Gratis leveringsvoorwaarden

Ondernemen

ZZP en het belang van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de regels die u standaard wilt laten gelden bij het sluiten van een overeenkomst. Deze algemene voorwaarden kunnen u een hoop tijd en problemen besparen. U hoeft, mits degene met wie u zaken doet de algemene voorwaarden accepteert, niet bij elke overeenkomst weer te onderhandelen over bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden, garantiebepalingen, incassobedingen en dergelijke. In uw algemene voorwaarden legt u de wederzijdse rechten en verplichtingen zo duidelijk en volledig mogelijk vast. Daarmee kunt u conflicten voorkomen.

Moet u algemene voorwaarden opstellen?

Het is voor iedereen die een eigen bedrijf heeft en te maken heeft met klanten waarmee overeenkomsten moeten worden gesloten verstandig om algemene voorwaarden op te stellen. De algemene voorwaarden die u opstelt dienen aan te sluiten bij de feitelijke gang van zaken binnen uw bedrijf en/of uw branche. Welke algemene voorwaarden u ook hanteert, de volgende zaken komen meestal voor:

 • Offerte (vrijblijvend of niet, termijn voor aanvaarding)
 • Transport (wie betaalt transport, verzekering, invoerrechten?)
 • Levertijd (overmacht)
 • Betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente)
 • Eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling)
 • Garantie (zo ja, onder welke voorwaarden)
 • Afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage)
 • Aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding).

Met behulp van voorbeelden van uw brancheorganisatie of relevante bedrijven kunt u zelf ook uw algemene voorwaarden opstellen. Het is verstandig om deze dan wel te laten controleren door een juridisch adviseur.


Waarom zijn algemene voorwaarden zo van belang?

Stel er is een claim van uw klant en zo blijkt, u kunt toch geen beroep doen op welke verzekering dan ook. Dan moet u uit eigen zak betalen en staat uw eigen vermogen op het spel. Het is dan van groot belang dat u kunt terugvallen op uw algemene voorwaarden die u beschermen. Zo niet, dan zou u wel eens onbeperkt aansprakelijk kunnen zijn en kan de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komen.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn niet automatisch van kracht op de door u overeengekomen opdracht, maar moeten altijd (schriftelijk) worden overeengekomen. De klant moet een redelijke mogelijkheid worden geboden van deze voorwaarden kennis te nemen. De wet stelt enkele eisen bij het gebruik van algemene voorwaarden:

 • Het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden.
 • Het tijdig ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden.
 • De algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn.

Onredelijk bezwarend

Om te bepalen of uw algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij hanteert de wet een zwarte en een grijze lijst. Op de zwarte lijst staan voorwaarden die per definitie verboden zijn. U kunt deze niet opnemen in uw algemene voorwaarden. Op de grijze lijst staan voorwaarden die misschien onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij. Bij de bepalingen die op de grijze lijst staan moet u zelf aantonen dat het gebruik in uw specifieke situatie niet onredelijk is. Om het zekere voor het onzekere te nemen kunt u beter geen bepalingen uit de grijze lijst opnemen in uw algemene voorwaarden. De overheid heeft in het Burgerlijk Wetboek 6 volledige informatie over voorwaarden.

Links: zwarte lijstgrijze lijst 

Verder moet u dan aan de voorzijde van uw briefpapier vermelden dat op al uw aanbiedingen, offertes, orders en overeenkomsten de algemene voorwaarden, zoals op de achterzijde gedrukt en/of op uw website ter beschikking gesteld, van toepassing zijn. Verklaart uw klant zijn algemene voorwaarden ook van toepassing op de overeenkomst, dan moet u schriftelijk de toepasselijkheid van deze voorwaarden van de hand wijzen en uw eigen algemene voorwaarden (opnieuw) van toepassing verklaren. Laat u dit na dan is de kans groot dat uw algemene voorwaarden toch niet gelden. In het buitenland werkt dit veelal precies andersom.

Het deponeren van algemene voorwaarden

Hoewel het geen verplichting is worden algemene voorwaarden meestal gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of bij een rechtbank. Dit geeft klanten de mogelijkheid om ze in te zien en is tevens een bewijsstuk dat de voorwaarden al gedeponeerd waren voordat de transactie ontstond. De Kamer van Koophandel voorziet de documenten bij inlevering van een datumstempel. U kunt meerdere voorwaarden deponeren eventueel in meerdere talen. Per deponering kost dit 18,- per jaar.

Hoe krijgt de klant kennis van de algemene voorwaarden?

Hoofdregel “letterlijk overhandigen”
De hoofdregel luidt dat de algemene voorwaarden vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ‘letterlijk’ ter hand moeten worden gesteld. Het is dus onvoldoende om in een offerte of overeenkomst naar toepasselijke algemene voorwaarden te verwijzen of ze alleen ter inzage te leggen of te deponeren. De algemene voorwaarden zijn dan wel van toepassing, maar als ze niet ter hand zijn gesteld aan de klant dan kan deze de voorwaarden vernietigen en dan gelden ze niet. Kortom, u dient uw klant een redelijke mogelijkheid te bieden om vóór of uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst kennis te nemen van uw algemene voorwaarden, en wel in beginsel door terhandstelling.

Via het web
Indien de opdracht langs elektronische weg (e-mail/website) tot stand komt, kan worden volstaan met een duidelijke vermelding op uw website dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op al uw aanbiedingen, offertes en overeenkomsten. Uw klant moet zich hiermee akkoord verklaren. De algemene voorwaarden moet u ook vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg aan de klant ter beschikking stellen.


Gratis leveringsvoorwaarden ZZP'ers

Het hebben van leveringsvoorwaarden oftewel algemene voorwaarden is een belangrijk onderdeel van iedere ondernemer, dus ook voor een ZZP’er. Als u nog geen algemene voorwaarden heeft en u wilt deze laten opstellen door een jurist bent u al snel enkele honderden Euro's verder. Maar u kunt zich aansluiten voor slechts € 22,50 per jaar (excl. eenmalig € 5,-- administratiekosten excl. btw), dan kunt u de gratis voorwaarden van ZZP Nederland gratis downloaden met uw aansluitnummer. De algemene voorwaarden zijn ook gratis in het Engels te downloaden. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld voor business-to-business opdrachten.


Maatwerk algemene voorwaarden

Indien u bent aangesloten bij Stichting ZZP Nederland kunt u uw algemene voorwaarden op maat laten maken door ervaren juristen. Daarmee worden voorwaarden waterdicht neergelegd voor een specifiek beroep. Een ICT’er heeft nu eenmaal andere werkzaamheden dan een timmerman of een interim manager. Maatwerk is hier de oplossing. We hebben een collectieve afspraak gemaakt met een landelijk netwerk van ervaren juristen. Zij stellen, na een inventarisatie van de werkzaamheden van de ZZP’er, voorwaarden op.   Daar waar algemene voorwaarden op maat al snel richting €400,- gaan hebben we een collectieve prijsafspraak kunnen maken van €215,- excl. btw. voor aangeslotenen met een Juridisch Abonnement en €275,- excl. btw. voor aangeslotenen zonder een Juridisch Abonnement. Nog een heel bedrag, maar bij een conflict staat u een stuk sterker.


Deel deze pagina: