Gratis leveringsvoorwaarden

Ondernemen

ZZP en het belang van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de regels die je standaard wilt laten gelden bij het sluiten van een overeenkomst. Deze algemene voorwaarden kunnen je een hoop tijd en problemen besparen. Je hoeft, mits degene met wie je zaken doet de algemene voorwaarden accepteert, niet bij elke overeenkomst weer te onderhandelen over bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden, garantiebepalingen, incassobedingen en dergelijke. In de algemene voorwaarden leg je de wederzijdse rechten en verplichtingen zo duidelijk en volledig mogelijk vast. Daarmee kun je conflicten voorkomen.

Moet je algemene voorwaarden opstellen?

Het is voor iedereen die een eigen bedrijf heeft en te maken heeft met klanten waarmee overeenkomsten moeten worden gesloten verstandig om algemene voorwaarden op te stellen. De algemene voorwaarden die je opstelt dienen aan te sluiten bij de feitelijke gang van zaken binnen je bedrijf en/of branche. Welke algemene voorwaarden je ook hanteert, de volgende zaken komen meestal voor:

 • Offerte (vrijblijvend of niet, termijn voor aanvaarding)
 • Transport (wie betaalt transport, verzekering, invoerrechten?)
 • Levertijd (overmacht)
 • Betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente)
 • Eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling)
 • Garantie (zo ja, onder welke voorwaarden)
 • Afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage)
 • Aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding).

Met behulp van voorbeelden van jouw brancheorganisatie of relevante bedrijven kun je zelf ook uw algemene voorwaarden opstellen. Het is verstandig om deze dan wel te laten controleren door een juridisch adviseur.


Waarom zijn algemene voorwaarden zo van belang?

Stel er is een claim van jouw klant en zo blijkt, je kunt toch geen beroep doen op welke verzekering dan ook. Dan moet je uit eigen zak betalen en staat jouw eigen vermogen op het spel. Het is dan van groot belang dat je kunt terugvallen op je algemene voorwaarden die jou beschermen. Zo niet, dan zou je wel eens onbeperkt aansprakelijk kunnen zijn en kan de continuïteit van jouw bedrijf in gevaar komen.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn niet automatisch van kracht op de door jou overeengekomen opdracht, maar moeten altijd (schriftelijk) worden overeengekomen. De klant moet een redelijke mogelijkheid worden geboden van deze voorwaarden kennis te nemen. De wet stelt enkele eisen bij het gebruik van algemene voorwaarden:

 • Het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden.
 • Het tijdig ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden.
 • De algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn.

Onredelijk bezwarend

Om te bepalen of jouw algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij hanteert de wet een zwarte en een grijze lijst. Op de zwarte lijst staan voorwaarden die per definitie verboden zijn. Je kunt deze niet opnemen in jouw algemene voorwaarden. Op de grijze lijst staan voorwaarden die misschien onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij. Bij de bepalingen die op de grijze lijst staan moet je zelf aantonen dat het gebruik in jouw specifieke situatie niet onredelijk is. Om het zekere voor het onzekere te nemen kun je beter geen bepalingen uit de grijze lijst opnemen in je algemene voorwaarden. De overheid heeft in het Burgerlijk Wetboek 6 volledige informatie over voorwaarden.

Links: zwarte lijstgrijze lijst 

Verder moet je dan aan de voorzijde van jouw briefpapier vermelden dat op al jouw aanbiedingen, offertes, orders en overeenkomsten de algemene voorwaarden, zoals op de achterzijde gedrukt en/of op je website ter beschikking gesteld, van toepassing zijn. Verklaart je klant zijn algemene voorwaarden ook van toepassing op de overeenkomst, dan moet je schriftelijk de toepasselijkheid van deze voorwaarden van de hand wijzen en jouw eigen algemene voorwaarden (opnieuw) van toepassing verklaren. Laat je dit na dan is de kans groot dat jouw algemene voorwaarden toch niet gelden. In het buitenland werkt dit veelal precies andersom.

Het deponeren van algemene voorwaarden

Hoewel het geen verplichting is worden algemene voorwaarden meestal gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of bij een rechtbank. Dit geeft klanten de mogelijkheid om ze in te zien en is tevens een bewijsstuk dat de voorwaarden al gedeponeerd waren voordat de transactie ontstond. De Kamer van Koophandel voorziet de documenten bij inlevering van een datumstempel. Je kunt meerdere voorwaarden deponeren eventueel in meerdere talen. Per deponering kost dit 18,- per jaar.

Hoe krijgt de klant kennis van de algemene voorwaarden?

Hoofdregel “letterlijk overhandigen”
De hoofdregel luidt dat de algemene voorwaarden vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ‘letterlijk’ ter hand moeten worden gesteld. Het is dus onvoldoende om in een offerte of overeenkomst naar toepasselijke algemene voorwaarden te verwijzen of ze alleen ter inzage te leggen of te deponeren. De algemene voorwaarden zijn dan wel van toepassing, maar als ze niet ter hand zijn gesteld aan de klant dan kan deze de voorwaarden vernietigen en dan gelden ze niet. Kortom, je moet jouw klant een redelijke mogelijkheid te bieden om vóór of uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst kennis te nemen van jouw algemene voorwaarden, en wel in beginsel door terhandstelling.

Via het web
Indien de opdracht langs elektronische weg (e-mail/website) tot stand komt, kan worden volstaan met een duidelijke vermelding op je website dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn op al jouw aanbiedingen, offertes en overeenkomsten. De klant moet zich hiermee akkoord verklaren. De algemene voorwaarden moet je ook vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg aan de klant ter beschikking stellen.


Gratis leveringsvoorwaarden zzp'ers

Het hebben van leveringsvoorwaarden oftewel algemene voorwaarden is een belangrijk onderdeel van iedere ondernemer, dus ook voor een zzp’er. Als je nog geen algemene voorwaarden hebt en je wilt deze laten opstellen door een jurist ben je al snel enkele honderden Euro's verder. Maar je kunt je aansluiten voor slechts € 22,50 per jaar (excl. eenmalig € 5,-- administratiekosten excl. btw), dan kan je de gratis voorwaarden van ZZP Nederland gratis downloaden achter de inlog. De algemene voorwaarden zijn ook gratis in het Engels te downloaden. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld voor business-to-business opdrachten.


Maatwerk algemene voorwaarden

Indien je bent aangesloten bij ZZP Nederland kun je ook je eigen algemene voorwaarden op maat laten maken door ervaren juristen. Daarmee worden voorwaarden waterdicht neergelegd voor een specifiek beroep. Een ICT’er heeft nu eenmaal andere werkzaamheden dan een timmerman of een interim manager. Maatwerk is hier de oplossing. We hebben een collectieve afspraak gemaakt met een landelijk netwerk van ervaren juristen. Zij stellen, na een inventarisatie van de werkzaamheden van de zzp’er, voorwaarden op.   Daar waar algemene voorwaarden op maat al snel richting €400,- gaan hebben we een collectieve prijsafspraak kunnen maken van €215,- excl. btw. voor aangeslotenen met een Juridisch Abonnement en €275,- excl. btw. voor aangeslotenen zonder een Juridisch Abonnement. Nog een heel bedrag, maar bij een conflict sta jij een stuk sterker. Lees hier meer.


Deel deze pagina: