Absorptieregeling

Belastingen (Algemeen)

De belastingdienst heeft voor ondernemers in sommige gevallen de mogelijkheid tot het toepassen van een absorptieregeling. Als deze regeling voor jou als ondernemer toepasbaar is, dan is dat gunstig, want dan mag je de uren die je werkt in loondienst naast je ondernemerschap toch meerekenen voor het urencriterium van 1225 uren per jaar. En dat is weer belangrijk om voor de ondernemersaftrek (waaronder zelfstandigenaftrek en startersaftrek) in aanmerking te komen.

De absorptietheorie houdt kort gezegd het volgende in: de opbrengsten van een bepaalde activiteit van een belastingplichtige (een natuurlijk persoon) worden fiscaal door een andere activiteit ‘geabsorbeerd’, waardoor alle opbrengsten fiscaal aan die laatste activiteit worden toegerekend. In het navolgende wordt uitgegaan van de situatie dat de belanghebbende ondernemer is in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting, en dat hij daarnaast in dienstbetrekking (loondienst) is, en dat de belanghebbende de inkomsten uit loondienst wil toerekenen aan de onderneming.

Wanneer toepasbaar?

Voor de toepassing van de absorptietheorie geldt het volgende:

1. Belastingplichtige moet bewijzen dat de absorptietheorie op zijn situatie van toepassing is.
2. De absorptietheorie is van toepassing als aan twee eisen is voldaan:

a. er bestaat een nauwe samenhang tussen de werkzaamheden verricht in dienstbetrekking en de werkzaamheden verricht als ondernemer en
b. de werkzaamheden die in dienstbetrekking worden verricht, nemen in het geheel van de ondernemersactiviteiten een ondergeschikte plaats in. Oftewel: de activiteiten als ondernemer zijn dermate overheersend, dat de uren gewerkt in loondienst moeten worden geacht als onderdeel van de onderneming daarin te zijn opgegaan. Hiervoor zijn geen zelfstandige criteria te geven. Iedere situatie dient op zijn eigen kenmerken te worden beoordeeld.

Oordeel

De Belastingdienst moet het bewijs dat de absorptie van toepassing is goedkeuren. Doordat de grenzen van wat onder de regeling valt niet duidelijk zijn gedefinieerd kan ZZP Nederland niet beoordelen of je situatie wel of niet voldoet voor absorptieregeling. Je moet daarvoor echt bij de Belastingdienst zijn. Om je te helpen meer inzicht te krijgen wat door rechters wel en niet wordt goedgekeurd kan je hier enkele rechterlijke uitspraken lezen (download WORD).

De enige richtlijn die wij hebben weten los te krijgen bij de Belastingdienst is dat tot 10% van de totaal gewerkte uren werken in loondienst nog toelaatbaar zal zijn. Helaas staat dit nergens zwart op wit, maar dan heb je wel een idee.

Deel deze pagina: