS en SZW, de echte ZZP’er erkend wordt en schijnconstructies niet meer voorkomen. De ZSO-constructie is in mei in hoofdlijnen akkoord bevonden door de ministeries van VWS, SZW en Financiën/Belastingdienst.
   
 2. De manier om door zorgverzekeraars, gemeenten en instellingen erkend en gecontracteerd te worden, nu die partijen aangeven dat ze zakendoen met losse ZZP’ers te veel gedoe vinden.
   
 3. Een samenwerkingsverband van ZZP collega’s, die samen de macht hebben over de ZSO en daardoor niet in een afhankelijke positie komen, maar zelf bijvoorbeeld hun tarieven, werktijden, contractvoorwaarden en de hoogte van service fees bepalen.
   
 4. De mogelijkheid om tussenschakels zoals bemiddelaars, payrollbureaus en uitzendbureaus uit te schakelen waardoor en minder geld (tot 1 miljard) verloren gaat aan marges en overhead en er dus een reëel tarief voor u als ZZP’er overblijft
   
 5. Een hele infrastructuur voor ICT en telezorg die het voor u mogelijk maakt direct zaken te doen en daarmee de enorme overhead die anderen in personeel en gebouwen hebben onnodig maakt.
   
 6. Een eigen ZZP innovatie, opleidings- en kwaliteitsinstituut (ZZP-IOK) dat innovatievere en meer op de ZZP’ers gerichte opleidingen ontwikkelt en geeft tegen lagere kosten dan de huidige reguliere opleidingen.
   
 7. Een ZZP Talent Center waarin alle ZZP’ers vindbaar zijn, zich maar een keer hoeven op te geven ongeacht de regio(‘s) waarin ze willen werken. Via het talentcenter kun je ook testen waar je goed in bent en intekenen op ZZP gerichte opleidingen in vakmanschap en ondernemerschap.
   
 8. Vrijheid is het devies van elke ZZP’er, dat biedt de ZSO u want u houdt uw eigen logo, werkwijze en groepsverband binnen een lokale of regionale ZSO, waarin u alle zeggenschap heeft.
   
 9. Welke vorm de ZSO kan hebben dat is aan uzelf. U bepaalt zelf wie er lid van zijn, of u een coöperatie, maatschap, instelling of vereniging wenst. Stichting ZZP Nederland assisteert bij het komen tot een ZSO bijvoorbeeld door het leveren van contractmodellen en voorbeeld statuten, ter garantie dat u alles goed voor elkaar is m.b.t. de eisen van overheden, zorgverzekeraars en instellingen.
   
 10. Eigen vakgroepen: ZZP Nederland ondersteunt de positie van alle ZZP’ers, ongeacht of u in de thuiszorg, PGB, particulier, GGZ, kindzorg, kraamzorg/verloskunde, palliatieve zorg of welke andere vorm van zorg werkt. Binnen uw eigen vakgroep kan de zorg verder geïnnoveerd worden en worden best practices onder ZZP’ers snel landelijk verspreid. Elke ZZP’er in de zorg die tenminste voldoet aan de eisen gesteld aan instellingen en werknemers is welkom. Ook niet-georganiseerde ZZP’ers zijn welkom, ZZP Nederland is er voor elke ZZP’er in de Zorg.
   

Wilt u meer weten over de ZSO klik dan op deze link dan kunt u middels het elektronisch interesse formulier aangeven wat voor zorgwerk u wilt doen, in welke gebieden/regio’s u wilt werken e.d., ook kunt u aangeven of u in een groep samenwerkt. Wij zullen u dan in de komende maanden op de hoogte houden van de verder groei van het ZSO Netwerk in heel Nederland.

Momenteel zijn er al 6 ZSO’s die landelijke dekking bieden en hebben zich ook al meer dan 100 kleinere en grotere groepen van ZZP’ers gemeld die mee willen doen. De ZSO is geen theorie, meer dan duizend ZZP’ers werken al op deze wijze. Binnen 1 jaar verwachten wij meer dan 40 ZSO’s opgericht te hebben die de 80.000 ZZP’ers in de zorg een nieuwe manier geven om hun individuele kwaliteit en klantgerichtheid volledig in te zetten zonder gedoe met belemmerende regels, afhankelijkheid van derden. De zorgcliënt verdient de klantgerichtheid, grote inzet en maatwerk die de ZZP’ers kunnen bieden en waarin de relatie met een vrije keus van cliënt en ZZP’ers voorop staat. Door samen de kwaliteit en continuïteit van zorg te borgen en de zorg te innoveren met een minimum aan gedoe en kosten kunnen wij als ZZP’ers het echte verschil maken.

Een nadere toelichting op de ZSO

Zelfstandigen in de zorg hebben het momenteel erg moeilijk om als ondernemer te werken. De Belastingdienst heeft de regels verscherpt en vindt dat ZZP’ers die via bemiddeling werken in loondienst zijn en niet als ondernemer werken. Echter veel opdrachten worden via bemiddeling vergeven omdat verzekeraars niet met eenlingen (ZZP’ers) willen werken.

Zelfstandige Service Organisaties (ZSO’s) zijn het antwoord van Stichting ZZP Nederland op het door de overheid gevoerde beleid jegens zelfstandigen zonder personeel in de zorg. De ZSO’s moeten gaan zorgen voor een landelijk goedgekeurde en erkende werkwijze (Belastingdienst, VWS en SZW ) van zelfstandig ondernemerschap voor ZZP’ers binnen de zorg. De ZSO’s worden van, voor en door ZZP’ers zelf beheerd, waardoor er geen sprake kan zijn van een gezagsverhouding, iets wat nu volgens de Belastingdienst het werken in de zorg als ZZP’er onmogelijk maakt.

Wat is een ZSO?

Een Zelfstandige Service Organisatie is een organisatie die door ZZP’ers wordt opgezet en waarbij de ZZP’ers het voor het zeggen hebben, daarbij geholpen door Stichting ZZP Nederland, met als hoofddoel om ondernemerschap binnen de zorg mogelijk te maken volgens de regels die de Belastingdienst, VWS en SZW accepteren als volwaardig ondernemerschap. Stichting ZZP Nederland zoekt en ondersteunt ZZP’ers die samen een ZSO willen vormen. De ZSO wordt dan bestuurd door ZZP leden van de ZSO.

Nederland is opgedeeld in meerdere zorgregio’s. In al die zorgregio’s worden ZSO’s actief die regionaal opereren. De regionale ZSO’s functioneren als serviceorganisatie, aanspreekpunt voor de borging van kwaliteit en ede continuïteit van zorgdiensten en kunnen ook de administratie, ICT en mogelijke telezorgdiensten die diensten en administratieve eenvoud bieden aan de cliënten, gemeenten, zorgverzekeraars en instellingen, tegen zo laag mogelijke overhead en kosten, uit naam van de deelnemende ZZP’ers. De ZSO’s promoten de dienstverlening van de aangesloten ZZP’ers en sluiten op hun verzoek en namens hen convenanten in hoofdlijnen met aanbesteders als gemeenten en zorginstellingen.

Daarnaast bieden de regionale ZSO’s beschikbaarheids- en continuïteitsgarantie aan, bevorderen de kwaliteit van educatie op zorginhoudelijke- en ondernemerschapsaspecten, opdat de aangesloten ZZP'ers als deskundige en betrouwbare ondernemers aandacht kunnen besteden aan de zelfstandige uitvoering van zorg en welzijnstaken.

Doelstellingen ZSO

De ZSO heeft als voornaamste doelstellingen:

 • Het scheppen van voorwaarden en mogelijkheden voor het zelfstandig ondernemen in de zorgsector en daarmee beëindigen van al het gedoe over bijvoorbeeld BTW.
 • Het zorgen voor onafhankelijkheid van de zelfstandige die zonder bemiddeling of detachering kan functioneren. Waardoor er minimale overhead en kosten zijn.
 • Borging van de kwaliteitsnorm en een hoog kennisniveau van zelfstandigen in de zorgsector.
 • Borging van continuïteit in de zorg die verleend wordt door zelfstandigen.
 • Zorg efficiënter maken door tussenbureaus (bemiddelaars, detacheerders, payroll- en uitzendbureaus) uit te schakelen. Direct contact en contract met de cliënt wordt weer mogelijk. We beschouwen de cliënt als opdrachtgever en de andere partijen zoals verzekeraar, gemeente of instelling als betaalkantoor.
 • Faciliteren van diensten die de zelfstandige kan uitbesteden via een ZSO-organisatie op basis van coöperatieve samenwerking en is facultatief in de vorm van een cafetariamodel van mogelijke diensten, die tegen zo laag mogelijke kosten wordt aangeboden
 • Op deze wijze kunnen ZZP'ers zaken doen los van tussenpartijen waardoor vele honderden miljoenen euro’s per jaar bespaard kunnen worden.

Talentcenter

Een belangrijke meerwaarde van ZSO’s is de beschikbaarheid van een Talentcenter. Het Talentcenter zorgt voor het zichtbaar maken van het profiel van de zelfstandige via het internet. Iedere aangeslotene bij een ZSO kan hier een profiel plaatsen dat zichtbaar wordt voor zorgvragers.

Daarnaast gaat het Talentcenter innovatieve opleidingen aanbieden om de kwaliteit van de zorg te bewaken en verbeteren. Het Talentcenter zal eigen opleidingen en cursussen aanbieden op allerlei terrein. De opleidingen zullen modulair worden opgezet, waarbij het versterken van vakkennis en ondernemerschap speerpunten zijn. De opleidingen zullen plaatshebben bij de diverse ZSO’s door het gehele land en aangesloten ZZP’ers zullen fungeren als coach/docent/stagebegeleider. De opleidingen zijn speciaal voor zorg- ZZP’ers en worden gegeven voor en door ervaren ZZP’ers.

Het Talentcenter is opgezet en wordt beheerd door Stichting ZZP Nederland. ZSO’s, maar ook afzonderlijke ZZP’ers ( die geen lid van ZZP Nederland hoeven te zijn) kunnen gebruik maken van de diensten die het Talencenter aanbiedt. De opleidingen zullen plaatshebben bij de diverse ZSO’s door het gehele land en aangesloten ZZP’ers zullen fungeren als coach/docent/stagebegeleider. De opleidingen zijn speciaal voor zorg- ZZP’ers en worden gegeven voor en door ervaren ZZP’ers.

Het Talentcenter opleidingen aanbieden om de kwaliteit van de zorg te bewaken en verbeteren.

Meer informatie

Aanmelden bij een ZSO’s (ZZP/Zorg Service Organisatie)

De ZSO is toegankelijk voor iedereen die voldoet aan de algemene vak- en ondernemerseisen zoals die gesteld worden door de Nederlandse wetgeving om te mogen werken in de zorg. De ZZP’ers bepalen zelf bij welke ZSO(‘s) ze willen aansluiten, of dat ze zelf een ZSO willen opzetten. Aanmelden als eenling bij een ZSO of als groep om een ZSO te starten kan bij Stichting ZZP Nederland. De stichting coördineert landelijk de aanmelding en het opzetten van de ZSO’s.

Er zijn op dit moment al 6 grote ZSO’s, die al veel ervaring hebben om coöperatief georganiseerde (in de vorm van een coöperatie, maatschap, vereniging of stichting) ZZP'ers met diensten te ondersteunen. Meer dan 100 kleinere groepen ZZP’ers, variërend van 5 tot 350 ZZP’ers hebben zich aangemeld om als dan niet in combinatie ook een regionale ZSO te vormen. Die groepen behouden hun eigen naam en karakter, die ook de pluriformiteit en eigenheid van de individuele ZZP'er waarborgt zo de diversiteit, klantgerichtheid en de maatwerkoplossing, keuzevrijheid, waar de cliënten recht op hebben.

Samen bouwen we een landelijk dekkend netwerk van lokale en regionale ZSO's om onze hooggewaardeerde dienstverlening aan cliënten, gemeenten, verzekeraars en instellingen, tegen borging van continuïteit en hoge kwaliteit en tegen zo laag mogelijke kosten effectief en efficiënt en met hart en ziel te bieden. De Klant is koning, individueel bieden we maatwerk en samen staan we sterk.

U kunt uw belangstelling in een ZSO kenbaar maken!

door via deze link (het interesseformulier ZSO-s in te vullen. U kunt daarin uw individuele beroepsmogelijkheden en professionele wensen aangeven en als u in een groep (in wording) samenwerkt dit kenbaar maken.

Uw belangstelling kenbaar maken

Deel deze pagina: