Belangenbehartiging

ZZP Manifest; Wat willen wij

Wettelijke erkenning zelfstandige ondernemers

Stichting ZZP Nederland eist een eigen positie in de wet voor zzp’ers als onafhankelijke zelfstandige ondernemers, die voor eigen rekening en risico werken.

Een zzp’er is geen pseudo-werknemer, maar zelfstandig ondernemer. Een zzp’er is geen flexwerker, maar een ondernemende professional. Een zzp’er is geen slecht verdienende en onverzekerde zielepiet, maar een bewust zelfstandige ondernemer, die zijn eigen keuzes maakt. Een zzp’er is geen ontduiker van cao-tarieven en geen valse concurrent van werknemers, maar een vrije ondernemer. Een zzp’er heeft geen baas, maar is eigen baas. Een zzp’er wenst geen sociale bescherming, maar is onafhankelijk ondernemer, die zijn eigen zaken regelt. Een zzp’er is deelnemer in het economisch verkeer en als zodanig van economisch maatschappelijk belang.

Duidelijke definitie

Alleen een eigen wettelijke positie kan zorgen voor rechtszekerheid van zelfstandige ondernemers. Daarvoor is een eenduidige definitie van zelfstandig ondernemerschap noodzakelijk, hetgeen al in 2010 door de SER is bepleit. Het kabinet weigert tot nu toe om een dergelijke definitie in de wet op te nemen en laat de beoordeling van ondernemerschap over aan de rechter, die toetst aan het (verouderde) arbeidsrecht.

De VAR gaf rechtszekerheid aan bedrijven, die als opdrachtgever optreden, door vrijwaring van werkgeversverplichtingen, zoals inhouding loonheffing en premie- afdracht.  Zzp’ers waren niet gevrijwaard van werknemersverplichtingen. De VAR bood geen rechtszekerheid voor zelfstandigen, heeft als onderscheidend instrument gefaald en moest daarom worden afgeschaft. De DBA regelt slechts afschaffing van de VAR.

Geen rechtszekerheid

Modelcontracten worden door de Belastingdienst beoordeeld op basis van het arbeidsrecht, waarbij geldt, dat het niet om een dienstbetrekking moet gaan. De interpretatie van de arbeidsrechtelijke kenmerken van een dienstbetrekking levert een grijs gebied op, met name als de praktijksituatie moet worden beoordeeld. Goedkeuring vooraf geeft niet de rechtszekerheid, die zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers nodig hebben.

Stichting ZZP Nederland is van mening, dat de afschaffing van de VAR een terechte beweging is geweest, maar dat de systematiek van modelcontracten in de praktijk geen werkbare situatie oplevert. De praktijk van het afgelopen half jaar wijst uit, dat deze systematiek leidt tot belemmering van het ondernemerschap van zelfstandigen, met als gevolg dat veel zelfstandigen al op dit moment te kampen hebben met een gebrek aan opdrachten en slechte vooruitzichten voor de nabije toekomst.

Oplossing

Deze urgente problematiek kan worden opgelost door aan de toepassing van goedgekeurde modelcontracten een vrijwaringsperiode van 5 jaar te verbinden, die geldt voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De komende kabinetsperiode kan worden gebruikt om een wettelijke definitie van zelfstandige ondernemers te realiseren, zodat er voor zzp’ers rechtszekerheid zal ontstaan.

Op deze pagina